Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZiOS.1989.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1989 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 21 listopada 1988 r.
w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych.

1. Ogłasza się wykaz obowiązujących według stanu na dzień 4 listopada 1988 r. resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej lub niepublikowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
2. Wykaz wymieniony w ust. 1 nie obejmuje aktów prawnych:
1) dotyczących utworzenia i organizacji określonych jednostek organizacyjnych, w tym także aktów nadających statuty,
2) nie będących aktami o charakterze ogólnym,
3) o charakterze poufnym.

Wykaz nie obejmuje także zarządzeń wewnętrznych oraz wyjaśnień i komunikatów, których treść stanowi wyłącznie wyjaśnienie lub informację o obowiązujących aktach prawnych.

3. Resortowe akty prawne nie objęte wykazem - z zastrzeżeniem ust. 2 - tracą moc.
4. Równocześnie traci moc obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1984 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym lub rozpowszechnionych w odbitkach powielaczowych (Dz. Urz. MZiOS Nr 8, poz. 45).

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ

obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej lub rozesłanych w odbitkach powielaczowych

Obowiązujące akty prawne zostały ujęte w działach:

Dział I Sprawy opieki zdrowotnej i rehabilitacji

Dział II Sprawy sanitarno-epidemiologiczne

Dział III Sprawy farmaceutyczne

Dział IV Pomoc społeczna

Dział V Szkolnictwo i Nauka

Dział VI Zawody służby zdrowia

Dział VII Sprawy kadrowe, zatrudnienia i płac

Dział VIII Zagadnienia ekonomiczne

Dział IX Statystyka medyczna

Dział X Inwestycje

Dział XI Technika i zaopatrzenie

Dział XII Sprawy uzdrowisk i lecznictwa uzdrowiskowego

Dział XIII Sprawy prezydialne i inne

Lp. Rodzaj aktu prawnegoDataTytułOgłoszone (Nr, poz. Dziennika Urzędowego MZiOS i późn. zm.)
12345
DZIAŁ I. SPRAWY OPIEKI ZDROWOTNEJ I REHABILITACJI
a) Opieka zdrowotna podstawowa

