Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2007.9.53

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 2007 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 sierpnia 2007 r.
w sprawie wysokości odsetek, stopy procentowej oraz średnich ważonych stóp rentowności bonów skarbowych uwzględnianych przy obliczaniu tej stopy dla obligacji dziesięcioletnich o oprocentowaniu zmiennym i terminie wykupu 18 sierpnia 2011 r. (DZ0811)

W związku z pkt 10 listu emisyjnego nr 22/2001 Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie emisji obligacji dziesięcioletnich o oprocentowaniu zmiennym i terminie wykupu 18 sierpnia 2011 r. ogłasza się, co następuje:
1. Wysokość należnych odsetek od jednej obligacji dziesięcioletniej o oprocentowaniu zmiennym i terminie wykupu 18 sierpnia 2011 r. (DZ0811) dla siódmego okresu odsetkowego, tj. od 18 sierpnia 2007 r. do 18 sierpnia 2008 r., wynosi 46,70 złotych.

2. Stopa procentowa obligacji dziesięcioletnich o oprocentowaniu zmiennym i terminie wykupu 18 sierpnia 2011 r. (DZ0811) dla siódmego okresu odsetkowego tj. od 18 sierpnia 2007 r. do 18 sierpnia 2008 r. wynosi 4,67%.

3. Średnie ważone stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych uwzględniane przy obliczaniu stopy procentowej dla siódmego okresu odsetkowego obligacji dziesięcioletnich o oprocentowaniu zmiennym i terminie wykupu 18 sierpnia 2011 r. (DZ0811) wynoszą:

Data przetargu bonów 52-tygodniowychŚrednia ważona stopa rentowności bonów 52-tygodniowych
4.06.2007 r.4,380%
9.07.2007 r.4,816%