Wykonanie IV edycji strategicznych map hałasu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GDDKiA.2021.21

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21
GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z dnia 28 lipca 2021 r.
w sprawie wykonania IV edycji strategicznych map hałasu

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 załącznika do zarządzenia Nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w związku z art. 1 i 8 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219. z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470. z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zarządza się wykonanie IV edycji strategicznych map hałasu dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie dla obszarów administracyjnych poszczególnych województw przy zastosowaniu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia I lipca 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania (Dz.U. poz. 1325).
§  2. 
1. 
Oddziałom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zwanej dalej "GDDKiA", powierza się wykonywanie zadań, o których mowa w § 1, dla dróg zarządzanych przez GDDKiA położonych w obszarze:
1)
województwa podlaskiego - Oddziałowi GDDKiA w Białymstoku;
2)
województwa kujawsko-pomorskiego - Oddziałowi GDDKiA w Bydgoszczy;
3)
województwa pomorskiego - Oddziałowi GDDKiA w Gdańsku;
4)
województwa śląskiego - Oddziałowi GDDKiA w Katowicach;
5)
województwa świętokrzyskiego - Oddziałowi GDDKiA w Kielcach;
6)
województwa małopolskiego - Oddziałowi GDDKiA w Krakowie;
7)
województwa łódzkiego - Oddziałowi GDDKiA w Łodzi;
8)
województwa lubelskiego - Oddziałowi GDDKiA w Lublinie;
9)
województwa warmińsko-mazurskiego - Oddziałowi GDDKiA w Olsztynie;
10)
województwa opolskiego - Oddziałowi GDDKiA w Opolu;
11)
województwa wielkopolskiego - Oddziałowi GDDKiA w Poznaniu;
12)
województwa podkarpackiego - Oddziałowi GDDKiA w Rzeszowie;
13)
województwa zachodniopomorskiego - Oddziałowi GDDKiA w Szczecinie;
14)
województwa mazowieckiego - Oddziałowi GDDKiA w Warszawie z zastrzeżeniem ust. 2;
15)
województwa dolnośląskiego - Oddziałowi GDDKiA we Wrocławiu;
16)
województwa lubuskiego - Oddziałowi GDDKiA w Zielonej Górze.
2. 
Oddział GDDKiA w Warszawie przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy strategicznych map hałasu dla obszaru województwa mazowieckiego. Oddział GDDKiA w Zielonej Górze zawiera umowę z wykonawcą wybranym w postępowaniu przeprowadzonym przez Oddział GDDKiA w Warszawie oraz realizuje tę umowę.
§  3. 
Oddziały GDDKiA wykonują powierzone zadania, o których mowa w § 1, zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami i upoważnieniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
§  4. 
Zobowiązuje się kierującego Zespołem ds. Środowiska do zapewnienia nadzoru nad przygotowaniem, przeprowadzeniem i odbiorem strategicznych map hałasu IV edycji, o których mowa w § 1.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.