Wyłanianie w drodze konkursów kandydatów na stanowiska dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśniczych.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2008.8.65

Akt utracił moc
Wersja od: 23 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 9 lipca 2008 r.
w sprawie wyłaniania w drodze konkursów kandydatów na stanowiska dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśniczych

GK-1101-32/08

W związku z art. 681 ustawy z 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. 98.21.94, z późn. zm.)1, a także na podstawie § 6 oraz 8, ust. 2, pkt 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwanego dalej statutem2, w wykonaniu zadań dyrektora generalnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33, ust. 3, pkt 9, ppkt c ustawy z 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. 05.45.435, z późn. zm.), zarządzam, co następuje.

§  1. 1
1.
Powołanie na stanowisko dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśniczego jest poprzedzane konkursem, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4.
2.
Kandydat, który uprzednio zajmował stanowisko:
a)
dyrektora generalnego Lasów Państwowych lub zastępcy dyrektora generalnego Lasów Państwowych może być powołany na niższe stanowisko z pominięciem procedury konkursowej;
b)
dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, zastępcy dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych może być powołany - za zgodą dyrektora generalnego Lasów Państwowych - na niższe stanowisko z pominięciem procedury konkursowej.
3.
Kandydat zatrudniony na stanowisku nadleśniczego może zostać powołany, za zgodą dyrektora generalnego Lasów Państwowych, na stanowisko nadleśniczego innego nadleśnictwa z pominięciem procedury konkursowej, po uprzednim rozwiązaniu stosunku pracy, na mocy porozumienia stron, z pracodawcą, u którego obecnie pozostaje w zatrudnieniu.
4.
Kandydat zatrudniony na stanowisku dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych może zostać powołany na stanowisko dyrektora innej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych z pominięciem procedury konkursowej, po uprzednim rozwiązaniu stosunku pracy, na mocy porozumienia stron, z pracodawcą, u którego obecnie pozostaje w zatrudnieniu.
§  2.
Decyzję o ogłoszeniu i przeprowadzeniu konkursu podejmuje dyrektor generalny Lasów Państwowych w odniesieniu do stanowiska dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych oraz - na pisemny wniosek dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do stanowiska nadleśniczego.
§  3.
1.
Ogłoszenie o konkursie umieszcza się:
a)
w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, której konkurs dotyczy;
b)
na tablicach ogłoszeń Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz - w wypadku konkursu na stanowisko nadleśniczego - na tablicach ogłoszeń nadleśnictw zgrupowanych w danej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
2.
Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać:
a)
nazwę i adres regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub nadleśnictwa, których konkurs dotyczy;
b)
datę sporządzenia ogłoszenia i podpis ogłaszającego;
c)
określenie wymagań formalnych dla stanowiska, na które konkurs jest ogłoszony;
d)
wykaz wymaganych dokumentów, które powinna zawierać oferta, w tym w szczególności:

* uwierzytelnione kopie lub odpisy dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań formalnych, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia ministra środowiska z 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej (Dz. U. nr 11, poz. 123);

* dokumenty potwierdzające osiągnięcia i doświadczenie zawodowe;

* koncepcja kierowania jednostką, której konkurs dotyczy;

* oświadczenie o braku przeszkód do zatrudnienia na stanowisku, na które przeprowadzany jest konkurs, wynikających z art. 45, ust. 2 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach;

* oświadczenie o gotowości poddania się procedurze konkursu;

* oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;

* inne dokumenty, poświadczające dodatkowe kwalifikacje kierownicze, nabyte doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowniczymi, ukończone studia podyplomowe, kursy, szkolenia itp.;

