Wysokość oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych w Narodowym Banku Polskim na rachunkach bankowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1996.2.5

Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 1996 r.

OBWIESZCZENIE
Narodowego Banku Polskiego
z dnia 15 stycznia 1996 r.
w sprawie oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych w Narodowym Banku Polskim na rachunkach bankowych.

1.
Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych w NBP wynosi:
1)
na rachunku lokat terminowych:
a)
6-miesięcznych - 21%,
b)
12-miesięcznych - 22%,
2)
na rachunkach bieżących - 9%.
2.
Stawki oprocentowania ustalone w ust. 1 nie dotyczą gromadzonych w NBP środków budżetu państwa oraz banków.
3.
Oprocentowanie lokat terminowych budżetu państwa ustalane jest w umowach rachunku lokaty.
4.
Stawki oprocentowania określone w ust. 1 obowiązują od dnia 18 stycznia 1996 r.