Wykorzystanie funduszu pomocy rodzinie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZiOS.1982.8.33

Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1982 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 30 kwietnia 1982 r.
w sprawie wykorzystania funduszu pomocy rodzinie.

Na podstawie § 5 i § 6 uchwały Nr 1/82 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1982 r. w sprawie utworzenia funduszu pomocy rodzinie zarządza się, co następuje:
§  1.
Dochodami funduszu są pochodzące z państw socjalistycznych:
1)
dary pieniężne,
2)
środki finansowe uzyskane ze sprzedaży darów rzeczowych, które nie zostały przekazane bezpośrednio w formie pomocy rzeczowej,
3)
równowartość finansowa darów rzeczowych przeznaczonych na pomoc w naturze.
§  2.
1.
Środkami funduszu dysponuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej (dysponent główny). Dysponentami niższego stopnia są:
1)
drugiego stopnia - terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego,
2)
trzeciego stopnia - terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego.
2.
Upoważnia się terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego do dokonywania w ciągu roku zmian w planie podziału środków dla terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują przekroczenia wysokości globalnej kwoty środków funduszu.
§  3.
1.
Środki funduszu gromadzi się na odrębnym rachunku bankowym.
2.
Dysponenci funduszu, o których mowa w § 2 prowadzą rachunkowość funduszu zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami o rachunkowości budżetowej.
3.
Rozliczenie środków funduszu następuje po zakończeniu roku na formularzu RB-30.
§  4.
1.
Świadczenia pieniężne, zwane dalej "zasiłkami", mogą być wypłacane rodzinom, których sytuacja materialna uzasadnia konieczność udzielenia pomocy, zwłaszcza na zakup żywności, leków i innych środków objętych pomocą dla rodzin.
2.
Z zasiłków mogą korzystać w szczególności:
1)
rodziny wielodzietne mające 3 i więcej dzieci,
2)
rodziny niepełne (samotne matki i ojcowie),
3)
rodziny dotknięte wypadkami losowymi,
4)
rodziny, których członkiem jest inwalida,
5)
rodziny studenckie,
6)
dziadkowie samodzielnie wychowujący wnuki, jako rodzina zastępcza.
3.
Ze środków funduszu mogą być pokrywane wydatki dla rodzin wymienionych w ust. 2 w całości lub w części, zwłaszcza na:
1)
kolonie, półkolonie, obozy, zimowiska i wczasy w mieście,
2)
dożywianie i żywienie dzieci i młodzieży w żłobkach, przedszkolach i szkołach,
3)
pomoc zimową dla rodzin,
4)
akcję wypoczynkową dla rodzin w podeszłym wieku,
5)
stosowanie szeroko pojętej pomocy rzeczowej dla rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych,
6)
inne, związane z akcjami na rzecz rodzin i dzieci.
4.
Świadczenia z funduszu wypłaca się w formie zasiłków okresowych i jednorazowych.
5.
Rodziny korzystające z funduszu pomocy rodzinie nie mogą równocześnie korzystać ze środków przeznaczonych na pomoc dla rodzin alkoholików.
§  5.
Zasiłki przyznają i wypłacają terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania rodziny potrzebującej pomocy, na uzasadniony wniosek tej rodziny, organizacji społecznych, komitetów blokowych, służb socjalnych - potwierdzony wywiadem społecznym.
§  6.
1.
Czasokres i wysokość zasiłków okresowych ustala się wg zasad przyjętych dla wypłacania takich zasiłków z funduszów pomocy społecznej.
2.
Wysokość zasiłków jednorazowych ustala się w zależności od niezbędnych potrzeb rodziny i jej stanu materialnego, a także posiadanych na ten cel środków.
§  7.
Terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego prowadzą karty świadczeń dla osób korzystających z pomocy. Karty świadczeń powinny zawierać następujące rubryki: numer sprawy, imię i nazwisko członka rodziny, który otrzymuje dla niej świadczenie, datę urodzenia, adres, datę przyznania świadczenia, wysokość świadczenia.
§  8.
Sprawozdawczość wykorzystania środków funduszu wprowadza się do sprawozdawczości resortowej.
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 czerwca 1982 r.