Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.13.466

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 grudnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 727
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 18 grudnia 1997 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki MUZA SA oraz określenia zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu

Na podstawie art. 49 § 1, art. 50a § 1 i art. 51 § 1 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164 i Nr 88, poz. 554) uchwala się, co następuje:
§  1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:
a) 1 750 000 (jednego miliona siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji spółki MUZA SA o wartości nominalnej 2 (dwóch) złotych każda, wyemitowanych na podstawie aktu przekształcenia spółki MUZA sp. z o.o. w spółkę akcyjną MUZA SA z dnia 25 czerwca 1991 r., uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 8 lipca 1997 r., uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 lipca 1997 r. oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 września 1997 r., w tym: 1 650 000 (jednego miliona sześciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela oraz 115 000 (stu piętnastu tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu tak, że jedna akcja daje prawo do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
b) 750 000 (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki MUZA SA o wartości nominalnej 2 (dwóch) złotych każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 września 1997 r.
§  2. Zobowiązuje się spółkę MUZA SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych oraz podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji na temat liczby akcji, na które złożono zapisy, liczby osób, które złożyły zapisy na akcje oraz liczby osób, którym przydzielono akcje lub o niedojściu emisji do skutku.
§  3. Zobowiązuje się spółkę MUZA SA do publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich danych zawartych w załączniku* do uchwały w terminie co najmniej 14 dni przed dniem otwarcia publicznej subskrypcji oraz do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych informacji o miejscu publikacji i dacie publikacji danych zawartych w załączniku do ww. uchwały.
§  4. Zobowiązuje się spółkę MUZA SA do udostępnienia do publicznej wiadomości we wszystkich punktach przyjmowania zapisów na akcje oraz w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych przez okres trwania publicznej subskrypcji oraz co najmniej 14 dni przed dniem jej otwarcia, prospektu emisyjnego w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych w łącznej liczbie wystarczającej do przeprowadzenia oferty, jednak nie mniejszej niż 5000 (pięć tysięcy) egzemplarzy.
§  5. Zobowiązuje się spółkę MUZA SA do umieszczenia na stronie tytułowej publikacji, o której mowa w § 3 oraz wszystkich prospektów emisyjnych, o których mowa w § 4 oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Komisja zwraca uwagę potencjalnym inwestorom na czynniki ryzyka zawarte w rozdziale II pkt 2.9 prospektu pt. "Czynniki powodujące ryzyko dla nabywców papierów wartościowych". Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury subskrypcji spoczywa na emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr RF-411-97/97-184/97 z dnia 18 grudnia 1997 r. Komisja Papierów Wartościowych dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem emisyjnym".

§  6. Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu emisyjnego, o którym mowa w § 4 następujących informacji:
- adresów zamieszkania członków Zarządu i Rady Nadzorczej emitenta oraz innych osób fizycznych sporządzających prospekt emisyjny, z wyjątkiem biegłych rewidentów,
- wartości indywidualnych wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej emitenta,
- danych na temat posiadanych akcji i udziałów w przedsiębiorstwach niekonkurencyjnych w stosunku do emitenta,
- nazwy spółki podanej we wniosku i zastąpienie jej słowami "międzynarodowa spółka zajmująca się produkcją żywności",
- wartości wydanych przez emitenta książek i świadczonych usług na rzecz wyżej wymienionej spółki, z pozostawieniem obowiązku zamieszczenia w prospekcie informacji na temat procentowego udziału przychodów od ww. spółki w sprzedaży emitenta,
- nazw podmiotów będących stroną umów opisanych w rozdziale V pkt 5.2.9.2. prospektu,
- danych personalnych osób fizycznych wynajmujących lokale emitentowi.
§  7. Zobowiązuje się spółkę MUZA SA do zamieszczenia w prospekcie emisyjnym, o którym mowa w § 4:
- raportu miesięcznego za miesiące październik i listopad 1997 r. w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).
§  8. Zobowiązuje się spółkę MUZA SA do opisania w prospekcie emisyjnym, o którym mowa w § 4 oraz do zamieszczenia w załącznikach do prospektu emisyjnego opinii co do możliwości notowania akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynku równoległym.
§  9. Zobowiązuje się spółkę MUZA SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej subskrypcji:
- raportu miesięcznego za miesiąc grudzień 1997 r. w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).
§  10. Zobowiązuje się spółkę MUZA SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej subskrypcji istotnych warunków umów dotyczących gwarantowania emisji (prowizja za gotowość i objęcie akcji), w przypadku zawarcia takich umów.
§  11. Zobowiązuje się spółkę MUZA SA do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji o nazwach podmiotów, które objęły akcje w wyniku wykonania umów gwarancyjnych oraz liczby akcji objętych przez te podmioty w wyniku wykonania tych umów.
§  12. Zobowiązuje się spółkę MUZA SA do dostosowania się do przekazywania informacji wymaganych przepisami prawa dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu za pomocą systemu EMITENT, w technice cyfrowej.
§  13. Termin ważności prospektu emisyjnego, o którym mowa w § 4 upływa z dniem zakończenia publicznej subskrypcji, jednak nie później niż dnia 18 kwietnia 1998 r.
§  14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
______

* Załącznikiem do niniejszej uchwały jest prospekt emisyjny w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych.