Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim oraz Dzienniku Urzędowym Ministerstwa, według stanu na dzień 31 grudnia 1994 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1995.2.3

Akt utracił moc
Wersja od: 23 stycznia 1995 r.

WYKAZ
obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim oraz Dzienniku Urzędowym Ministerstwa, według stanu na dzień 31 grudnia 1994 r.

CZĘŚĆ A

WYKAZ

obowiązujących rozporządzeń z zakresu działania b. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i b. Ministra Oświaty i Wychowania oraz z zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej ogłoszonych w Dzienniku Ustaw według stanu na dzień 31 grudnia 1994 r.

Lp.Data aktuTytuł aktu (w sprawie)Rok i miejsce publikacji w Dzienniku UstawPodstawa prawna wydania
12345
DZIAŁ I. SZKOLNICTWO WYŻSZE

I. ORGANIZACJA SZKÓŁ WYŻSZYCH

12.II.1991 r.warunków, jakim powinien odpowiadać wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie uczelni niepaństwowej1991 r. nr 14, poz. 62, z 1994 r. nr 72, poz. 316art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 12.IX.1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późn. zm.)
213.VI.1991 r.Zasad, jakim powinien odpowiadać statut uczelni państwowej nie spełniającej wymagań określonych w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym1991 r. nr 57, poz. 243art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12.IX.1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późn. zm.)
32.X.1991 r.zasad, jakim powinny odpowiadać postanowienia regulaminu studiów uczelni państwowych nie spełniających wymagań określonych w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym1991 r. nr 98, poz. 432art. 143 ust. 3 ustawy z dnia 12.IX.1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późn. zm.)
II. SPRAWY KADROWE, ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ
417.X.1990 r.Stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi1990 r. nr 75, poz. 448, z 1991 r. nr 24, poz. 99, z 1992 r. nr 54, poz. 262, nr 96, poz. 474, z 1993 r. nr 42, poz. 192, z 1994 r. nr 28, poz. 99, nr 68, poz. 298 oraz nr 120, poz. 585art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12.IX.1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późn. zm.)
521.II.1991 r.Wysokości i zasad wypłacania wynagrodzenia za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub rehabilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora1991 r. nr 24, poz. 97art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 12.IX.1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz. U. nr 65, poz. 386)
619.IV.1991 r.wymiaru, zasad i trybu udzielania nauczycielom akademickim urlopów płatnych dla celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego1991 r. nr 39, poz. 168art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 12.IX.1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późn. zm.)
729.I.1992 r.Warunków, jakie powinien spełniać kandydat na dyplomowanego bibliotekarza oraz na dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej, zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego, a także zasad awansowania dyplomowanego bibliotekarza i dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej1992 r. nr 15, poz. 59art. 82 ustawy z dnia 12.IX.1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późn. zm.)
817.V.1994 r.Wynagradzania nauczycieli akademickich1994 r. nr 68, poz. 297 oraz nr 125, poz. 610art. 105 ust. 7, art. 106 ust. 3, art. 108 ust. 6 i art. 116 ust. 1 oraz w związku z art. 77 ust. 1, art. 188 ust. 5, art. 190 i art. 191 ustawy z dnia 12.IX.1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późn. zm.)
III. STUDIA
931.V.1991 r.szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych I i II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych1991 r. nr 50, poz. 219art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 12.IX.1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz. U. nr 65, poz. 386)
1010.VI.1991 r.studiów doktoranckich i stypendiów naukowych1991 r. nr 58, poz. 249, z 1993 r. nr 5, poz. 26art. 36 ust. 2 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12.IX.1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz. U. nr 65, poz. 386)
111.VII.1991 r.Szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec studentów1991 r. nr 63, poz. 269art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 12.IX.1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późn. zm.)
1210.XII.1991 r.Zasad i trybu nostryfikacji dyplomów i tytułów zawodowych uzyskanych za granicą1992 r. nr 16, poz. 64art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 12.IX.1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późn. zm.)
IV. ARCHIWA
1325.VII.1984 r.zasad klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych1984 r. nr 41, poz. 216art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14.VII.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. nr 38, poz. 173 z późn. zm.)
1425.VII.1984 r.Wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych1984 r. nr 41, poz. 217art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 14.VII.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. nr 38, poz. 173 z późn. zm.)
1525.VII.1984 r.Szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych1984 r. nr 41, poz. 218art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 14.VII.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. nr 38, poz. 173 z późn. zm.)
167.VI.1994 r.Utworzenia Archiwum Państwowego w Częstochowie1994 r. nr 73, poz. 328art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14.VII.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. nr 38, poz. 173 z późn. zm.)
1725.VII.1994 r.Utworzenia Archiwum Państwowego w Płocku1994 r. nr 92, poz. 437art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14.VII.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. nr 38, poz. 173 z późn. zm.)
DZIAŁ II. OŚWIATA
I. ORGANIZACJA SZKÓŁ I INNYCH PLACÓWEK
1) SZKOLNICTWO OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

