Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.3.106

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 maja 1997 r.

UCHWAŁA Nr 159
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 3 kwietnia 1997 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Jedenasty Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA oraz określenia zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu

Na podstawie art. 49 § 1, art. 50a § 1 i art. 51 § 1 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313, Nr 121, poz. 591 oraz z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703) uchwala się, co następuje:
§  1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:
- 31 026 185 (trzydziestu jeden milionów dwudziestu sześciu tysięcy stu osiemdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela Jedenastego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego SA o wartości nominalnej 10 (dziesięciu) groszy każda, wyemitowanych na podstawie:
- aktu założycielskiego z dnia 15 grudnia 1994 r.,
- uchwały Nr 2/95 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu z dnia 2 września 1995 r., zmienionej uchwałą 4/96 z dnia 23 kwietnia 1996 r.,
- uchwały Nr 5/95 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu z dnia 27 grudnia 1995 r.,
- uchwały Nr 2/96 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu z dnia 23 kwietnia 1996 r., zmienionej uchwałą 11/96 z dnia 30 września 1996 r.,
- uchwały Nr 5/96 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu z dnia 23 maja 1996 r., zmienionej uchwałą 12/96 z dnia 30 września 1996 r.,
- uchwały Nr 6/96 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu z dnia 13 czerwca 1996 r., zmienionej uchwałą 14/96 z dnia 30 października 1996 r.,
- uchwały Nr 22/96 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu z dnia 9 grudnia 1996 r.
§  2. Zobowiązuje się spółkę Jedenasty Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA oraz wprowadzającego do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych oraz do udostępnienia do publicznej wiadomości poprzez przekazanie do Polskiej Agencji Prasowej i do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w ciągu 30 dni od dnia utraty ważności Powszechnych Świadectw Udziałowych informacji na temat liczby akcji Jedenastego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego SA wydanych w zamian za Powszechne Świadectwa Udziałowe.
§  3. Zobowiązuje się spółkę Jedenasty Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA oraz wprowadzającego do publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich danych w formie skróconej wersji prospektu, zawartych w załączniku* do uchwały w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia publicznej oferty wymiany Powszechnych Świadectw Udziałowych na akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych zwaną dalej "publiczną ofertą wymiany" oraz do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych informacji o miejscach i datach ich publikacji.
§  4. Zobowiązuje się spółkę Jedenasty Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA oraz wprowadzającego do udostępnienia do publicznej wiadomości we wszystkich punktach biorących udział w publicznej ofercie wymiany, w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia publicznej oferty wymiany oraz do dnia pierwszego notowania akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, prospektu w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych w łącznej liczbie wystarczającej do sprawnego przeprowadzenia publicznej oferty wymiany Powszechnych Świadectw Udziałowych na akcje Jedenastego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego, jednak nie mniejszej niż 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) egzemplarzy.
§  5. Zobowiązuje się spółkę Jedenasty Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA oraz wprowadzającego do umieszczenia na stronie tytułowej publikacji, o której mowa w § 3 oraz wszystkich prospektów, o których mowa w § 4 oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych objętych niniejszym prospektem. Komisja zwraca uwagę potencjalnym inwestorom na czynniki ryzyka zawarte w punkcie II. 8 prospektu. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury przeprowadzenia publicznej oferty wymiany spoczywa na emitencie oraz wprowadzającym, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr RF-411-58/96-25/97 z dnia 3 kwietnia 1997 r. Komisja Papierów Wartościowych dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem".

§  6. Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu, o którym mowa w § 4:
- adresów zamieszkania członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz innych osób fizycznych sporządzających prospekt, z wyjątkiem biegłych rewidentów.
§  7. Zobowiązuje się spółkę Jedenasty Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA oraz wprowadzającego do zamieszczenia w prospekcie, o którym mowa w § 4 opisu opinii co do możliwości notowania akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynku podstawowym oraz do jej zamieszczenia w załącznikach do prospektu.
§  8. Zobowiązuje się spółkę Jedenasty Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA oraz wprowadzającego do zamieszczenia w prospekcie, o którym mowa w § 4 oraz publikacji, o której mowa w § 3:
- raportu kwartalnego za IV kwartał 1996 r. w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały,
- czynnika ryzyka związanego z możliwością nieprzystąpienia do publicznej oferty wymiany wszystkich biur maklerskich,
- czynnika ryzyka wynikającego z zależności wyników finansowych funduszu od powodzenia programów restrukturyzacyjnych w spółkach portfelowych,
- czynnika ryzyka wynikającego z nieokreślenia przez Ministra Skarbu Państwa przeznaczenia akcji posiadanych przez Skarb Państwa zarezerwowanych na inne cele w związku z brakiem umowy o zarządzanie z firmą zarządzającą.
§  9. Zobowiązuje się spółkę Jedenasty Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA do udostępnienia do publicznej wiadomości poprzez przekazanie do Komisji Papierów Wartościowych, Polskiej Agencji Prasowej i do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA:
- raportu kwartalnego za I kwartał 1997 r. zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, przed dniem rozpoczęcia wymiany Powszechnych Świadectw Udziałowych na akcje spółki,
- raportu rocznego za rok 1996 zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały - przed dniem pierwszego notowania akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
§  10. Zobowiązuje się spółkę Jedenasty Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA do dostosowania się do przekazania informacji wymaganych przepisami prawa dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu za pomocą systemu EMITENT.
§  11. Termin ważności prospektu emisyjnego, o którym mowa w § 4, upływa z dniem pierwszego notowania akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, nie później jednak niż dnia 3 sierpnia 1997 r., z wyjątkiem opisu publicznej oferty wymiany Powszechnych Świadectw Udziałowych na akcje spółki zamieszczonego w pkt. II. 14 prospektu, który jest ważny do dnia utraty ważności Powszechnych Świadectw Udziałowych.
§  12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
______

* Załącznikiem do niniejszej uchwały jest prospekt emisyjny w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych.