Dziennik resortowy

Dz.Urz.MTBiGM.2012.86

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 18 grudnia 2012r.
w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Wprowadza się do stosowania "Wytyczne w sprawie wykonywania zadań obronnych przez organy i kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz przedsiębiorców w 2013 r.", zwane dalej "wytycznymi", stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Wprowadza się "Harmonogram realizacji zadań obronnych przez organy i kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz przedsiębiorców w 2013 r.", zwany dalej "harmonogramem", stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Wytyczne i harmonogram określają zasadnicze kierunki działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w zakresie realizacji zadań obronnych i zadań na rzecz obronności, według właściwości, w działach administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska i transport.
§  2. Organy i kierownicy jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz przedsiębiorcy, na podstawie wytycznych i harmonogramu opracują własne plany działania w zakresie realizacji zadań obronnych na 2013 rok.
§  3.
1. Nadzór i wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
§  4. Traci moc zarządzenie Nr 6 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2012 r.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działami administracji rządowej: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa; gospodarka morska; transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wytyczne w sprawie wykonywania zadań obronnych przez organy i kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz przedsiębiorców w 2013 roku

Zasadniczym celem wykonywania zadań obronnych przez organy i kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz przedsiębiorców w 2013 roku będzie przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia działowego " Transport 2013".

Głównymi zadaniami będą:

1) planowanie operacyjne:

a) aktualizować plany operacyjne funkcjonowania:

– urzędów obsługujących centralne organy administracji rządowej, zwane dalej "organami" w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

– jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanych dalej "jednostkami" w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

b) aktualizować plany funkcjonowania przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, zwanych dalej "przedsiębiorcami" w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

c) aktualizować plany osłony technicznej transportu i gospodarki morskiej;

2) przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym:

a) kontynuować przygotowanie głównych stanowisk kierowania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej "Ministrem", w stałej siedzibie urzędu oraz w zapasowym miejscu pracy,

b) kontynuować organizację stanowisk kierowania przez organy i kierowników jednostek, którzy obowiązani są do przygotowania stanowisk kierowania, w stałych siedzibach i w zapasowych miejscach pracy,

c) aktualizować dokumenty w zakresie przemieszczania oraz zapewnienia warunków funkcjonowania Ministra, centralnych organów, kierowników jednostek na głównych stanowiskach kierowania w stałej siedzibie urzędu i w zapasowym miejscu pracy, wynikające z cyklu planowania operacyjnego oraz ze zmiany zakresu działania Ministra;

3) programowanie obronne: realizować zadania wynikające z "Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2013-2022" określone w programach pozamilitarnych przygotowań obronnych działów administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, transport i gospodarka morska ze szczególnym uwzględnieniem terminowości, efektywności i zasadności wydatkowania środków finansowych;

4) przekazywanie rezerw państwowych mobilizacyjnych do zasobów rezerw strategicznych:

a) sprawować nadzór i koordynację procesu zagospodarowania rezerw mobilizacyjnych nieobjętych Rządowym Programem Rezerw Strategicznych,

b) prowadzić analizę potrzeb (z uwzględnieniem specyfiki statutowej działalności resortu ze wskazaniem przeznaczenia i miejsc przechowywania asortymentu specjalistycznego) w celu przygotowania propozycji do Rządowego Programu Rezerw Strategicznych;

5) zabezpieczenie rezerw osobowych na potrzeby urzędów obsługujących organy i kierowników jednostek oraz przedsiębiorców poprzez prowadzenie reklamowania z urzędu i na wniosek od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

6) realizacja zadań w zakresie przygotowania jednostek do objęcia militaryzacją: kontynuować proces przygotowań jednostek do objęcia militaryzacją w obszarze transportu morskiego, kolejowego, lotniczego, wodnego śródlądowego, drogownictwa ustalonych przez Radę Ministrów w wykazie jednostek organizacyjnych podlegających militaryzacji;

7) organizacja szkolenia obronnego:

a) w szkoleniu obronnym uwzględniać:

– ścisłe powiązanie procesu szkolenia z realizacją przez organy i kierowników jednostek oraz przedsiębiorców zadań obronnych ,

– dostosowanie tematyki przedsięwzięć szkoleniowych umożliwiających pełną realizację zasadniczego celu w 2013 roku, tj. przygotowanie i przeprowadzanie ćwiczenia działowego "Transport 2013",

– teoretyczne i praktyczne formy szkolenia, przy zachowaniu zasady, że ćwiczenia, gry i treningi są zasadniczymi formami szkolenia, na których należy skupić główny wysiłek szkoleniowy,

b) szkolenie obronne prowadzić zgodnie z planem szkolenia obronnego, zatwierdzonym, i uzgodnionym według właściwości, zapewniając spójność z "Planem szkolenia obronnego dla działów administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska oraz transport na 2013 r.",

d) cele szkolenia obronnego określone przez organ i kierownika jednostki oraz przedsiębiorcę realizować poprzez odpowiednio dostosowaną tematykę szkolenia obronnego.

8) współpraca cywilno-wojskowa w zakresie kontynuowania prac zmierzających do wdrożenia i stosowania informatora dotyczącego współpracy cywilno-wojskowej w obszarach transportu, gospodarki morskiej oraz budownictwa, mającego na celu ujednolicenie sposobu realizacji zadań określonych w dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów pt: "Zadania działów administracji rządowej oraz instytucji państwowych w realizacji Celów Sił Zbrojnych NATO 2008 dla Rzeczypospolitej Polskiej";

9) wdrożenie i stosowanie ujednoliconych wzorów dokumentów dotyczących Wsparcia Państwa Gospodarza (Host Nation Support - HNS) wynikających z dokumentów sojuszniczych i krajowych oraz wypracowanie mechanizmu wymiany informacji o realizacji zadań HNS w resorcie transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, dotyczących obowiązków państwa gospodarza na rzecz wojsk sojuszniczych;

10) kontrole w zakresie:

a) przygotowania organów i kierowników jednostek do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

b) praktycznego stosowania przez przedsiębiorców instrukcji w sprawie finansowania zadań na rzecz obronności państwa, dla których organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań w zakresie obronności jest minister właściwy do spraw transportu,

c) procesu przygotowania wybranych jednostek przewidzianych do militaryzacji z obszaru drogownictwa oraz przedsiębiorców podlegających militaryzacji z obszaru infrastruktury i transportu kolejowego oraz gospodarki morskiej;

11) realizacja "Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2013 - 2022" w części dotyczącej ministra właściwego do spraw transportu oraz ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w zakresie zapewnienia transportu morskiego, lotniczego oraz kolejowego dla ministrów oraz kierowników urzędów centralnych, według potrzeb transportowych wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki;

12) przygotowanie szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa kategorii I w części dotyczącej Ministra, poprzez:

a) kontynuowanie prac organizacyjnych mających na celu monitorowanie zagadnień związanych z przygotowaniem szczególnej ochrony,

b) wnioskowanie o ujęcie lub wykreślenie obiektów podlegających szczególnej ochronie,

c) aktualizację dokumentacji planistycznej dotyczącej szczególnej ochrony obiektów;

13) udział w pracach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ćwiczenia/treningu w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, w zakresie gospodarki morskiej;

14) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem określonych w decyzjach i umowach zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców;

15) przeglądy obronne;

16) zagadnienia normatywno-prawne w zakresie tworzenia warunków organizacyjno-prawnych procesu przygotowań obronnych poprzez nowelizację aktów prawnych.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Harmonogram realizacji zadań obronnych przez organy i kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz przedsiębiorców w 2013 roku