e)
miejsce, formę i termin składania ofert, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia;
f) 2
informację o możliwości unieważnienia konkursu.
§  4.
Ogłaszający konkurs może określić wymagania dodatkowe, które powinna spełniać osoba, składająca ofertę przystąpienia do konkursu.
§  5.
1.
Konkurs przeprowadza komisja konkursowa, zwana dalej komisją, którą powołuje dyrektor generalny Lasów Państwowych odrębnym zarządzeniem.
2.
W skład komisji wchodzą:
a)
w wypadku konkursu na stanowisko dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych trzech przedstawicieli dyrektora generalnego Lasów Państwowych oraz dwóch dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych;
b)
w wypadku konkursu na stanowisko nadleśniczego trzech przedstawicieli dyrektora generalnego Lasów Państwowych, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych oraz jeden nadleśniczy z terenu regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, której konkurs dotyczy.
3.
Dokumenty związane z postępowaniem konkursowym przechowuje się w komórce organizacyjnej właściwej ds. kadr Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, która zapewnia także kancelaryjną obsługę prac komisji.
§  6.
1.
Członkiem komisji nie może być osoba, która oświadcza, że zamierza uczestniczyć w konkursie lub złożyła ofertę o przystąpieniu do konkursu.
2.
Członkowie komisji składają oświadczenie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, o braku przeszkód w bezstronnym uczestnictwie w pracach komisji.
3.
Członkowie komisji mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób kandydujących na stanowisko objęte konkursem oraz przebiegu prac komisji.
§  7.
1.
Pracą komisji kieruje jej przewodniczący.
2.
Komisja pracuje na posiedzeniach i wykonuje swoje zadania w składzie co najmniej 3/5 jej członków, w tym jej przewodniczącego.
3.
Komisja podejmuje decyzje, związane z bieżącą pracą komisji, w głosowaniu, zwykłą większością głosów.
4.
W wypadku, gdy przeprowadzenie procedury konkursowej wymaga więcej niż jednego posiedzenia komisji, z każdego z posiedzeń sporządza się odrębne protokoły, podpisywane przez wszystkich członków biorących udział w posiedzeniu oraz protokół końcowy.
§  8.
Do zadań komisji należy:
a)
ocena ofert złożonych do konkursu pod względem formalnym, a w wypadkach stwierdzenia uchybień, niemających istotnego znaczenia dla postępowania konkursowego, komisja zażąda ich uzupełnienia lub poprawienia przed przystąpieniem do kolejnych etapów procedury konkursowej;
b)
zawiadomienie, w sposób przyjęty przez komisję, osób, które złożyły prawidłowo sporządzone oferty, o dopuszczeniu do konkursu oraz o terminie i miejscu postępowania konkursowego;
c)
zawiadomienie oferenta o niedopuszczeniu do konkursu, wraz z uzasadnieniem tej decyzji, listownie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
d)
przeprowadzenie procedury konkursowej, o której mowa w § 11;
e)
wyłonienie kandydata lub kandydatów na stanowisko objęte konkursem, którzy uzyskali największą liczbę punktów w wyniku procedury konkursowej, spośród których dokonuje się powołania.
§  9.
Ocena formalna ofert polega na sprawdzeniu kompletności złożonych dokumentów i ich poprawnego sporządzenia oraz wynikającego z tej oceny spełnienia wymagań formalnych, określonych w ogłoszeniu o konkursie.
§  10. 3
Konkurs przeprowadza się w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty spełniającej wymagania formalne.
§  11.
1.
Procedura konkursowa ma na celu ocenę merytoryczną dokumentów złożonych przez oferentów oraz ocenę uczestników konkursu pod względem predyspozycji do zatrudnienia na stanowisku, którego konkurs dotyczy, wyrażoną w skali punktowej i składa się z następujących etapów:
a)
ocena przedstawionej przez uczestnika konkursu koncepcji kierowania jednostką, w której wyniku komisja przyznaje do 35 punktów;
b)
ocena kwalifikacji i osiągnięć zawodowych uczestnika konkursu na podstawie przedłożonych dokumentów, w której wyniku komisja przyznaje do 15 punktów;
c)
rozmowy kwalifikacyjnej z uczestnikiem konkursu, polegającej na udzielaniu odpowiedzi na pytania zadawane wszystkim uczestnikom konkursu przez komisję, dotyczące Polityki Leśnej Państwa, prawa leśnego i ochrony środowiska, zasad zrównoważonej gospodarki leśnej w aspekcie specyfiki jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, której konkurs dotyczy - za co komisja przyznaje do 50 punktów.
2.
Procedura przyznawania oceny punktowej polega na:
a)
wpisaniu przez każdego członka komisji oceny wyrażonej w punktach za każdy etap konkursu, do anonimowej karty punktowej, oznaczonej pieczęcią ogłaszającego konkurs, którą następnie przekazuje się przewodniczącemu komisji;
b)
przewodniczący komisji sporządza końcową ocenę punktową, która jest średnią arytmetyczną liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji.
3.
O przedstawieniu kandydatów do powołania decyduje liczba przyznanych punktów, przy czym w wypadku zdobycia jednakowej liczby punktów przez uczestników konkursu, komisja decyduje w głosowaniu o kolejności ich umieszczenia na liście kandydatów proponowanych do powołania.
§  12.
Uczestnik konkursu nie może być przedstawiony do powołania na stanowisko, którego konkurs dotyczy, w wypadku uzyskania mniej niż 65 punktów podczas pełnej procedury konkursowej.
§  13. 4
Zakończenie prac komisji następuje z chwilą przekazania protokołów z postępowania konkursowego dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych, o których mowa w § 7. W przypadku postępowania konkursowego na stanowisko nadleśniczego, dyrektor generalny Lasów Państwowych przekazuje dyrektorowi właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych wyciąg z protokołu końcowego postępowania konkursowego.
§  14.
Dyrektor generalny Lasów Państwowych i dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych dokonują powołania na stanowisko, którego konkurs dotyczy, spośród wyłonionych w konkursie kandydatów (art. 33, ust. 3, pkt 9, lit. c oraz art. 34, pkt 2b, lit. b ustawy z 28 września 1991 r. o lasach - tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435).
§  15.
1. 5
Konkurs uważa się za nierozstrzygnięty w przypadku:
a)
niezłożenia co najmniej jednej oferty spełniającej wymagania formalne;
b)
nieuzyskania minimalnych 65 punktów przez wszystkich uczestników postępowania konkursowego.
2.
W wypadkach, o których mowa w ust. 1, dyrektor generalny Lasów Państwowych ogłasza konkurs ponownie.
3.
W wypadku dwukrotnego nierozstrzygnięcia konkursu na dane stanowisko, decyzję w sprawie procedury jego obsadzenia podejmuje dyrektor generalny Lasów Państwowych.
§  15a. 6
Dyrektor generalny Lasów Państwowych może unieważnić konkurs na każdym etapie postępowania konkursowego bez podania przyczyn.
§  16.
1.
Wyniki postępowania konkursowego nie mogą być podawane przez komisję do publicznej wiadomości.
2.
Uczestnik konkursu ma prawo, na swój wniosek, do uzyskania informacji o liczbie przyznanych przez komisję punktów.
§  17.
Konkursy ogłoszone do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia są realizowane na podstawie przepisów dotychczas obowiązujących.
§  18.
Traci moc zarządzenie nr 9 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 1 lutego 2008 r. w sprawie wyłaniania w drodze konkursów kandydatów na stanowiska dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśniczych.
§  19.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Art. 681 Kodeksu Pracy stanowi, iż powołanie może być poprzedzone konkursem, choćby przepisy szczególne nie przewidywały wymagania wyłonienia kandydata na stanowisko wyłącznie w wyniku konkursu.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. W § 6 Statutu Lasów Państwowych ustanowiono, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także w wykonaniu innych przepisów prawnych - dyrektor generalny Lasów Państwowych wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych. Przepis § 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi jedyną podstawę (delegację) do wydawania przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych zarządzeń oraz podejmowania decyzji zarządczych. W przepisie § 8, ust. 2, pkt 3 Statutu Lasów Państwowych ustanowiono, iż dyrektor generalny Lasów Państwowych kształtuje strukturę zatrudnienia w Lasach Państwowych.

