Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2007.1.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 2007 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 16 stycznia 2007 r.
w sprawie wysokości odsetek, stopy procentowej oraz średnich ważonych stóp rentowności bonów skarbowych uwzględnianych przy obliczaniu tej stopy dla obligacji czwartej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 stycznia 2009 r. (DZ0109)

W związku z § 14 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie emisji obligacji czwartej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej oraz jej warunków (Dz. U. Nr 153, poz. 998 oraz z 1999 r. Nr 74, poz. 833) ogłasza się, co następuje:
1. Wysokość należnych odsetek od jednej obligacji czwartej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 stycznia 2009 r. (DZ0109) dla dziewiątego okresu odsetkowego, tj. od 17 stycznia 2007 r. do 17 stycznia 2008 r., wynosi 53,10 złotych.

2. Stopa procentowa obligacji czwartej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 stycznia 2009 r. (DZ0109) dla dziewiątego okresu odsetkowego tj. od 17 stycznia 2007 r. do 17 stycznia 2008 r. wynosi 5,31%.

3. Średnie ważone stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych uwzględniane przy obliczaniu stopy procentowej dla dziewiątego okresu odsetkowego obligacji czwartej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 stycznia 2009 r. (DZ0109) wynoszą:

Data przetargu bonów 52-tygodniowychŚrednia ważona stopa rentowności bonów 52-tygodniowych
6.11.2006 r.4,328%
20.11.2006 r.4,259%
4.12.2006 r.4,212%
18.12.2006 r.4,212%