I ZAWODOWE

124.III.1992 r.Organizacji kształcenia umożliwiającego podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych1992 r. nr 34, poz. 150art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
214.IV.1992 r.Warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych1992 r. nr 36, poz. 155, z 1993 r. nr 83, poz. 390art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
310.VIII.1992 r.Zasad wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą1992 r. nr 63, poz. 316art. 22 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
423.XII.1992 r.Zasad organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą1993 r. nr 6, poz. 31art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
523.II.1993 r.klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego1993 r. nr 19, poz. 84art. 24 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
2) KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH
620.X.1992 r.centrów kształcenia ustawicznego1992 r. nr 81, poz. 418art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
712.X.1993 r.Zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (wydane wspólnie z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej)1993 r. nr 103, poz. 472art. 103 § 1 kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. nr 24, poz. 141 z późn. zm.) oraz art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
3) ORGANIZACJA SZKÓŁ I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
810.V.1983 r.zasad pobytu nieletnich w zakładach wychowawczych oraz innych placówkach opiekuńczo­wychowawczych i oświatowo­wychowawczych1983 r. nr 26, poz. 130art. 81 ustawy z dnia 26.X.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. nr 35, poz. 228 z późn. zm.)
93.VI.1992 r.Warunków udzielania zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną1992 r. nr 48, poz. 219art. 58 ust. 5 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
1011.VI.1993 r.Organizacji i zasad działania publicznych poradni psychologiczno­pedagogicznych oraz innych publicznych poradni specjalistycznych1993 r. nr 67, poz. 322art. 60 ust. 2 i art. 71 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
118.VII.1993 r.Rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek wypoczynku dla dzieci młodzieży szkolnej1993 r. nr 67, poz. 323, z 1994 r. nr 101, poz. 494art. 71 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
1217. VIII.1993r.ośrodków adopcyjno­opiekuńczych1993 r. nr 84, poz. 394art. 5 ust. 4 oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
1328.IX.1993 r.Rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek oświatowo­wychowawczych1993 r. nr 95, poz. 434art. 71 i art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
1421.II.1994 r.Rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo­wychowawczych i resocjalizacyjnych1994 r. nr 41, poz. 156art. 71, art. 60 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
4) BIBLIOTEKI
159.VI.1993 r.Organizacji i zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych1993 r. nr 52, poz. 243art. 60 ust. 2 i art. 71 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
5) PRZYJMOWANIE DO SZKÓŁ, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE
169.V.1992 r.Warunków przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych1992 r. nr 42, poz. 186, nr 75, poz. 371, z 1993 r. nr 76, poz. 360art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
171.X.1992 r.szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz zasad odpłatności za ich przeprowadzanie1992 r. nr 80, poz. 410art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
187.VII.1993 r.Zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz odpłatności za wykonywanie tych czynności1993 r. nr 102, poz. 467art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
198.IX.1993 r.Warunków i trybu przyjmowania do szkół i placówek publicznych osób nie będących obywatelami polskimi oraz zasad odpłatności tych osób za naukę i opiekę w szkołach i placówkach publicznych1993 r. nr 88, poz. 409art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
6) PRACA DYDAKTYCZNO­WYCHOWAWCZA
2029.III.1986 r.odrębnych form działalności profilaktyczno­wychowawczej dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem1986 r. nr 19, poz. 100art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 31.I.1985 r. o zapobieganiu narkomanii (Dz. U. nr 4, poz. 15 z późn. zm.)
7) WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT
2110.VIII.1988 r.Wymiaru i programu zajęć sportowych w klasach i szkołach sportowych oraz w szkołach mistrzostwa sportowego1988 r. nr 34, poz. 262art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 3.VII.1984 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. nr 34, poz. 181 z późn. zm.)
8) BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA
2217.VIII.1992 r.Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych1992 r. nr 65, poz. 331art. 22 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
II. SPRAWY KADROWE, ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ
1) STOSUNKI SŁUŻBOWE PRACOWNIKÓW SZKOLNICTWA
2315.IX.1982 r.obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym (obowiązuje od czasu zawarcia układu zbiorowego)1982 r. nr 29, poz. 207, z 1990 r nr 72, poz. 427art. 42 ust. 9 ustawy z dnia 26.I.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3, poz. 19 z późn. zm.)
2410.VIII.1988 r.Rozciągnięcia niektórych przepisów Karty Nauczyciela na instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz na niektórych innych pracowników uspołecznionych zakładów pracy, prowadzących prace pedagogiczne i wychowawcze1988 r. nr 34, poz. 261art. 5 ust. 1 oraz art. 42 ust. 9 ustawy z dnia 26.I.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3, poz. 19 z późn. zm.)
2510.X.1991 r.Szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia 1991 r. nr 98, poz. 433, z 1994 r. nr 5, poz. 19, nr 109, poz. 521art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26.I.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3, poz. 19 z późn. zm.) oraz art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 3.VII.1984 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. nr 34, poz. 181 z późn. zm.)
2610.XII.1991 r.Szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania oraz zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela1991 r. nr 122, poz. 537, z 1994 r. nr 28, poz. 100art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 26.I.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3, poz. 19 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26.I.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3, poz. 19 z późn. zm.)
2730.X.1992 r.Zasad i warunków zatrudniania w szkołach i placówkach publicznych nauczycieli nie będących obywatelami polskimi1992 r. nr 85, poz. 432art. 95 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
2) KSZTAŁCENIE DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
285.III.1992 r.zakładów kształcenia nauczycieli1992 r. nr 26, poz. 115, z 1993 r. nr 35, poz. 157art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
2910.VIII.1992 r.placówek doskonalenia nauczycieli1992 r. nr 63, poz. 317art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
3) WYNAGRADZANIE NAUCZYCIELI
3014.VI.1991 r.szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczycieli1991 r. nr 64, poz. 274art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 26.I.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3, poz. 19 z późn. zm.)
4) SPRAWY SOCJALNO­BYTOWE PRACOWNIKÓW SZKOLNICTWA
3127.XII.1992 r.Wysokości czynszu i opłat eksploatacyjnych podlegających zwrotom oraz kwot należnych nauczycielom z tego tytułu1993 r. nr 16, poz. 71art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 26.I.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3, poz. 19 z późn. zm.)
III. EKONOMIKA, FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
3223.X.1992 r.Szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym szkołom oraz placówkom oświatowo­wychowawczym, opiekuńczo­wychowawczym i resocjalizacyjnym1992 r. nr 81, poz. 419art. 90 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)

CZĘŚĆ B.

WYKAZ

obowiązujących zarządzeń i obwieszczeń z zakresu działania b. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i b. Ministra Oświaty i Wychowania oraz z zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej ogłoszonych w Monitorze Polskim według stanu na dzień 31 grudnia 1994 r.

Lp.Data aktuTytuł aktu (w sprawie)Rok i miejsce publikacji w Monitorze PolskimPodstawa prawna wydania
12345
DZIAŁ I. SZKOLNICTWO WYŻSZE
I. SPRAWY KADROWE, ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ
119.XII.1990 r.trybu postępowania przy zatrudnianiu na stanowisku profesora nadzwyczajnego w uczelni osób nie posiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego1990 r. nr 49, poz. 378art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 12.IX.1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późn. zm.)
28.IV.1991 r.Określenia specjalności, w których na stanowisku profesora nadzwyczajnego można zatrudnić osobę nie posiadającą tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego1991 r. nr 17, poz. 112art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 12.IX.1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późn. zm.)
313.V.1991 r.Zakresu i form pomocy przysługującej nauczycielowi akademickiemu podejmującemu studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia zawodowego1991 r. nr 18, poz. 122art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 12.IX.1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późn. zm.)
43.X.1991 r.Warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób1991 r. nr 34, poz. 252art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 12.IX.1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późn. zm.)
523.X.1991 r.Określenia kwalifikacji zawodowych, jakie powinna posiadać osoba zatrudniona w uczelni na stanowisku kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty1991 r. nr 36, poz. 266art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 12.IX.1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późn. zm.)
II. STUDIA
611.III.1991 r.Określenia sposobu prowadzenia przez uczelnie dokumentacji przebiegu studiów1991 r. nr 15, poz. 98, nr 43, poz. 304, z 1992 r. nr 36, poz. 264, z 1993 r. nr 15, poz. 121, z 1994 r. nr 60, poz. 534art. 149 ust. 3 ustawy z dnia 12.IX.1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późn. zm.)
711.III.1991 r.zasad i warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasad zaliczania tych zajęć1991 r. nr 10, poz. 72art. 140 ust. 2 ustawy z dnia 12.IX.1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późn. zm.)
83.X.1991 r.form i warunków podejmowania i odbywania studiów przez osoby nie będące obywatelami polskimi, uczestniczenia tych osób w badaniach naukowych i szkoleniach oraz zasad odpłatności za studia i szkolenia1991 r. nr 34, poz. 253art. 33 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12.IX.1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późn. zm.)
99.IV.1992 r.Określenia rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzoru dyplomu wydawanego przez uczelnie1992 r. nr 12, poz. 85, nr 31, poz. 215, z 1993 r. nr 33, poz. 337, nr 57, poz. 525art. 149 ust. 2 ustawy z dnia 12.IX.1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późn. zm.)
1027.VIII.1992 r.Szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich1992 r. nr 30, poz. 209art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 5.I.1991 r. – Prawo budżetowe (t.j. Dz. U. z 1993 r. nr72, poz. 344 z późn. zm.)
1124.II.1994 r.Określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 1994/951994 r. nr 17, poz. 130art. 141 ust. 6 ustawy z dnia 12.IX.1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późn. zm.)
DZIAŁ II. OŚWIATA
I. ORGANIZACJA SZKÓŁ I INNYCH PLACÓWEK
1) SZKOLNICTWO OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I ZAWODOWE
111.IV.1992 r.minimum programowego wychowania przedszkolnego oraz zestawu dopuszczonych do użytku programów wychowania przedszkolnego1992 r. nr 12, poz. 86art. 22 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
227.IV.1992 r.szczegółowych zasad i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki1992 r. nr 13, poz. 92art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
33.VII.1992 r.warunków zapewniania prawa wykonywania praktyk religijnych dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach wychowawczych i opiekuńczych oraz na obozach i koloniach1992 r. nr 25, poz. 181art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 17.V.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 29, poz. 154 z późn. zm.) i art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 14.VII.1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. nr 66, poz. 287 z późn. zm.) oraz w związku z art. 1 ust. 3, art. 2 pkt 2 i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17.V.1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. nr 29, poz. 155 z późn. zm.)
412.XI.1992 r.zasad i warunków kierowania za granicę uczniów w celu kształcenia i nauczycieli w celu doskonalenia1992 r. nr 37, poz. 275art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
2) PRZYJMOWANIE DO SZKÓŁ, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE
512.X.1993 r.zasad i trybu nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą1993 r. nr 64, poz. 572art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
II. SPRAWY KADROWE, ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ
1) KSZTAŁCENIE, DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
628.VII.1989 r.zasad udzielania nauczycielom urlopów na kształcenie się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem1989 r. nr 27, poz. 215art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 26.I.1982 r. – Karta Nauczyciela /Dz. U. nr 3, poz. 19 z późn. zm./
712.XI.1992 r.zasad i warunków kierowania za granicę uczniów w celu kształcenia i nauczycieli w celu doskonalenia1992 r. nr 37, poz. 275art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
2) WYNAGRADZANIE NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH
89.V.1991 r.Szczegółowych zasad i trybu nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej" oraz ustalenia jego wzoru i sposobu noszenia1991 r. nr 18, poz. 121art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 26.I.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3, poz. 19 z późn. zm.)
94.II.1994 r.Wynagradzania nauczycieli (do czasu zawarcia układu zbiorowego)1994 r. nr 10, poz. 80, nr 29, poz. 239 oraz nr 58, poz. 493art. 33 ust. 3 i art. 36 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 26.I.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3, poz. 19 z późn. zm.) oraz w związku z art. 2 ustawy z dnia 5.VI.1992 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 53, poz. 252)
III. EKONOMIKA, FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
1028.XI.1990 r. Obwieszczeniewykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej1990 r. nr 47, poz. 361art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 26.II.1982 r. o statystyce państwowej (t.j. Dz. U. z 1989 r. nr 40, poz. 221)
1115.VII.1992 r.Wysokości i warunków udzielania jednorazowej pomocy pieniężnej na zagospodarowanie usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych oraz wychowankom niektórych rodzajów publicznych placówek opiekuńczo­wychowawczych, pozbawionych całkowicie opieki rodzicielskiej1992 r. nr 27, poz. 189art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
1227.VIII.1992 r.Szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich1992 r. nr 30, poz. 209art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 5.I.1991 r. – Prawo budżetowe (t.j. Dz. U. z 1993 r. nr 72, poz. 344 z późn. zm.)

CZĘŚĆ C.

WYKAZ

obowiązujących resortowych aktów prawnych z zakresu działania b. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i b. Ministra Oświaty i Wychowania oraz z zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa według stanu na dzień 31 grudnia 1994 r.

Lp.Rodzaj i numer aktuData aktuW sprawieRok i miejsce publikacji w Dz. Urz. MinisterstwaPodstawa prawna wydania
123456
DZIAŁ I. SZKOLNICTWO WYŻSZE
1Zarządzenie nr 384.XII.1985 r.ustalenia stanowisk, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki profilaktyczne i regeneracyjne wzmacniające, zasad wydawania posiłków oraz zakresu i sposobu ich finansowania w szkołach wyższych oraz jednostkach i zakładach budżetowych resortu nauki i szkolnictwa wyższego1985 r. nr 9, poz. 38 Dz. Urz. MNSzWiT§ 9 uchwały nr 134 Rady Ministrów z dnia 8.X.1984 r. w sprawie zasad wydawania posiłków profilaktycznych i regeneracyjnych wzmacniających pracownikom zatrudnionym w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub szczególnie uciążliwych (M.P. nr 25, poz. 168)
2Zarządzenie nr 58.IV.1991 r.ustalenia tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników szkół wyższych, jednostek i zakładów budżetowych podległych i nadzorowanych przez Ministra Edukacji Narodowej1991 r. nr 2, poz. 9 Dz. Urz. MEN§ 10 uchwały nr 44 Rady Ministrów z dnia 27.III.1990 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej (M.P. nr 14, poz. 109, z 1991 r. nr 28, poz. 201)
II. INFORMATYKA, INFORMACJA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ
3Zarządzenie nr 2229.VI.1984 r.informacji o pracach badawczych1984 r. nr 5, poz. 21 Dz. Urz. MNSzWiTart. 4 oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26.II.1982 r. o statystyce państwowej (t.j. Dz. U. z 1989 r. nr 40, poz. 221)
4Zarządzenie nr 37 9.XI.1990 r.obowiązków sprawozdawczych w zakresie szkolnictwa wyższego i archiwów państwowych1990 r. nr 8, poz. 49, z 1991 r. nr 4, poz. 23, z 1992 r. nr 1, poz. 6 Dz. Urz. MENart. 17 ust. 2 ustawy z dnia 26.II.1982 r. o statystyce państwowej (t.j. Dz. U. z 1989 r. nr 40, poz. 221)
III. INWESTYCJE I REMONTY
5Zarządzenie nr 526.III.1986 r.określenia normatywu wyposażenia w obiekty i urządzenia kultury fizycznej szkół wyższych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego1986 r. nr 3, poz. 9, Dz. Urz. MNiSzWart. 45 ust. 2 ustawy z dnia 3.VII.1984 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. nr 34, poz. 181 z późn. zm.)
IV. ORGANIZACJA SZKÓŁ WYŻSZYCH
6Zarządzenie26.VI.1956 r.pieczęci urzędowych dla szkół wyższych1956 r. nr 7, poz. 28, Dz. Urz. MSzW§ 27 ust. 2 i § 28 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.XII.1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz. U. nr 47, poz. 316 z późn. zm.)
7Zarządzenie nr 822.III.1985 r.zatwierdzenia statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych1985 r. nr 2, poz. 7, z 1993 r. nr 8, poz. 33 Dz. Urz. MNSzWiT§ 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25.VII.1984 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (Dz. U. nr 41, poz. 218)
V. SPRAWY KADROWE, ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ
8Zarządzenie nr 35 obowiązuje w zakr. umarzania kredytów10.X.1979 r.Określenia obszarów i rodzajów placówek, w których występuje niedobór kadr naukowych oraz trybu ubiegania się o udzielenie kredytu bankowego na zagospodarowanie1979 r. nr 8, poz. 31, z 1981 r. nr 2, poz. 10, Dz. Urz. MNSzWiT§ 1 ust. 2 oraz w związku z § 9–11 uchwały nr 111 Rady Ministrów z dnia 19.VII.1979 r. w sprawie warunków przenoszenia nauczycieli akademickich i pracowników naukowo­badawczych do placówek naukowych (M.P. nr 20, poz. 116 z późn. zm.)
9Zarządzenie nr 37 25.X.1983 r.prac wykonywanych w szczególnych warunkach w zakładach pracy resortu nauki, szkolnictwa wyższego i techniki1983 r. nr 6, poz. 44, z 1985 r. nr 3, poz. 15, Dz. Urz. MNSzWiT§ 1 ust. 2 oraz w związku z § 19 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.II.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.)
10Zarządzenie nr 221.II.1991 r.Zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim1991 r. nr 1, poz. 2, z 1994 r. nr 5, poz. 28, Dz. Urz. MENart. 121 ust. 4 ustawy z dnia 12.IX.1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późn. zm.)
VI. STUDIA
11Zarządzenie nr 156.V.1986 r.Warunków odbywania studiów wyższych przez studentów­zawodników osiągających wysoki poziom sportowy w szkołach wyższych nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa1986 r. nr 5, poz. 18, Dz. Urz. MNiSzWart. 20 ust. 5 ustawy z dnia 3.VII.1984 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. nr 34, poz. 181 z późn. zm.)
VII. RÓŻNE
12Zarządzenie nr 1 Min. NSzWiT, Min. Kult. i Szt., Sekr. Nauk. PAN26.IV.1979 r.ustalenia zasad i planu specjalizacji zbiorów materiałów bibliotecznych oraz wyznaczania bibliotek centralnych i określenia ich zadań1979 r. nr 3, poz. 9, Dz. Urz. MNSzWiTart. 16 ust. 1 pkt 1 i art. 19 ustawy z dnia 9.IV.1968 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 12, poz. 63 z późn. zm.)
13Zarządzenie nr 3116.VIII.1983 r.Pozwolenia na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych przez AGH w Krakowie dla prowadzenia działalności naukowo­badawczej i przemysłowej nie podlegającej przepisom prawa górniczego1983 r. nr 6, poz. 38, Dz. Urz. MNSzWiTart. 24 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 31.I.1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych (Dz. U. nr 6, poz. 43 z późn. zm.)
