Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2014.53

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 kwietnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 23 kwietnia 2014 r.
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 2

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 95 i 742 oraz z 2013 r. poz. 766), ustala się na dzień 1 maja 2014 r. wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2014 r.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzania Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2 Niniejsze obwieszczenie zawiera także leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, które są objęte refundacją od dnia 1 lipca 2012 r., od dnia 1 września 2012 r., od dnia 1 listopada 2012 r., od dnia 1 stycznia 2013 r., od dnia 1 marca 2013 r., od dnia 1 maja 2013 r., od dnia 1 lipca 2013 r., od dnia 1 września 2013 r., od dnia 1 listopada 2013 r., od dnia 1 stycznia 2014 r. oraz od dnia 1 marca 2014 r. na okres obowiązywania decyzji o objęciu refundacją tych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.