Dziennik resortowy

Dz.Urz.MF.2013.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lutego 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie wykazu udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)), ogłasza się wykaz udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.
______

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA PORĘCZEŃ I GWARANCJI W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2012 r. DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 r.

Podmiot, za który udzielono gwarancji / poręczeniaBank / Beneficjent poręczenia / gwarancji Skarbu PaństwaKwota poręczenia / gwarancji Skarbu Państwa w złRodzaj poręczenia / gwarancji
Bank Gospodarstwa KrajowegoEuropejski Bank Inwestycyjny1.064.019.600Gwarancja spłaty kredytu
Bank Gospodarstwa KrajowegoEuropejski Bank Inwestycyjny709.346.400Gwarancja spłaty kredytu
Bank Gospodarstwa KrajowegoEuropejski Bank Inwestycyjny3.605.700.000Gwarancja spłaty kredytu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.Europejski Bank Inwestycyjny613.627.200Gwarancja spłaty kredytu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.Europejski Bank Inwestycyjny1.574.976.480Gwarancja spłaty kredytu
Bank Gospodarstwa Krajowego-6.081.062.500Gwarancja spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji
Razem:13.648.732.180