i specjalistyczna

1instrukcja10.XII.1952 r.w sprawie przyjmowania i wypisywania chorych ze szpitali psychiatrycznych1952 Nr 24, poz. 240
2instrukcja11.VIII.1956 r.w sprawie zwracania chorym kosztów przejazdu do zakładów leczniczych1956 Nr 15, poz. 71
3instrukcja23.VIII.1959 r.w sprawie dokumentów lekarskich w opiece zdrowotnej otwartej1959 Nr 17, poz. 81
1974 Nr 10, poz. 46
4instrukcja9.VI.1961 r.w sprawie regulaminów szpitalnych1961 Nr 13, poz. 89
1962 Nr 4, poz. 17
1963 Nr 13, poz. 84
1980 Nr 6, poz. 23
5instrukcja23.VIII.1961 r.w sprawie prowadzenia i przechowywania dokumentacji chorych w szpitalach rejonowych; powiatowych, miejskich i wojewódzkich1961 Nr 18, poz. 113
6instrukcja25.VIII.1961 r.w sprawie opieki zdrowotnej nad ratownikami górskimi1961 Nr 18, poz. 111
7instrukcja12.VII.1966 r.w sprawie prowadzenia w przychodniach przyzakładowych i międzyzakładowych charakterystyki stanowisk pracy i zakładów pracy1966 Nr 17, poz. 72
8instrukcja17.VI.1972 r.w sprawie zapewnienia niezbędnej pomocy leczniczej na lotniskach cywilnych1972 Nr 13, poz. 49
9instrukcja30.VIII.1973 r.w sprawie organizacji opieki zdrowotnej na polskich statkach morskich1973 Nr 19, poz. 96
10instrukcja6.V.1974 r.w sprawie prowadzenia charakterystyk stanowisk pracy i charakterystyk zakładów pracy w rolnictwie i leśnictwie1974 Nr 11, poz. 52
11wytyczne9.X.I975 r.w sprawie. dokonywania zabiegu przeszczepiania nerek 1975 Nr 21, poz. 79
12instrukcja6.VII.1976 r.w sprawie ochrony zdrowia załóg robotniczych1976 Nr 16, poz. 52
13wytyczne23.III.1977 r.w sprawie stosowania penicyliny i wykonywania skórnych prób uczuleniowych1977 Nr 6, poz. 19
14instrukcja12.III.1978 r.w sprawie organizacji "szkół ratownictwa"1978 Nr 8, poz. 19
15instrukcja25.X.1978 r.w sprawie organizacji i zasad działalności w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej1978 Nr 18, poz. 49
16instrukcja15.VI.1979 r.w sprawie opieki stomatologicznej1979 Nr 8, poz. 23
1981 Nr 4, poz. 17
17instrukcja16.VI.1979 r. w sprawie spółdzielczych przychodni lekarskich1979 Nr 8, poz. 24
1985 Nr 9, poz. 35
18instrukcja25.VI.1979 r.w sprawie psychiatrycznej i odwykowej opieki zdrowotnej1979 Nr 9, poz. 27
utr. moc w zakł. opieki odwykowej
19instrukcja30.VII.1980 r.w sprawie trybu postępowania z depozytami wartościowymi w zakładach społecznych służby zdrowia i domach pomocy społecznej1980 Nr 6, poz. 23
20instrukcja9.IX.1981 r.w sprawie zapewnienia posług religijnych chorym przebywającym w szpitalach, sanatoriach i domach pomocy społecznej resortu zdrowia i opieki społecznej1981 Nr 9, poz. 35
21instrukcja30.IX.1982 r.w sprawie nadzoru specjalistycznego1982 Nr 11, poz. 57
1987 Nr 7, poz. 43
22zarządzenie10.XI.1982 r.w sprawie organizacji i ramowych statutów ZOZ1982 Nr 12, poz. 61
23zarządzenie10.XI.1982 r.w sprawie organizacji i ramowego statutu wojewódzkiego szpitala zespolonego oraz specjalistycznego ZOZ1982 Nr 12, poz. 62
1983 Nr 4, poz. 27
24zarządzenie10.XI.1982 r.w sprawie organizacji ramowego statutu wojewódzkiego szpitala1982 Nr 12, poz. 63
25zarządzenie10.XI.1982 r.w sprawie organizacji i ramowego statutu wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego1982 Nr 12, poz. 65
26zarządzenie10.XI.1982 r.w sprawie organizacji i ramowego statutu wojewódzkiego zespołu metodycznego opieki zdrowotnej i pomocy społecznej1982 Nr 12, poz. 66
1983 Nr 4, poz. 26
27zarządzenie15.XI.1982 r.w sprawie profilaktyki i leczniczej pomocy specjalistycznej dla nauczycieli1983 Nr 1, poz. 2
28zarządzenie18.XI.1982 r.w sprawie organizacji i ramowego statutu zespołu wojewódzkich przychodni specjalistycznych1982 Nr 12, poz. 64
1983 Nr 4, poz. 25
29instrukcja11.I.1983 r.w sprawie udzielania niezbędnej pomocy lekarskiej osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe w czasie odbywania podróży poza miejsce ich zamieszkania i urzędowanianiepublikowana
30zarządzenie27.XII.1983 r.w sprawie przeprowadzania badań lekarskich i zapewnienia opieki zdrowotnej pracownikom skierowanym do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług eksportowych1984 Nr 1, poz. 5
31instrukcja15.IX.1984 r.w sprawie norm zatrudnienia lekarzy w oddziałach szpitalnych1984 Nr 11, poz. 60
32instrukcja28.X.1985 rw sprawie pielęgniarki środowiskowej1985 Nr 12, poz. 48
33wytyczne13.VII.1987 r.w sprawie docelowych wskaźników zatrudnienia pielęgniarek (położnych) w placówkach służby zdrowia i opieki społecznej dla potrzeb planistycznych1987 Nr 7, poz. 46
34instrukcja11.VIII.1987 r.w sprawie szczegółowych wskazań lekarskich co do zakresu badań wstępnych oraz zakresu i częstotliwości badań okresowych1987 Nr 10, poz. 70
b) Opieka nad matką, dzieckiem

