Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2019.28

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 sierpnia 2019 r.

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 13 sierpnia 2019 r.
w sprawie wysokości kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi w 2018 r., sumy opłat uiszczonych przez wszystkie krajowe instytucje płatnicze w 2018 r. oraz sumy kwot, o których mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy, ustalonej dla wszystkich krajowych instytucji płatniczych za 2018 r.

Na podstawie § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. poz. 1583) ogłasza się, co następuje:
1) wysokość kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi w 2018 r. wynosi 3 541 336 zł;
2) suma opłat, o których mowa w § 2 i § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego, uiszczonych przez wszystkie krajowe instytucje płatnicze w 2018 r. wynosi 98 407 zł;
3) suma kwot, o których mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy, ustalonej dla wszystkich krajowych instytucji płatniczych za 2018 r. wynosi 81 154 379 zł.