Wysokość opłat za korzystanie z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w publicznych szkołach rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez osoby niebędące obywatelami polskimi.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2022.31

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 6 lipca 2022 r.
w sprawie wysokości opłat za korzystanie z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w publicznych szkołach rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez osoby niebędące obywatelami polskimi

Na podstawie art. 165 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116 i 1383) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Osoba niebędąca obywatelem polskim niewymieniona w art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, która podejmuje lub korzysta z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego w publicznej szkole rolniczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, zwanego dalej "ministrem", wnosi opłatę za kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego w wysokości równowartości 870 euro.
2. 
Równowartość w złotych opłaty, o której mowa w ust. 1, ustala się według średniego kursu walut ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień wniesienia opłaty.
§  2. 
1. 
Opłata, o której mowa w § 1 ust. 1, jest wnoszona przez osobę niebędącą obywatelem polskim niewymienioną w art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, która podejmuje lub korzysta z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego (KKZ) w publicznej szkole rolniczej prowadzonej przez ministra, zwaną dalej "cudzoziemcem", za cały okres korzystania z KKZ, w terminie do dnia rozpoczęcia KKZ.
2. 
Dyrektor szkoły rolniczej prowadzonej przez ministra, zwany dalej "dyrektorem", w uzasadnionych przypadkach, może na wniosek pełnoletniego cudzoziemca:
1)
przedłużyć termin wniesienia opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia poprzedzającego dzień wydania zaświadczenia o ukończeniu KKZ;
2)
wyrazić zgodę na wniesienie opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1, w nie więcej niż 6 ratach płatnych z góry do 5. dnia każdego miesiąca, w którym cudzoziemiec korzysta z KKZ.
3. 
Opłata, o której mowa w § 1 ust. 1, jest wnoszona na rachunek bankowy szkoły wskazany przez dyrektora i stanowi dochód budżetu państwa.
3a.  1
 Dyrektor może zwolnić z opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1, w całości albo w części, pełnoletniego cudzoziemca na jego wniosek, jeżeli jego dochody nie przekraczają wysokości, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 i 1693). Dyrektor informuje ministra o zwolnieniu z opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1.
3b.  2
 Cudzoziemiec ubiegający się o zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1, w całości albo w części, dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 3a, dokumenty potwierdzające wysokość jego dochodów. Wniosek i dokumenty składa się odrębnie w każdym roku szkolnym.
4. 
Opłata, o której mowa w § 1 ust. 1, nie podlega zwrotowi, jeżeli cudzoziemiec został skreślony z listy słuchaczy albo zrezygnował z korzystania z KKZ, chyba że:
1)
zrezygnował z korzystania z KKZ z przyczyn zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim lub z innych przyczyn losowych potwierdzonych pisemnym oświadczeniem cudzoziemca, a przyczyny te uniemożliwiają korzystanie z KKZ;
2)
przedstawił odpowiednie dokumenty, o których mowa w pkt 1.
5. 
Zwrotu opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1, należy dokonać niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu wymienionego w ust. 4 pkt 1.
6. 
Zwrotu opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanych zajęć KKZ.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 § 2 ust. 3a dodany przez § 1 zarządzenia nr 34 z dnia 1 września 2023 r. (Dz.Urz.MRiRW.2023.50) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 września 2023 r.
2 § 2 ust. 3b dodany przez § 1 zarządzenia nr 34 z dnia 1 września 2023 r. (Dz.Urz.MRiRW.2023.50) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 września 2023 r.