i młodzieżą

35instrukcja18.II.1959 r.w sprawie bezpieczeństwa dzieci przebywających w zakładach dziecięcych1959 Nr 5, poz. 21
36instrukcja4.XI.1959 r.w sprawie wzorcowego regulaminu organizacyjnego i wytycznych obsady osobowej w domach małych dzieci1959 Nr 21, poz. 94
37instrukcja18.III.1961 r.w sprawie znaków tożsamości dzieci w wieku do lat 71961 Nr 8, poz. 50
38instrukcja5.X.1965 r.w sprawie kwalifikowania pod względem zdrowotnym osób ubiegających się o przyjęcie do szkół wyższych i niektórych studiów1965 Nr 20, poz. 115
39zarządzenie28.IV.1972 r.w sprawie opieki zdrowotnej w placówkach wczasów dla dzieci i młodzieży1972 Nr 11, poz. 46
40instrukcja19.II.1975 r.w sprawie opieki zdrowotnej nad populacją w wieku rozwojowym1975 Nr 4, poz. 15
41instrukcja15.XII.1975 r.w sprawie opieki zdrowotnej nad kobietami1975 Nr 23-24, poz. 90
42instrukcja26.VI.1976 r.w sprawie powszechnych badań lekarskich dzieci i młodzieży1976 Nr 16, poz. 51
1983 Nr 5, poz. 33
43instrukcja30.IX.1977 r.w sprawie okresowych badań stanu zdrowia studentów1977 Nr 17, poz. 50
44instrukcja21.IX.1981 r.w sprawie niektórych wymagań związanych z przerywaniem ciąży w zakładach społecznej służby zdrowia1981 Nr 11, poz. 42
45wytyczne24.IV.1982 r.w sprawie wystawiania zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia dziecka w celu uzyskania urlopu wychowawczego1982 Nr 8, poz. 4
46instrukcja18.VI.1986 r.w sprawie organizacji wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży w placówkach leczniczo-wychowawczych1986 Nr 9, poz. 37
c) Orzecznictwo
47instrukcja4.II.1960 r.w sprawie współpracy lekarzy na terenach przygranicznych PRL i CSRS w zakresie orzecznictwa lekarskiego dla osób mieszkających w jednym kraju, a zatrudnionych w drugim kraju1960 Nr 4, poz. 13
48instrukcja14.XII.1971 r.w sprawie ustalenia wzoru i zasad stosowania zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy1971 Nr 23-24, poz. 124
49wytyczne19.III.1974 r.w sprawie nadzoru nad orzecznictwem o czasowej niezdolności do pracy1974 Nr 9, poz. 38
50zarządzenie5.II.1982 r.w sprawie zasad i trybu wydawania zaświadczeń lekarskich osobom uprawnionym do rekompensat pieniężnych1982 Nr 2, poz. 9
51zarządzenie30.X.1982 r.w sprawie orzekania o potrzebie powstrzymania się od pracy dla poratowania zdrowia nauczycieli1983 Nr 11, poz. 1
52wytyczne7.II.1983 r.w sprawie współdziałania jednostek resortu zdrowia i opieki społecznej oraz organów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kontroli orzecznictwa lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy1983 Nr 3, poz. 22
d) Krwiodawstwo
53instrukcja15.I.1952 r.w sprawie badania lekarskiego krwiodawców i ich rejestracji1952 Nr 3, poz. 27
1956 Nr 15, poz. 74
1965 Nr 11, poz. 68
54instrukcja18.IV.1963 r.w sprawie zasad wydawania krwi, jej przetworów oraz preparatów krwiopochodnych i krwiozastępczych jednostkom organizacyjnym resortu zdrowia i opieki społecznej1963 Nr 9, poz. 60
1964 Nr 8, poz. 47
1975 Nr 2, poz. 4
55instrukcja30.IV.1985 r.w sprawie zbioru krwi i osocza do produkcji preparatów osoczopochodnych1985 Nr 5, poz. 22
56zarządzenie20.V.1988 r.w sprawie rozdziału kwot przeznaczonych na wydatki związane z akcją honorowego krwiodawstwa1988 Nr 5, poz. 29
e) Uprawnienia do świadczeń
57instrukcja6.VI.1953 r.w sprawie świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia dla dzieci i młodzieży objętych pomocą społeczną1953 Nr 12, poz. 97
58zarządzenie12:IX.1976 r.w sprawie świadczeń leczniczych zakładów społecznych służby zdrowia dla osób duchownychniepublikowane
59zarządzenie25.V.1983 r.w sprawie, opieki zdrowotnej nad uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy1983 Nr 6, poz. 37
f) Rehabilitacja
60instrukcja16.XII.1961 r.w sprawie stosowania niektórych przepisów resortu oświaty do zakładów i ośrodków szkolenia inwalidów1962 Nr 2, poz. 8
61instrukcja1.VII.1965 r.w sprawie obowiązków niektórych wychowawców w zakładach i ośrodkach szkolenia inwalidów w zakresie spraw socjalnych1965 Nr 14, poz. 84
62zarządzenie19.IV.1971 r.w sprawie rehabilitacji i zatrudnienia inwalidów w jednostkach organizacyjnych spółdzielczości inwalidzkiej1971 Nr 10, poz. 49
1975 Nr 4, poz. 12
