Dziennik resortowy

Dz.Urz.MF.2018.82

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie wykazu udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) ogłasza się wykaz udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA PORĘCZEŃ I GWARANCJI W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 R.

Podmiot, za który udzielono poręczenia / gwarancji Skarbu PaństwaBank / Beneficjent

poręczenia/ gwarancji

Skarbu Państwa

Kwota poręczenia / gwarancji Skarbu Państwa w złRodzaj poręczenia / gwarancji Skarbu Państwa
Bank Gospodarstwa Krajowego-4 450 110 000Gwarancja spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.Europejski Bank Inwestycyjny1 267 950 000Gwarancja spłaty kredytu
Razem:5 718 060 000