Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.8.285

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 października 1997 r.

UCHWAŁA Nr 457
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 22 sierpnia 1997 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki POLIFARB-CIESZYN SA oraz określenia zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu

Na podstawie art. 49 § 1, art. 50a § 1 i art. 51 § 1 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:
a) 22 103 820 (dwudziestu dwóch milionów stu trzech tysięcy ośmiuset dwudziestu) akcji zwykłych na okaziciela serii C POLIFARB-CIESZYN SA o wartości nominalnej 1 (jednego) złotego każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 marca 1997 r.,
b) 6 375 000 (sześciu milionów trzystu siedemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D POLIFARB-CIESZYN SA o wartości nominalnej 1 (jednego) złotego każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 12 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 marca 1997 r.
§  2. Zobowiązuje się spółkę POLIFARB-CIESZYN SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych oraz do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia subskrypcji liczby akcji serii D, na które złożono zapisy, liczby osób, które złożyły zapisy na akcje oraz liczby osób, którym przydzielono akcje lub o niedojściu emisji do skutku.
§  3. Zobowiązuje się spółkę POLIFARB-CIESZYN SA do publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich danych zawartych w załączniku* do uchwały w terminie przed dniem zgłoszenia wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji akcji serii C oraz do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych informacji o miejscu publikacji i dacie publikacji danych zawartych w załączniku do ww. uchwały.
§  4. Zobowiązuje się spółkę POLIFARB-CIESZYN SA do udostępnienia do publicznej wiadomości przed dniem zgłoszenia wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji akcji serii C w siedzibie oferującego, w siedzibie spółki POLIFARB-CIESZYN SA, w siedzibie POLIFARB Wrocław SA, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych, a nadto co najmniej 14 dni przed dniem otwarcia subskrypcji akcji serii D we wszystkich punktach przyjmowania zapisów na akcje oraz przez okres trwania subskrypcji, prospektu w brzmieniu, zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych w łącznej liczbie wystarczającej do przeprowadzenia oferty, jednak nie mniejszej niż 10 000 (dziesięć tysięcy) egzemplarzy.
§  5. Zobowiązuje się spółkę POLIFARB-CIESZYN SA do umieszczenia na stronie tytułowej publikacji, o której mowa w § 3 oraz wszystkich prospektów, o których mowa w § 4 oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury przeprowadzenia oferty spoczywa na emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr RF-411-4/5/97-96/97 z dnia 22 sierpnia 1997 r. Komisja Papierów Wartościowych dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem."

§  6. Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu, o którym mowa w § 4 następujących informacji:
- adresów zamieszkania członków Zarządu i Rady Nadzorczej emitenta oraz innych osób fizycznych sporządzających prospekt, z wyjątkiem biegłych rewidentów,
- indywidualnych wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej emitenta,
- na temat posiadanych przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej emitenta akcji i udziałów w przedsiębiorstwach niekonkurencyjnych w stosunku do emitenta.
§  7. Termin ważności prospektu, o którym mowa w § 4 upływa z dniem zakończenia oferty, jednak nie później niż dnia 22 lutego 1998 r.
§  8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
______

* Załącznikiem do niniejszej uchwały jest prospekt emisyjny w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych.