Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.9.333

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 listopada 1997 r.

UCHWAŁA Nr 529
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 24 września 1997 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL SA oraz określenia zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu

Na podstawie art. 49 § 1, art. 50a § 1 i art. 51 § 1 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:
a) 207 420 (dwustu siedmiu tysięcy czterystu dwudziestu) akcji imiennych uprzywilejowanych tak, że jedna akcja daje prawo do 5 głosów na WZA I emisji serii A spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL SA o wartości nominalnej 5 (pięciu) złotych każda, wyemitowanych na podstawie aktu zawiązania spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL SA z dnia 22 czerwca 1992 r., uchwały Nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 kwietnia 1994 r. oraz uchwały Nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 maja 1996 r.,
b) 622 260 (sześciuset dwudziestu dwóch tysięcy dwustu sześćdziesięciu) akcji zwykłych imiennych II emisji serii B spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL SA o wartości nominalnej 5 (pięciu) złotych każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 maja 1996 r.,
c) od 600 000 (sześciuset tysięcy) do 1 000 000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela III emisji serii C spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL SA o wartości nominalnej 5 (pięciu) złotych każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 maja 1996 r.
§  2. Faktyczna liczba akcji serii C wprowadzanych do publicznego obrotu następuje w granicach liczby podanej w § 1c w zależności od liczby akcji serii C, które zostaną subskrybowane i należycie opłacone w czasie trwania publicznej subskrypcji.
§  3. Zobowiązuje się spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych oraz podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji na temat liczby akcji serii C, o których mowa w § 2, liczby akcji, na które złożono zapisy, liczby osób, które złożyły zapisy na akcje oraz liczby osób, którym przydzielono akcje lub o niedojściu emisji do skutku.
§  4. Zobowiązuje się spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL SA do publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich danych zawartych w załączniku* do uchwały w terminie co najmniej 14 dni przed dniem otwarcia publicznej subskrypcji oraz do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych informacji o miejscu publikacji i dacie publikacji danych zawartych w załączniku do ww. uchwały.
§  5. Zobowiązuje się spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL SA do udostępnienia do publicznej wiadomości we wszystkich punktach przyjmowania zapisów na akcje oraz w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych przez okres trwania publicznej subskrypcji oraz co najmniej 14 dni przed dniem jej otwarcia, prospektu emisyjnego w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych w łącznej liczbie wystarczającej do przeprowadzenia oferty, jednak nie mniejszej niż 6000 (sześć tysięcy) egzemplarzy.
§  6. Zobowiązuje się spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL SA do umieszczenia na stronie tytułowej publikacji, o której mowa w § 4 oraz wszystkich prospektów emisyjnych, o których mowa w § 5 oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury sprzedaży spoczywa na emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr RF-411-67/97-125/97 z dnia 24 września 1997 r. Komisja Papierów Wartościowych dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem emisyjnym."

§  7. Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu emisyjnego, o którym mowa w § 5 następujących informacji:
- adresów zamieszkania członków Zarządu i Rady Nadzorczej emitenta oraz innych osób fizycznych sporządzających prospekt emisyjny, z wyjątkiem biegłych rewidentów,
- wartości indywidualnych wynagrodzeń i nagród członków Zarządu i Rady Nadzorczej emitenta,
- wartości indywidualnych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udzielonych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej emitenta.
§  8. Zobowiązuje się spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL SA do zamieszczenia w prospekcie emisyjnym, o którym mowa w § 5:
- raportów miesięcznych za lipiec i sierpień 1997 r. w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M.P. Nr 21, poz. 213),
- czynnika ryzyka związanego z faktem, iż przed zmianą umowy leasingowej nabycie akcji emitenta przez osoby prawne oraz przez zagraniczne osoby fizyczne będzie możliwe pod warunkiem uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa na nabycie akcji przez te osoby.
§  9. Zobowiązuje się spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej subskrypcji raportu miesięcznego za miesiąc wrzesień 1997 r. oraz raportu półrocznego za I półrocze 1997 r. wraz z raportem biegłego rewidenta z przeglądu w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).
§  10. Zobowiązuje się spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL SA do opisania w prospekcie emisyjnym, o którym mowa w § 5 oraz do zamieszczenia w załącznikach do prospektu emisyjnego opinii co do możliwości notowania akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynku podstawowym.
§  11. Zobowiązuje się spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej subskrypcji istotnych warunków umów gwarantowania emisji (prowizja za gotowość i objęcie akcji), w przypadku zawarcia takich umów.
§  12. Zobowiązuje się spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL SA do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji o nazwach podmiotów, które objęły akcje w wyniku wykonania umów gwarancyjnych oraz liczby akcji objętych przez te podmioty w ramach wykonania ww. umów.
§  13. Zobowiązuje się spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL SA do dostosowania się do przekazywania informacji wymaganych przepisami prawa dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu za pomocą systemu EMITENT, w technice cyfrowej.
§  14. Termin ważności prospektu emisyjnego, o którym mowa w § 5 upływa z dniem zakończenia publicznej subskrypcji, nie później jednak niż dnia 24 stycznia 1998 r.
§  15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
______

* Załącznikiem do niniejszej uchwały jest prospekt emisyjny w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych.