Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2018.105

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 2

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844 oraz z 2018 r. poz. 650,697, 1515 i 1544), ustala się na dzień 1 listopada 2018 r. wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK 3  

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 2018-11-01

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).
2 Niniejsze obwieszczenie zawiera także leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, które są objęte refundacją od dnia 1 stycznia 2016 r., od dnia 1 marca 2016 r., od dnia 1 maja 2016 r., od dnia 1 lipca 2016 r., od dnia 1 września 2016 r., od dnia 1 listopada 2016 r., od dnia 1 stycznia 2017 r., od dnia 1 marca 2017 r., od dnia 1 maja 2017 r., od dnia 1 lipca 2017 r., od dnia 1 września 2017 r., od dnia 1 listopada 2017 r., od dnia 1 stycznia 2018 r., od dnia 1 marca 2018 r., od dnia 1 maja 2018 r., od dnia 1 lipca 2018 r. oraz od dnia 1 września 2018 r. na okres obowiązywania decyzji o objęciu refundacją tych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
3 Załącznik zmieniony przez obwieszczenie z dnia 31 października 2018 r. (Dz.Urz.MZ.2018.110). Zmiany nie zostały naniesione na tekst.