Wykaz uznanych organizacji upoważnionych do wydawania certyfikatów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2023.33

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lipca 2023 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 12 lipca 2023 r.
w sprawie wykazu uznanych organizacji upoważnionych do wydawania certyfikatów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

Na podstawie art. 113g ust. 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 515, 1604, 2185 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 261) ogłasza się wykaz uznanych organizacji upoważnionych do wydawania certyfikatów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1050 i 2687), stanowiący załącznik do obwieszczenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ UZNANYCH ORGANIZACJI UPOWAŻNIONYCH DO WYDAWANIA CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W ART. 82 UST. 1 USTAWY Z DNIA 17 GRUDNIA 2020 R. O PROMOWANIU WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W MORSKICH FARMACH WIATROWYCH

Lp.NazwaAdres siedzibyData uzyskania uznania Komisji EuropejskiejZnak i data decyzji upoważniajacej
1Bureau Veritas Certification

France SAS

Le Triangle de I'Arche, 92937 Paris La Defense, Francja24 marca 2017 r.DGM-1.525.4.2022

9 grudnia 2022 r.

2Polski Rejestr Statków S.A.al. gen. J. Hallera 126, 80-416 Gdańsk30 września 2009 r.DGM-1.525.7.2022

11 stycznia 2023 r.

3Germanischer Lloyd Industrial Services GmbHBrooktorkai 18, 20457 Hamburg, Niemcy27 lipca 2021 r.DGM-1.525.6.2022.1

20 lutego 2023 r.

4DNV Renewables Certification GmbHBrooktorkai 18, 20457 Hamburg, Niemcy27 lipca 2021 r.DGM-1.525.6.2022.2

20 lutego 2023 r.

5Lloyds Register Marine Limited71 Fenchurch Street, Londyn EC3M 4BS, Wielka Brytania24 kwietnia 2015 r.DGM-1.525.5.2023

5 czerwca 2023 r.

Zakres upoważnienia uznanych organizacji wymienionych w pkt 1-5 tabeli:

1) wydawanie certyfikatów zgodności projektowej po opracowaniu projektu budowlanego, a przed zawiadomieniem organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych dotyczących morskiej farmy wiatrowej lub zespołu urządzeń, potwierdzających zgodność projektu budowlanego z normami technicznymi określającymi wymagania, jakie musi spełnić morska farma wiatrowa lub zespół urządzeń;

2) wydawanie certyfikatów dopuszczenia do eksploatacji po zakończeniu budowy morskiej farmy wiatrowej lub jej części lub zespołu urządzeń, jednak nie później niż na 30 dni przed planowanym dniem pierwszego wprowadzenia do sieci, na podstawie udzielonej koncesji, energii elektrycznej wytworzonej z morskiej farmy wiatrowej lub jej części, potwierdzających zgodność procesu budowy z projektem budowlanym oraz certyfikatem zgodności projektowej, o którym mowa w pkt 1;

3) wydawanie certyfikatów bezpieczeństwa eksploatacji przed dniem upływu ważności certyfikatu, o którym mowa w pkt 2, jednak nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem ważności certyfikatu, o którym mowa w pkt 2, potwierdzających kompletność i poprawność dokumentacji w zakresie należytego utrzymania i serwisowania morskiej farmy wiatrowej lub jej części lub zespołu urządzeń;

4) wykonywanie czynności nadzorczych nad spełnianiem wymagań określonych w wydanych certyfikatach dla morskiej farmy wiatrowej lub jej części lub zespołu urządzeń, w zakresie niezbędnym do wydawania certyfikatów.

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2021 r. poz. 937).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie wykazu uznanych organizacji upoważnionych do wydawania certyfikatów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 13).