63instrukcja22.X.1973 r.w sprawie udzielania świadczeń ze środków przeznaczonych na gospodarcze usamodzielnienie inwalidów1973 Nr 20, poz. 102
64obwieszczenie2.VIII.1974 r.w sprawie ustalania wykazu typowych środków pomocniczych1974 Nr 18, poz. 78
i Nr 23, poz. 106
1975 Nr 14, poz. 50
1976 Nr 3, poz. 9
1979 Nr 13, poz. 39
65zarządzenie22.I.1975 r.w sprawie zatrudnienia osób o ograniczonej sprawności do pracy w spółdzielniach inwalidów oraz zasad uznawania spółdzielni inwalidów za zakłady pracy chronionej1975 Nr 4, poz. 8
66zarządzenie18.XII.1979 r.w sprawie organizacji zadań oraz wzorowego statutu zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów1980 Nr 1, poz. 2
1987 Nr 6, poz. 39
67zarządzenie29.III.1982 r.w sprawie zasad i trybu kwalifikowania na przeprowadzenie rehabilitacji usprawniającej inwalidów zatrudnionych w spółdzielniach inwalidów i spółdzielniach niewidomych1982 Nr 5, poz. 23
g) Przepisy różne
68instrukcja1.IX.1953 r.w sprawie zasad postępowania personelu stacji pogotowia ratunkowego przy wypadkach o charakterze kryminalnym1953 Nr 18, poz. 136
69instrukcja17.I.1955 rw sprawie czasokresu przechowywania dokumentacji chorób1955 Nr 2, poz. 16
i Nr 11, poz. 66
1982 Nr 1, poz. 5
70instrukcja31.X.1959 r.w sprawie badań grupowych krwi w sprawach sądowych o ojcostwo1959 Nr 21, poz. 96
71zarządzenie17.VIII.1960 r.w sprawie współpracy organów służby zdrowia i służby weterynaryjnej w zakresie zwalczania gruźlicy wśród ludzi i zwierząt1960 Nr 18, poz. 80
72zarządzenie29.VIII.1960 r.w sprawie udzielania świadczeń przez organy i zakłady kolejowej służby zdrowia w zakresie zwalczania gruźlicy oraz zasad współpracy w tym zakresie z organami i zakładami podległymi Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej1960 Nr 19, poz. 89
73instrukcja2.XI.1962 r.w sprawie dokonywania zewnętrznych oględzin zwłok1962 Nr 22, poz. 13
74instrukcja27.III.1968 r.w sprawie sporządzania i przesyłania dokumentów lekarskich dla celów rentowych osobom zamieszkałym za granicą oraz instytucjom zagranicznym1968 Nr 8, poz. 46
75zarządzenie31.III.1971 r.w sprawie zasad sporządzania opinii lekarskiej dotyczącej oskarżonego1971 Nr 10, poz. 46
76zarządzenie7.II.1973 r.w sprawie wykazu zakładów przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających1973 Nr 4, poz. 19
77instrukcja21.XII.1978 r.w sprawie noszenia osobistych emblematów przez niektórych pracowników służby zdrowia i pomocy społecznej1974 Nr 1, poz. 6
78zarządzenie4.I.1974 r.w sprawie obsługi bibliotecznej w zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej i w domach pomocy społecznej1974 Nr 3, poz. 14
79instrukcja7.VII.1975 r.w sprawie trybu postępowania jednostek organizacyjnych służby zdrowia w sytuacjach awaryjnych1975 Nr 15, poz. 53
80instrukcja wydana wspólnie z Ministrem Finansów22.II.1982 r.w sprawie wspołpracy jednostek organizacyjnych służby zdrowia z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń i Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta"niepublikowana
zm. instrukcją z dnia 10.I.1984r.
DZIAŁ II. SPRAWY SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE
a) Sprawy organizacyjne
1zarządzenie9.VI.1961 r.w sprawie opisu umundurowania dla niektórych pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej1961 Nr 13, poz. 88
2zarządzenie11.XI.1985 rw sprawie zasad wykonywania zadań przez państwowych inspektorów sanitarnych w odniesieniu do niektórych zakładów podległych Ministrowi Sprawiedliwości1985 Nr 11, poz. 43
3zarządzenie18.III.1986 r.w sprawie organizacji i zasad działania stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz kwalifikacji pracowników tych stacji1986 Nr 4, poz. 15
1987 Nr 10, poz. 65
4instrukcja20.IX.1986 r.w sprawie prowadzenia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej dochodzeń oraz wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym1987 Nr 1, poz. 3
b) Higiena środowiska
5wytyczne14.VII.1972 r.w sprawie zadań w zakresie ochrony środowiska przed skażeniem pestycydami1972 Nr 21, poz. 96
6zarządzenie15.I.1986 r.w sprawie wykazu dopuszczanych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi1985 Nr 4, poz. 13
c) Higiena żywności, żywienia

