Wysokość środków finansowych i ich podział pomiędzy jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSW.1996.9.55

Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1996 r.

ZARZĄDZENIE Nr 56
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 14 czerwca 1996 r.
w sprawie wysokości środków finansowych i ich podziału pomiędzy jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 oraz z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414) zarządza się, co następuje:
§  1.
W 1996 roku ustala się kwotę 970 tys. zł w celu dofinansowania z budżetu państwa jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
§  2.
Środki, o których mowa w § 1, przeznacza się w całości dla jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wyłącznie na zapewnienie ich gotowości bojowej.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.