14Zarządzenie nr 2222.VIII.1986 r.Ustalenia wykazu nazw miejscowości i obiektów geograficznych znajdujących się poza granicami Polski1986 r. nr 8, poz. 32, Dz. Urz. MNiSzW§ 6 zarządzenia nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.V.1983 r. w sprawie powołania i zakresu działania Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami Polski
DZIAŁ II. OŚWIATA
I. WYPOSAŻENIE SZKÓŁ
1Zarządzenie30.VII.1982 r.określenia podstawowych warunków do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych1982 r. nr 10, poz. 93, Dz. Urz. MOiWart. 29 ust. 3 ustawy z dnia 26.I.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3, poz. 19 z późn. zm.)
2Zarządzenie15.X.1986 r.wyposażenia liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych w obiekty kultury fizycznej1986 r. nr 10–11, poz. 63, Dz. Urz. MOiWart. 45 ust. 2 ustawy z dnia 3.VII.1984 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. nr 34, poz. 181 z późn. zm.)
II. ORGANIZACJA SZKÓŁ I INNYCH PLACÓWEK
1) SZKOLNICTWO OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I ZAWODOWE
3Instrukcja12.VII.1982 r.wymagań z zakresu wiedzy o Polsce, świecie współczesnym, podstaw przepisów prawa pracy, podstaw psychologii i zasad dydaktyki na egzaminie kandydatów ubiegających się o tytuł kwalifikacyjny w określonym zawodzie1982 r. nr 9, poz. 84, Dz. Urz. MOiWart. 42 ust. 5 ustawy z dnia 26.I.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3, poz. 19 z późn. zm.)
4Zarządzenie nr 1328.V.1992 r.ramowych planów nauczania w publicznych szkołach ogólnokształcących i zawodowych1992 r. nr 2, poz. 12, z 1993 r. nr 7, poz. 29, z 1994 r. nr 4, poz. 20 Dz. Urz. MENart. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
5Zarządzenie nr 188.VI.1992 r.zestawu dopuszczonych do użytku szkolnego podręczników oraz zalecanych środków dydaktycznych1992 r. nr 3, poz. 16, sprost. nr 5, z 1994 r. nr 3, poz. 12 Dz. Urz. MENart. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
6Zarządzenie nr 2318.VIII.1992 r.minimum programowego obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących1992 r. nr 5, poz. 25, sprost. nr 8, Dz. Urz. MENart. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
7Komunikat MEN1.II.1993 r.zestawu środków dydaktycznych zalecanych do użytku szkolnego1993 r. nr 1, poz. 6, Dz. Urz. MEN
8Zarządzenie nr 518.III.1993 r.sposobu prowadzenia przez przedszkola i szkoły publiczne dokumentacji przebiegu nauczania1993 r. nr 4, poz. 12, Dz. Urz. MENart. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
9Zarządzenie nr 3115.X.1993 r.powołania komisji programowych szkolnictwa zawodowego1993 r. nr 10, poz. 39, Dz. Urz. MEN§ 3 ust. 1 w związku z § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.X.1992 r. w sprawie zasad współdziałania ministrów w zakresie kształcenia zawodowego (Dz. U. nr 77, poz. 387)
10Komunikat MEN2.XI.1993 r.zestawu programów nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych dopuszczonych do użytku szkolnego1993 r. nr 10, poz. 42, z 1994 r. nr 1 poz. 3, Dz. Urz. MENstosownie do postanowień art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
11Komunikat MEN18.III.1994 r.zestawu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego oraz zalecanych książek pomocniczych do przedmiotów ogólnokształcących – stan na dzień 1.III.1994 r.1994 r. nr 2, poz. 9, sprost. nr 3, poz. 17, Dz. Urz. MEN
12Komunikat MEN25.VIII.1994 r.zestawu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego oraz zalecanych książek pomocniczych do przedmiotów ogólnokształcących dla uczniów szkół specjalnych – stan na dzień 1 sierpnia 1994 r.1994 r. nr 4, poz. 22, Dz. Urz. MEN
2) KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH
13Zarządzenie nr 2628.VIII.1992 r.ramowych planów nauczania w publicznych szkołach ogólnokształcących i zawodowych dla dorosłych1992 r. nr 6, poz. 29, Dz. Urz. MENart. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
14Zarządzenie nr 120.I.1993 r.zasad przeprowadzania egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego1993 r. nr 1, poz. 4, Dz. Urz. MENart. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
3) ORGANIZACJA SZKÓŁ I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
15Wytyczne MOiW oraz Prezydium ZG ZNP6.X.1986 r.organizowania i prowadzenia klubów nauczycielskich1986 r. nr 8, poz. 55, Dz. Urz. MOiW
16Zarządzenie nr 2512.XI.1991 r.zasad organizacji kuratorium oświaty1991 r. nr 7, poz. 31, Dz. Urz. MENart. 32 ust. 2 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
17Zarządzenie nr 2612.XI.1991 r.organizacji roku szkolnego1991 r. nr 7, poz. 32, z 1993 r. nr 1, poz. 30, z 1994 r. nr 2, poz. 7, Dz. Urz. MENart. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
18Zarządzenie nr 1419.VI.1992 r.ramowego statutu szkół publicznych dla dzieci i młodzieży1992 r. nr 4, poz. 18, sprost. nr 5, Dz. Urz. MENart. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
19Zarządzenie nr 2728.VIII.1992 r.typów publicznych szkół i placówek, w których skład rady szkoły lub placówki wchodzą rodzice lub uczniowie1992 r. nr 6, poz. 30, Dz. Urz. MENart. 52 ust. 1 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
20Zarządzenie nr 2814.IX.1992 r.organizacji konkursów i olimpiad przedmiotowych1992 r. nr 7, poz. 31, z 1994 r. nr 5, poz. 27, Dz. Urz. MENart. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
21Zarządzenie nr 3128.IX.1992 r.typów szkół i placówek, w których nie wymaga się tworzenia rady pedagogicznej1992 r. nr 7, poz. 33, z 1994 r. nr 5, poz. 26, Dz. Urz. MENart. 44 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