i przedmiotów użytku

7zarządzenie31.I.1972 r.w sprawie zdrowotnej kontroli jakości środków spożywczych przywożonych z zagranicy1972 Nr 4, poz. 18
8zarządzenie24.VI.1974 r.w sprawie ustalenia racji pokarmowych w całodziennym żywieniu określonych grup ludności1974 Nr 16, poz. 69
d) Higiena pracy i nauczania
9zarządzenie8.IV.1971 r.w sprawie warunków zdrowia i dopuszczalnego wieku kandydatów na nurków1971 Nr 14, poz. 65
10zarządzenie9.VIII.l972 r.w sprawie określenia pól elektromagnetycznych w zakresie mikrofalowym oraz dopuszczalnego czasu pracy w strefie zagrożenia1972 Nr 17, poz. 78
11zarządzenie3.I.1976 r.w sprawie badań stanu zdrowia osób delegowanych służbowo do krajów o odmiennych warunkach klimatycznych1976 Nr 1, poz. 1
12zarządzenie18.V.1976 r.w sprawie szczegółowych zasad rejestracji i dokumentacji chorób zawodowych oraz sprawozdawczości w zakresie tych chorób1976 Nr 12, poz. 32
13zarządzenie12.VII.1983 r.w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach w zakładach pracy resortu zdrowia i opieki społecznej1983 Nr 8, poz. 40
1986 Nr 7, poz. 27
14zarządzenie2.X.1985 r.w sprawie ustalenia stanowisk pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki profilaktyczne i regeneracyjne wzmacniające, zasad wydawania tych posiłków oraz zakresu i sposobu ich finansowania w jednostkach i zakładach budżetowych resortu zdrowia i opieki społecznej1985 Nr 11, poz. 41
15wytyczne12.IV.1986 r.w sprawie gospodarki truciznami oraz mieszaninami zawierającymi trucizny1986 Nr 7, poz. 29
c) Zwalczanie i zapobieganie chorobom

