Wysokość funduszu na nagrody, zapomogi, dodatki mieszkaniowe i dodatki specjalne dla funkcjonariuszy Centralnego Biura... - OpenLEX

Wysokość funduszu na nagrody, zapomogi, dodatki mieszkaniowe i dodatki specjalne dla funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2010.1.22

Akt utracił moc
Wersja od: 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10/10
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 18 marca 2010 r.
w sprawie wysokości funduszu na nagrody, zapomogi, dodatki mieszkaniowe i dodatki specjalne dla funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Tworzy się dla funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego fundusz na nagrody, zapomogi, dodatki mieszkaniowe i dodatki specjalne, zwany dalej "funduszem", w wysokości 14% planowanych na dany rok kalendarzowy środków przeznaczonych na uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy oraz na dodatkowe nagrody roczne.
§  2.
1.
Środki z funduszu na nagrody stanowią 8,5% planowanych na dany rok kalendarzowy środków, o których mowa w § 1, z czego:
1)
75% przeznacza się na nagrody roczne;
2)
25% przeznacza się na nagrody uznaniowe.
2.
Środki z funduszu na zapomogi stanowią 0,5% planowanych na dany rok kalendarzowy środków, o których mowa w § 1.
3.
Środki z funduszu na dodatki specjalne stanowią 2% planowanych na dany rok kalendarzowy środków, o których mowa w § 1.
4.
Środki z funduszu na dodatki mieszkaniowe stanowią 3% planowanych na dany rok kalendarzowy środków, o których mowa w § 1.
§  3.
Wysokość funduszu może być zmieniana przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub osobę przez niego upoważnioną w ramach środków posiadanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne z uwagi na bieżące potrzeby jednostek organizacyjnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego, o których mowa w § 3 ust. 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M. P. Nr 47, poz. 688).
§  4.
Wysokość funduszu na 2010 r. określa się wg zasad, o których mowa w § 2.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 85, poz. 716 i Nr 157, poz. 1241.