Wysokość stawki obowiązującej dla ustalenia należnej wpłaty za 2022 r. oraz pozostałych danych dotyczących kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi do pokrycia w 2022 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2022.26

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 października 2022 r.

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 28 października 2022 r.
w sprawie wysokości stawki obowiązującej dla ustalenia należnej wpłaty za 2022 r. oraz pozostałych danych dotyczących kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi do pokrycia w 2022 r.

Na podstawie § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. poz. 767) ogłasza się, co następuje:
1. Suma kwot, o których mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907, 1814 i 2140 oraz z 2022 r. poz. 1488), zwanej dalej "ustawą", wszystkich krajowych instytucji płatniczych, które prowadziły działalność w ostatnim dniu 2021 r., ustalana na podstawie danych przekazanych Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach rocznego sprawozdania finansowego, na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy na ostatni dzień 2021 r., a w przypadku krajowych instytucji płatniczych, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym - na ostatni dzień roku obrotowego zakończonego w 2021 r., wynosi 148 500 079,00 zł.

2. Wysokość stawki obowiązującej dla ustalenia należnej wpłaty wnoszonej przez krajową instytucję płatniczą na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi za 2022 r., obliczona zgodnie z § 2 ust. 3 i 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego, zwanego dalej "rozporządzeniem", wynosi 0,383004 %.

3. Wysokość kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi do pokrycia w 2022 r. wynosi 568 761,80 zł, przy uwzględnieniu, że:

1) wysokość planowanych kosztów nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 660, 872, 1488, 1692 i 2185), zwanej dalej "ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym", ujętych w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na 2022 r., w części przypadającej na koszty nadzoru nad instytucjami płatniczymi, wynosi 598 166,56 zł;

2) wysokość planowanych kosztów nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ujętych w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na 2021 r., w części przypadającej na koszty nadzoru nad instytucjami płatniczymi, wynosiła 465 887,66 zł;

3) wysokość wykonanych kosztów nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ujętych w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na 2021 r., w części przypadającej na koszty nadzoru nad instytucjami płatniczymi, wyniosła 503 781,90 zł;

4) suma opłat, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia, uiszczonych przez wszystkie krajowe instytucje płatnicze do dnia 30 września 2022 r. wynosi 67 299,00 zł.