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

.........................

(pieczęć jednostki

organizującej konkurs)

OŚWIADCZENIE

osoby, której dyrektor generalny Lasów Państwowych powierzył

wykonanie czynności członka komisji konkursowej, powołanej

zarządzeniem nr .... dyrektora generalnego Lasów Państwowych

z .............. znak: ...................

Imię (imiona) ................................................

Nazwisko .....................................................

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania

oświadczam, że:

1) nie ubiegam się o stanowisko objęte postępowaniem

konkursowym;

2) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego

stopnia oraz nie jestem związany z tytułu przysposobienia,

opieki lub kurateli z uczestnikiem konkursu lub jego

zastępcą prawnym;

3) nie pozostaję z żadnym z uczestników konkursu w takim

stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić

uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.

.....................

(miejscowość, data)

.....................

(podpis)

1 § 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 66 z dnia 30 września 2008 r. (B.I.LP.08.11.76) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 września 2008 r.
2 § 3 ust. 2 lit. f) zmieniona przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 79 z dnia 23 października 2008 r. (B.I.LP.08.11.89) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 października 2008 r.
3 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 79 z dnia 23 października 2008 r. (B.I.LP.08.11.89) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 października 2008 r.
4 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 79 z dnia 23 października 2008 r. (B.I.LP.08.11.89) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 października 2008 r.
5 § 15 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 79 z dnia 23 października 2008 r. (B.I.LP.08.11.89) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 października 2008 r.
6 § 15a dodany przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 79 z dnia 23 października 2008 r. (B.I.LP.08.11.89) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 października 2008 r.