22Zarządzenie nr 336.X.1992 r.ramowego statutu przedszkola publicznego1992 r. nr 7, poz. 35, Dz. Urz. MENart. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
23Zarządzenie nr 3527.X.1992 r.typów publicznych szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego1992 r. nr 8, poz. 37, Dz. Urz. MENart. 55 ust. 6 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
24Zarządzenie nr 3730.XI.1992 r.ramowego statutu szkół publicznych dla dorosłych1992 r. nr 8, poz. 39, Dz. Urz. MENart. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
25Zarządzenie nr 1830.VI.1993 r.zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki publiczne1993 r. nr 6, poz. 20, Dz. Urz. MENart. 22 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
26Komunikat MEN30.VIII.1994 r.terminów ferii zimowych w roku szkolnym 1994/951994 r. nr 4, poz. 23, Dz. Urz. MEN
4) BIBLIOTEKI
27Zarządzenie27.III.1976 r.resortowej sieci bibliotek pedagogicznych1976 r. nr 4, poz. 26, Dz. Urz. MENart. 5 ust. 1 i art. 7 w związku z art. 22 i art. 31 ustawy z dnia 9.IV.1968 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 12, poz. 63 z późn. zm.)
5) PRZYJMOWANIE DO SZKÓŁ, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE
28Zarządzenie nr 2930.XI.1991 r.zasad przeprowadzania egzaminu dojrzałości1991 r. nr 7, poz. 35, z 1993 r. nr 5, poz. 14, z 1994 r. nr 4, poz. 19 i nr 5, poz. 29, Dz. Urz. MENart. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
29Zarządzenie nr 2924.IX.1992 r.zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych dla dzieci i młodzieży oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych1992 r. nr 7, poz. 32, z 1993 r. nr 10, poz. 38, Dz. Urz. MENart. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
30Zarządzenie nr 725.III.1993 r.zasad oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w szkołach publicznych dla dorosłych1993 r. nr 4, poz. 13, Dz. Urz. MENart. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
6) PRACA DYDAKTYCZNO­WYCHOWAWCZA
31Pismo okólne15.II.1982 r.upowszechniania kultury prawnej wśród młodzieży1982 r. nr 3, poz. 27, Dz. Urz. MEN
32Zarządzenie nr 1525.V.1993 r.zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej1993 r. nr 6, poz. 19, sprost. nr 7, Dz. Urz. MENart. 22 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
33Zarządzenie nr 2618.VIII.1993 r.szkolnego programu nauczania obejmującego wiedzę o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia poczętego oraz metodach i środkach świadomej prokreacji1993 r. nr 7, poz. 31, Dz. Urz. MENart. 4 ust. 2 ustawy z dnia 7.I.1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. nr 17, poz. 78)
34Zarządzenie nr 294.X.1993 r.zasad organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, ich kształcenia w ogólnodostępnych i integracyjnych publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz organizacji kształcenia specjalnego1993 r. nr 9, poz. 36, Dz. Urz. MENart. 22 ust. 2 pkt 9 oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
7) PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE
35Zarządzenie10.XII.1962 r.posiadania, używania, ewidencjonowania i przechowywania broni sportowej i amunicji sportowej w szkołach podległych Ministerstwu Oświaty1962 r. nr 14, poz. 163, Dz. Urz. M. Ośw.art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 31.I.1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych (Dz. U. nr 6, poz. 43 z późn. zm.)
36Zarządzenie nr 3629.X.1992 r.rodzajów szkół, których uczniowie podlegają obowiązkowi odbywania przysposobienia obronnego i zasad organizowania zajęć przysposobienia obronnego w szkołach1992 r. nr 8, poz. 38, z 1993 r. nr 5, poz. 15, Dz. Urz. MENart. 166 ust. 3 i art. 167 ustawy z dnia 21.XI.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 1992 r. nr 4, poz. 16 z późn. zm.)
8) WYCHOWANIE FIZYCZNE, SPORT I TURYSTYKA
37Zarządzenie19.VIII.1987 r.wymiaru form i zajęć wychowania fizycznego w przedszkolach i szkołach1987 r. nr 7, poz. 35, Dz. Urz. MOiWart. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3.VII.1984 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. nr 34, poz. 181 z późn. zm.) oraz w związku z § 1 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.XII.1985 r. w sprawie określenia kompetencji niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej zastrzeżonych w przepisach szczególnych dla organów zniesionych (Dz. U. nr 63, poz. 334)
9) OPIEKA HIGIENICZNO­LEKARSKA
38Zarządzenie29.V.1984 r.ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, którym ulegli uczniowie w czasie zajęć organizowanych przez szkoły i placówki wypoczynku oraz ewidencji i sprawozdawczości z tych wypadków1984 r. nr 6, poz. 37, Dz. Urz. MOiWw związku z art. 228 kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. nr 24, poz. 141 z późn. zm.)
10) WSPÓŁPRACA JEDNOSTEK RESORTU OŚWIATY I WYCHOWANIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
39Porozumienie Ministra OiW oraz ministrów prowadzących szkoły z ZG ZNP25.VI.1984 r.zasad współdziałania w dziedzinie oświaty i wychowania organów administracji państwowej ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego1984 r. nr 11, poz. 72, Dz. Urz. MOiW
40Porozumienie Ministra EN z Krajową Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"10.VII.1990 r.zasad współdziałania w dziedzinie oświaty i wychowania organów administracji państwowej z instancjami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"1990 r. nr 7, poz. 47, Dz. Urz. MEN
41Porozumienie Ministra EN z ZG Polskiego Stowarzyszenia Sportowego dla Osób Upośledzonych Umysłowo "Olimpiady Specjalne­Polska"11.XII.1990 r.zasad współdziałania Stowarzyszenia z placówkami kształcenia specjalnego w realizacji zadań rewalidacyjnych1991 r. nr 1, poz. 3, Dz. Urz. MEN
42Deklaracja Ministra EN oraz Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego5.XI.1994 r.współdziałania w dziedzinie wychowania dzieci i młodzieży1994 r. nr 5, poz. 31, Dz. Urz. MEN
43Deklaracja Ministra EN oraz Przewodniczącego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej24.XI.1994 r.współdziałania w dziedzinie wychowania dzieci i młodzieży1994 r. nr 5, poz. 32, Dz. Urz. MEN
44Deklaracja Ministra EN oraz Naczelnika Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego "Zawisza"24.XI.1994 r.współdziałania w dziedzinie wychowania dzieci i młodzieży1994 r. nr 5, poz. 33, Dz. Urz. MEN
III. SPRAWY KADROWE, ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ
1) STOSUNKI SŁUŻBOWE PRACOWNIKÓW SZKOLNICTWA
45Pismo okólne14.V.1976 r.zaliczania do wysługi lat nauczycielom okresu tajnego nauczania1983 r. nr 1, poz. 1/zał. nr 2/, Dz. Urz. MOiW
46Zarządzenie30.VI.1982 r.norm zatrudnienia nauczycieli­bibliotekarzy szkolnych1982 r. nr 8, poz. 69, z 1984 r. nr 11, poz. 68, Dz. Urz. MOiWart. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26.I.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3, poz. 19 z późn. zm.)
47Zarządzenie30.VI.1982 r.określenia placówek, stanowisk oraz warunków, na których nauczyciel może być zobowiązany do realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć wychowawczych także w porze nocnej1982 r. nr 8, poz. 72, Dz. Urz. MOiWart. 44 ust. 1 ustawy z dnia 26.I.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3, poz. 19 z późn. zm.)
48Zarządzenie20.VII.1982 r.obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych (wychowawczych, opiekuńczych) nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach1982 r. nr 9, poz. 81, z 1983 r. nr 10, poz. 71, z 1987 r. nr 9, poz. 47, Dz. Urz. MOiWart. 42 ust. 8 i art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 26.I.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3, poz. 19 z późn. zm.)
49Zarządzenie26.X.1982 r.upoważnienia organów bezpośrednio nadzorujących szkoły do obniżania obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych (wychowawczych, opiekuńczych) nauczycieli oraz w sprawie zasad podejmowania przez niektórych nauczycieli pracy w godzinach ponadwymiarowych1982 r. nr 12, poz. 117, Dz. Urz. MOiWart. 43 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26.I.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3, poz. 19 z późn. zm.)
50Zarządzenie15.VI.1984 r.prac wykonywanych w szczególnych warunkach w zakładach pracy resortu oświaty i wychowania1984 r. nr 8, poz. 46, Dz. Urz. MOiW§ 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.II.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.)
51Wytyczne MOiW i Prezesa ZUS19.VI.1985 r.zapewnienia prawidłowej realizacji art. 23 Karty Nauczyciela1985 r. nr 7–8, poz. 35, Dz. Urz. MOiW
52Zarządzenie nr 6123.X.1989 r.zadań nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze1989 r. nr 7, poz. 63, Dz. Urz. MENart. 7 ust. 3 ustawy z dnia 26.I.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3, poz. 19 z późn. zm.)
53Zarządzenie nr 35.II.1992 r.powołania odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli, rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców1992 r. nr 1, poz. 3, nr 5, poz. 22, z 1994 r. nr 3, poz. 11 Dz. Urz. MENart. 77 ust. 2 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 26.I.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3, poz. 19 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1–3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.VIII.1982 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. nr 26, poz. 193)
2) KSZTAŁCENIE, DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH
54Zarządzenie nr 6511.XII.1989 r.szczegółowych zasad i warunków oraz trybu uzyskiwania przez nauczycieli stopni specjalizacji zawodowej1989 r. nr 7, poz. 67, Dz. Urz. MENart. 46 ust. 2 ustawy z dnia 26.I.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3, poz. 19 z późn. zm.)
55Zarządzenie nr 2527.VIII.1992 r.ramowych planów nauczania minimum programowego przedmiotów obowiązkowych i programów nauczania dopuszczonych do użytku w zakładach kształcenia nauczycieli1992 r. nr 6, poz. 28, Dz. Urz. MENart. 22 ust. 2 pkt 1-3 w związku z art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
56Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej8.VI.1993 r.kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii1993 r. nr 6, poz. 21, Dz. Urz. MEN
57Wykaz15.X.1993 r.kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych1993 r. nr 9, poz. 37, Dz. Urz. MEN
58Porozumienie pomiędzy Polską Radą Ekumeniczną oraz Ministrem EN24.X.1994 r.kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej1994 r. nr 5, poz. 30, Dz. Urz. MEN
3) WYNAGRADZANIE NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH
59Zarządzenie8.I.1982 r.ustalenia wykazu państwowych młodzieżowych ośrodków wychowawczych (zakładów wychowawczych) podległych Ministrowi Oświaty i Wychowania, w których przysługuje dodatek specjalny za trudną pracę z nieletnimi1982 r. nr 1, poz. 2, z 1984 r. nr 11, poz. 67, Dz. Urz. MOiW§ 8 uchwały nr 221/81 Rady Ministrów z dnia 23.X.1981 r. w sprawie dodatku specjalnego za trudną pracę z nieletnimi dla pracowników zatrudnionych w placówkach resocjalizacyjnych i diagnostycznych podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz Ministrowi Oświaty i Wychowania
