Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.454

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 2012 r.

DECYZJA Nr 398/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 2013 r.

Departament Spraw Socjalnych

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 87, poz. 565 oraz z 2011 r. Nr 50, poz. 258), w celu wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, ustala się, co następuje:

1. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia i podpisze umowę z "PKP Intercity" S. A. o wykupie uprawnień do przejazdów z 50% ulgą w dowolnej klasie wszystkich rodzajów pociągów dla:
1) żołnierzy pełniących zawodową służbę wojskową, zwaną dalej "służbą wojskową";
2) pracowników zatrudnionych w wojskowych jednostkach budżetowych.
2. Umowa, o której mowa w pkt 1, zostanie zawarta na 2013 rok.
3. Wykup uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego finansowany jest w odniesieniu do wymienionych w pkt 1 osób:
1) pełniących służbę wojskową w wojskowych jednostkach budżetowych, instytucjach cywilnych oraz jednostkach organizacyjnych, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim, albo nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, nie będących jednostkami budżetowymi - przez wojskowe jednostki budżetowe, na zaopatrzeniu których żołnierz pozostaje, w ramach środków przeznaczonych na wydatki z tytułu krajowych podróży służbowych;
2) zatrudnionych w wojskowych jednostkach budżetowych - ze środków właściwych dysponentów przeznaczonych na wydatki z tytułu krajowych podróży służbowych;
4. Legitymacje uprawniające do ulgowych przejazdów wykupione zostaną w ilości zgłoszonej, dla żołnierzy pełniących służbę wojskową oraz pracowników, przez wojskowe jednostki budżetowe.
5. W celu realizacji postanowień umowy, o której mowa w pkt 1, Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych przekaże Dyrektorowi Departamentu Budżetowego szczegółowy podział kwot z zakresu wykupu uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, w ujęciu dysponentów oraz rozdziałów i paragrafów klasyfikacji określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 i Nr 235, poz. 1546, z 2011 r. Nr 185, poz. 1098 i Nr 296, poz. 1758 oraz z 2012 r. poz. 421).
6. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych:
1) wyda wytyczne w sprawie zasad korzystania z uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego;
2) przygotuje i przedstawi w terminie do dnia 10 grudnia 2013 r. propozycje w zakresie wykupu uprawnień na 2014 r.
7. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.