Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1997.13.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 maja 1997 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 24 kwietnia 1997 r.
w sprawie wysokości odsetek, stóp procentowych oraz średnich rentowności bonów skarbowych uwzględnianych przy obliczaniu tych stóp dla obligacji drugiej państwowej pożyczki trzyletniej o zmiennej stopie procentowej, serii o terminie wykupu 6 sierpnia 1998 r., 6 listopada 1998 r., 6 lutego 1999 r. oraz 6 maja 1999 r.

W związku z § 11 ust. 3 pkt 4 zarządzenia nr 38 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 1995 r. w sprawie emisji obligacji drugiej państwowej pożyczki trzyletniej o zmiennej stopie procentowej (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 10, poz. 39) ogłasza się, co następuje:
Wysokość odsetek, stopy procentowe dla kolejnych okresów odsetkowych obligacji drugiej państwowej pożyczki trzyletniej o zmiennej stopie procentowej, serii o terminie wykupu 6 sierpnia 1998 r., 6 listopada 1998 r., 6 lutego 1999 r. i 6 maja 1999 r. oraz średnie rentowności bonów skarbowych uwzględnione przy obliczaniu tych stóp wynoszą:
Lp.Seria o terminie wykupu 6.08.1998 r.Seria o terminie wykupu 6.11.1998 r.Seria o terminie wykupu 6.02.1999 r.Seria o terminie wykupu 6.05.1999 r.
Okresodsetkowy
1211109
Wyszczególnienieod 05.05.97 do 05.08.97od 05.05.97 do 05.08.97od 05.05.97 do 05.08.97od 05.05.97 do 05.08.97
1.a) data przetargu bonów 13-

tygodniowych

b) średnia rentowność bonów

01.04.97 21,66%01.04.97 21,66%01.04.97 21,66%01.04.97 21,66%
a) data przetargu bonów 13-

tygodniowych

b) średnia rentowność bonów

07.04.97 21,79%07.04.97 21,79%07.04.97 21,79%07.04.97 21,79%
a) data przetargu bonów 13-

tygodniowych

b) średnia rentowność bonów

14.04.97 21,83%14.04.97 21,83%14.04.97 21,83%14.04.97 21,83%
a) data przetargu bonów 13-

tygodniowych

b) średnia rentowność bonów

21.04.97 21,74%21.04.97 21,74%21.04.97 21,74%21.04.97 21,74%
2.Oprocentowanie obligacji w skali roku23,94%23,94%23,94%23,94%
3.Wysokość należnych odsetek od jednej obligacji (w zł)6,126,126,126,12