Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.9.300

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 listopada 1997 r.

UCHWAŁA Nr 487
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 4 września 1997 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki PIA PIASECKI SA oraz określenia zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu

Na podstawie art. 49 § 1, art. 50a § 1 i art. 51 § 1 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:
a) 50 000 (pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki PIA PIASECKI SA o wartości nominalnej 2 (dwóch) złotych każda, wyemitowanych na podstawie aktu założycielskiego spółki z dnia 26 października 1995 r. oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 czerwca 1997 r.,
b) 727 600 (siedmiuset dwudziestu siedmiu tysięcy sześciuset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B spółki PIA PIASECKI SA o wartości nominalnej 2 (dwóch) złotych każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 1 kwietnia 1996 r. oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 czerwca 1997 r.,
c) 1 925 900 (jednego miliona dziewięciuset dwudziestu pięciu tysięcy dziewięciuset) akcji imiennych zwykłych serii C spółki PIA PIASECKI SA o wartości nominalnej 2 (dwóch) złotych każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 lipca 1996 r. oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 czerwca 1997 r.,
d) 500 000 (pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki PIA PIASECKI SA o wartości nominalnej 2 (dwóch) złotych każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 lipca 1996 r. oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 czerwca 1997 r.,
e) 300 000 (trzystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki PIA PIASECKI SA o wartości nominalnej 2 (dwóch) złotych każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 marca 1997 r. oraz uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 czerwca 1997 r.,
f) 350 000 (trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PIA PIASECKI SA o wartości nominalnej 2 (dwóch) złotych każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 czerwca 1997 r.,
g) 2 500 000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki PIA PIASECKI SA o wartości nominalnej 2 (dwóch) złotych każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 30 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 1997 r. oraz uchwały Nr 35 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 września 1997 r.
§  2. Zobowiązuje się spółkę PIA PIASECKI SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych oraz do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji na temat liczby akcji serii G, na które złożono zapisy, liczby osób, które złożyły zapisy na akcje oraz liczby osób, którym przydzielono akcje lub o niedojściu emisji do skutku.
§  3. Zobowiązuje się spółkę PIA PIASECKI SA do publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich danych zawartych w załączniku* do uchwały w terminie co najmniej 14 dni przed dniem otwarcia publicznej subskrypcji oraz do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych informacji o miejscu oraz dacie ich publikacji.
§  4. Zobowiązuje się spółkę PIA PIASECKI SA do udostępnienia do publicznej wiadomości we wszystkich punktach przyjmowania zapisów na akcje oraz w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych przez okres trwania publicznej subskrypcji oraz co najmniej 14 dni przed dniem jej otwarcia, prospektu w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych w liczbie wystarczającej do sprawnego przeprowadzenia oferty, jednak nie mniejszej niż 6000 (sześć tysięcy) egzemplarzy.
§  5. Zobowiązuje się spółkę PIA PIASECKI SA do umieszczenia na stronie tytułowej publikacji, o której mowa w § 3 oraz wszystkich prospektów, o których mowa w § 4 oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie. Komisja zwraca uwagę potencjalnym inwestorom na czynniki ryzyka zawarte w rozdziale II pkt II.1.9 prospektu emisyjnego pt. "Czynniki ryzyka". Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury sprzedaży spoczywa na emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr RF-411-62/97-107/97 z dnia 4 września 1997 r. Komisja Papierów Wartościowych dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem."

§  6. Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu, o którym mowa w § 4 następujących informacji:
- adresów zamieszkania członków Rady Nadzorczej i Zarządu emitenta oraz innych osób fizycznych sporządzających prospekt, z wyjątkiem biegłych rewidentów,
- wartości Indywidualnych wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu emitenta.
§  7. Zobowiązuje się spółkę PIA PIASECKI SA do zamieszczenia w prospekcie, o którym mowa w § 4:
- raportu miesięcznego za lipiec 1997 r. oraz raportu kwartalnego za II kwartał 1997 r. w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213),
- informacji na temat zasad rachunkowości przyjętych do rozliczania kontraktów długoterminowych.
§  8. Zobowiązuje się spółkę PIA PIASECKI SA do opisania w prospekcie emisyjnym oraz do zamieszczenia w załącznikach do prospektu emisyjnego opinii co do możliwości notowania akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynku wolnym.
§  9. Zobowiązuje się spółkę PIA PIASECKI SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej subskrypcji:
- raportu miesięcznego za sierpień 1997 r. oraz raportu półrocznego za I półrocze 1997 r. wraz z raportem biegłego rewidenta z przeglądu w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).
§  10. Zobowązuje się spółkę PIA PIASECKI SA do podania do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia publicznej subskrypcji istotnych warunków umów gwarantowania emisji (prowizja za gotowość i objęcie akcji), w przypadku zawarcia takich umów.
§  11. Zobowiązuje się spółkę PIA PIASECKI SA do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji informacji o nazwach podmiotów, które objęły akcje w wyniku wykonania umów gwarantowania emisji oraz liczby akcji objętych przez te podmioty w ramach wykonania tych umów.
§  12. Zobowiązuje się spółkę PIA PIASECKI SA do dostosowania się do przekazywania informacji wymaganych przepisami prawa dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu za pomocą systemu EMITENT, w technice cyfrowej.
§  13. Termin ważności prospektu, o którym mowa w § 4 upływa z dniem zakończenia publicznej subskrypcji, nie później jednak niż dnia 4 stycznia 1998 r.
§  14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
______

* Załącznikiem do niniejszej uchwały jest prospekt emisyjny w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych.