Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2008.9.87

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2008 r.

WYTYCZNE Nr 10
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 22 lipca 2008 r.
w sprawie wykorzystania materiału informacyjnego zawartego w opracowanym przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) Doc 9849 AN/457

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.1)) ogłasza się, co następuje:
§  1.
1. W celu ułatwienia realizacji norm i zalecanych metod postępowania określonych w Załączniku 10, tom I "Pomoce radionawigacyjne" do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.2)), w zakresie wdrażania nawigacji satelitarnej w lotnictwie cywilnym zaleca się wykorzystanie materiału informacyjnego zawartego w opracowanym przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) Doc 9849 AN/457 "Podręcznik GNSS Globalny Satelitarny System Nawigacyjny".
2. Materiał informacyjny, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do wytycznych3).
§  2. Wytyczne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 625.

2) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528 oraz z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701.

3) Załącznik do niniejszych wytycznych jest dostępny w Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa, tel. (22) 520 73 14, (22) 520 73 15.