60Zarządzenie16.VII.1982 r.wynagradzania nauczycieli za zajęcia dydaktyczno­wychowawcze w dniach wolnych od pracy1982 r. nr 9, poz. 80, Dz. Urz. MOiWart. 44 ust. 7 ustawy z dnia 26.I.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3, poz. 19 z późn. zm.)
61Zarządzenie31.VII.1982 r.wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy oraz zasad wypłacania dodatków z tytułu pracy w tych warunkach1982 r. nr 11, poz. 98, nr 12, poz. 119, z 1985 r. nr 7–8, poz. 29, z 1989 r. nr 5, poz. 44 i nr 7, poz. 62, Dz. Urz. MOiWart. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26.I.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3, poz. 19 z późn. zm.)
62Zarządzenie31.V.1985 r.wykazu prac i zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli dodatkowo opłacanych oraz realizowanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego1985 r. nr 7–8, poz. 27, z 1989 r. nr 4, poz. 34, nr 5, poz. 45, nr 6, poz. 58, z 1993 r. nr 7, poz. 28, Dz. Urz. MOiWart. 42 ust. 5 ustawy z dnia 26.I.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3, poz. 19 z późn. zm.)
63Zarządzenie nr 1621.VII.1991 r.zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli1991 r. nr 4, poz. 22, Dz. Urz. MENart. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26.I.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3, poz. 19 z późn. zm.)
4) SPRAWY SOCJALNO­BYTOWE PRACOWNIKÓW SZKOLNICTWA
64Zarządzenie30.X.1982 r.orzekania o potrzebie powstrzymania się od pracy dla poratowania zdrowia nauczycieli1982 r. nr 13, poz. 123, Dz. Urz. MOiWart. 73 ust. 2 ustawy z dnia 26.I.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3, poz. 19 z późn. zm.)
65Zarządzenie15.XI.1982 r.profilaktyki i leczniczej pomocy specjalistycznej dla nauczycieli1982 r. nr 13, poz. 125, Dz. Urz. MOiWart. 72 ust. 3 ustawy z dnia 26.I.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3, poz. 19 z późn. zm.)
66Zarządzenie15.XII.1982 r.trybu ubiegania się nauczycieli o udzielenie kredytu bankowego oraz zasad umarzania tego kredytu1982 r. nr 14, poz. 143, Dz. Urz. MOiW§ 8 ust. 2 uchwały nr 181 Rady Ministrów z dnia 16.VIII.1982 r. w sprawie kredytu bankowego dla nauczycieli podejmujących pracę na terenie wsi lub małych miast (M.P. nr 20, poz. 172 i z 1984 r. nr 29, poz. 198)
67Wytyczne28.IX.1987 r.środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej1987 r. nr 9, poz. 55, Dz. Urz. MOiWw związku z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26.I.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3, poz. 19 z późn. zm.)
IV. EKONOMIKA, FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
68Pismo okólne31.VIII.1982 r.ujednolicenia zasad finansowania stołówek szkolnych1982 r. nr 11, poz. 112, Dz. Urz. MOiW
DZIAŁ III. RÓŻNE
1Zarządzenie nr 324.XII.1987 r.utworzenia przy MEN gospodarstwa pomocniczego typu 111988 r. nr 1, poz. 3, z 1989 r. nr 1, poz. 4, z 1993 r. nr 4, poz. 11, z 1994 r. nr 3, poz. 14, Dz. Urz. MEN§ 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8.V.1991 r. w sprawie gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych (Dz. U. nr 42, poz. 185)
2Zarządzenie nr 1922.III.1989 r.szczegółowych zasad wykonywania działalności kontrolnej w Ministerstwie Edukacji Narodowej1989 r. nr 2, poz. 14, Dz. Urz. MEN§ 49 uchwały nr 57 Rady Ministrów z dnia 23.V.1983 r. w sprawie wykonywania kontroli przez organy administracji państwowej (M.P. nr 22, poz. 124 i z 1984 r. nr 23, poz. 112)
3Zarządzenie nr 4319.VII.1989 r.legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą1989 r. nr 5, poz. 43, Dz. Urz. MENart. 2 pkt 3 ustawy z dnia 23.X.1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. nr 33, poz. 178 z późn. zm.)
4Zarządzenie nr 216.I.1990 r.wykazu archiwów, w których są przechowywane dary składane na rzecz Funduszu Daru Narodowego1990 r. nr 1, poz. 2, Dz. Urz. MEN art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30.XI.1989 r. o Funduszu Daru Narodowego (Dz. U. nr 67, poz. 406)
5Zarządzenie nr 2715.XI.1991 r.ustalenia ramowego, jednolitego, rzeczowego wykazu akt dla urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej do spraw oświaty1991 r. nr 7, poz. 33, Dz. Urz. MEN§ 6 ust. 2 rozporządzenia MNSzWiT z dnia 25.VII.1984 r. w sprawie zasad klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. nr 41, poz. 216)
6Zarządzenie nr 3312.XII.1991 r.szczegółowego trybu kontroli zarządzeń kuratorów1991 r. nr 8, poz. 39, Dz. Urz. MENart. 21 ust. 3 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
7Zarządzenie nr 917.IV.1992 r.regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko kuratora oświaty i trybu pracy komisji konkursowej1992 r. nr 2, poz. 11, Dz. Urz. MENart. 30 ust. 3 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
8Zarządzenie nr 25.I.1994 r.stawek dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich1994 r. nr 1, poz. 1, Dz. Urz. MENart. 19 ust. 5 ustawy z dnia 5.I.1991 r. – Prawo budżetowe (tj. Dz. U. z 1993 r. nr 72, poz. 344 z późn. zm.)
9Zarządzenie nr 520.I.1994 r.wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej1994 r. nr 1, poz. 2, Dz. Urz. MEN§ 4 ust. 2 statutu MEN stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.XI.1994 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej (Dz. U. nr 126, poz. 616)

Objaśnienie skrótów:

MSzW – Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego

MNiSzW – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

MNSzWiT – Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki

MOśw. – Ministerstwo Oświaty

MOiW – Ministerstwo Oświaty i Wychowania

MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej