Wysokość odsetek, stopa procentowa oraz średnie ważone stopy rentowności bonów skarbowych uwzględniane przy obliczaniu tej... - OpenLEX

Wysokość odsetek, stopa procentowa oraz średnie ważone stopy rentowności bonów skarbowych uwzględniane przy obliczaniu tej stopy dla obligacji drugiej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 lipca 2006 r. (DZ0706).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2004.8.54

Akt utracił moc
Wersja od: 14 lipca 2004 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 lipca 2004 r.
w sprawie wysokości odsetek, stopy procentowej oraz średnich ważonych stóp rentowności bonów skarbowych uwzględnianych przy obliczaniu tej stopy dla obligacji drugiej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 lipca 2006 r. (DZ0706)

W związku z § 15 ust. 4 pkt 2 zarządzenia nr 13 Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1996 r. w sprawie emisji obligacji drugiej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 6, poz. 23) ogłasza się, co następuje:
1.
Wysokość należnych odsetek od jednej obligacji drugiej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 lipca 2006 r. (DZ0706) dla dziesiątego okresu odsetkowego, tj. od 17 lipca 2004 r. do 17 lipca 2005 r., wynosi 79,50 złotych.
2.
Stopa procentowa obligacji drugiej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 lipca 2006 r. (DZ0706) dla dziesiątego okresu odsetkowego, tj. od 17 lipca 2004 r. do 17 lipca 2005 r., wynosi 7,95%.
3.
Średnie ważone stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych uwzględniane przy obliczaniu stopy procentowej dla dziesiątego okresu odsetkowego obligacji drugiej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 lipca 2006 r. (DZ0706) wynoszą:
Data przetargu bonów 52-tygodniowychŚrednia ważona stopa rentowności bonów

52-tygodniowych

12
17.05.2004 r.6,786%
24.05.2004 r.6,959%
31.05.2004 r.6,923%
7.06.2004 r.6,866%
14.06.2004 r.6,791%
21.06.2004 r.6,788%
28.06.2004 r.6,859%