Dz.Urz.MON.2018.180

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 listopada 2018 r.

DECYZJA Nr 155/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 2019 r.

Na podstawie art. 2 pkt 9, 11 i 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138), w związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 565 oraz z 2011 r. poz. 258), w celu wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, ustala się, co następuje:
§  1.  Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych podpisze umowę z "PKP Intercity" S. A. o wykupie uprawnień do przejazdów z 50% ulgą w dowolnej klasie wszystkich rodzajów pociągów dla:
1) żołnierzy pełniących zawodową służbę wojskową, zwaną dalej "służbą wojskową";
2) pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, wojskowych jednostkach budżetowych oraz Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, zwanych dalej "pracownikami".
§  2.  Umowa, o której mowa w § 1, zostanie zawarta na 2019 r.
§  3.  Wykup uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego finansowany jest w odniesieniu do wymienionych w § 1 osób:
1) pełniących służbę wojskową w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, wojskowych jednostkach budżetowych, instytucjach cywilnych oraz jednostkach organizacyjnych, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim, albo nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, nie będących jednostkami budżetowymi - przez wojskowe jednostki budżetowe, na zaopatrzeniu których żołnierz pozostaje, w ramach środków przeznaczonych na wydatki z tytułu krajowych podróży służbowych;
2) zatrudnionych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, wojskowych jednostkach budżetowych oraz Służbie Kontrwywiadu Wojskowego - ze środków właściwych dysponentów przeznaczonych na wydatki z tytułu krajowych podróży służbowych.
§  4.  Legitymacje uprawniające do ulgowych przejazdów zostaną wykupione dla żołnierzy pełniących służbę wojskową oraz pracowników, w ilości zgłoszonej przez komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej, wojskowe jednostki budżetowe oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.
§  5.  W celu realizacji postanowień umowy, o której mowa w § 1, Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych przekaże Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej szczegółowy podział kwot z zakresu wykupu uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, w ujęciu dysponentów oraz rozdziałów i paragrafów klasyfikacji określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.).
§  6.  Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych:
1) wyda wytyczne w sprawie zasad korzystania z uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz prześle je do komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, w celu zapoznania żołnierzy i pracowników, którzy zadeklarowali chęć posiadania tych uprawnień;
2) przygotuje i przedstawi w terminie do dnia 10 grudnia 2019 r. propozycje w zakresie wykupu uprawnień na 2020 r.
§  7.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.