zakaźnym

16instrukcja7.XII.1961 r.w sprawie postępowania w przypadkach zatruć pokarmowych1961 Nr 24, poz. 134
17instrukcja3.X.1967 r.w sprawie zapobiegania wściekliźnie u ludzi1967 Nr 22, poz. 94
18instrukcja20.III.1973 r.w sprawie zawiadamiania o zatruciu (podejrzeniu) związkami chemicznymi1973 Nr 10, poz. 50
19instrukcja6.VII.1981 r.w sprawie badań na nosicielstwo zarazków schorzeń jelitowych oraz postępowania z nosicielami1981 Nr 6, poz. 25
20zarządzenie15.III.1983 r.w sprawie zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych1983 Nr 4, poz. 28
DZIAŁ III. SPRAWY FARMACEUTYCZNE
1zarządzenie8.VlI.1971 r.w sprawie wytycznych zatrudnienia pracowników farmaceutycznych w aptekach1971 Nr 16, poz. 82
2instrukcja15.VI.1976 r.w sprawie recept wystawianych przez zakłady społeczne służby zdrowia1976 Nr 14, poz. 40
1978 Nr 12, poz. 31
i Nr 19, poz. 54
1980 Nr 1, poz. 4
3obwieszczenie16.VII.1983 r.o ustaleniu urzędowego spisu leków1983 Nr 11, poz. 52
1985 Nr 8, poz. 27
1986 Nr 11, poz. 45
1987 Nr 9, poz. 61
4obwieszczenie16.VII.1983 r.o ustalaniu wykazu leków pozalekospisowych1983 Nr 11, poz. 53
1986 Nr 11, poz. 46
1987 Nr 9, poz. 62
5instrukcja6.IX.1983 r.w sprawie otrzymywania i przechowywania wody oczyszczonej (Aqua puryficata) do celów recepturowych w aptekach1983 Nr 9, poz. 47
6instrukcja9.III.1984 r.w sprawie gospodarki lekami i artykułami sanitarnymi w zakładach społecznych służby zdrowia, domach pomocy społecznej oraz w zakładach i urządzeniach lecznictwa uzdrowiskowego1984 Nr 3, poz. 17
7zarządzenie19.XI.1984 r.w sprawie typów aptek oraz zakresu i rodzaju czynności należących do poszczególnych typów1987 Nr 12, poz. 81
DZIAŁ IV. POMOC SPOŁECZNA
a) Domy pomocy społecznej
1instrukcja15.II.1965 r.w sprawie powołania rad społecznych w państwowych zakładach pomocy społecznej1965 Nr 4, poz. 25
2instrukcja7.VIII.1971 r.w sprawie kierowania oraz kwalifikowania pod względem zdrowotnym kandydatów do domów pomocy społecznej1971 Nr 17, poz. 88
3instrukcja7.VIII.1971 r.w sprawie rodzajów i typów domów pomocy społecznej oraz ramowego regulaminu dla domów pomocy społecznej1971 Nr 17, poz. 87
4instrukcja11.VI.1975 r.w sprawie powołania dziennych ośrodków adaptacyjnych w domach pomocy· społecznej dla umysłowo upośledzonych oraz dla dzieci niedorozwiniętych umysłowo1975 Nr 13, poz. 35
5 instrukcja22.II.1977 r.w sprawie odpłatnego podejmowania zajęć przez pensjonariuszy domów pomocy społecznej1977 Nr 3, poz. 11
6zarządzeniel2.IX.1979 r.w sprawie dziennych domów pomocy społecznej1979 Nr 12, poz. 37
7instrukcja6.X.1982 r.w sprawie wypłacania kieszonkowego mieszkańcom domów pomocy społecznej1982 Nr 11, poz. 58
1987 Nr 7, poz. 45
8zarządzenie8.VI.1983 r.w sprawie organizacji oraz kosztów utrzymania mieszkańców Domu Weterana Ruchu Robotniczego w Warszawieniepublikowane
b) Pomoc środowiskowa
9instrukcja7.VII.1966 r.w sprawie zasad i trybu bezpłatnego udzielania niektórych świadczeń leczniczych w ramach pomocy społecznej1966 Nr 16, poz. 67
1967 Nr 15, poz. 60
1976 Nr 14, poz. 30
10instrukcja29.II.1968 r.w sprawie pomocy społecznej w formie świadczeń pieniężnych1968 Nr 6, poz. 33
1971 Nr 10, poz. 51
1973 Nr 5, poz. 24
11instrukcja26.VII.1973 r.w sprawie pomocy osobom poszkodowanym wskutek klęsk żywiołowych1973 Nr 15, poz. 80
1981 Nr 10, poz. 39
12instrukcja27.VII.1973 r.w sprawie organizowania pomocy· społecznej w formie obiadów1973 Nr 15, poz. 81
1975 Nr 13, poz. 46
1981 Nr 4, poz. 16
1982 Nr 2, poz. 11
13instrukcja9.VIII.1973 r.w sprawie opieki społecznej nad chorym w domu1973 Nr 16, poz. 86
1975 Nr 4, poz. 13
1981 Nr 2, poz. 9
1987 Nr 7, poz. 44
14instrukcja17.II.1975 r.w sprawie biletów na kredytowany przejazd koleją z tytułu pomocy społecznej1976 Nr 6, poz. 15
15instrukcja22.I.1988 r.w sprawie pomocy materialnej dla osób chorych na gruźlicę lub zagrożonych gruźlicą1982 Nr 10, poz. 52
1988 Nr 5, poz. 35
16instrukcja22.I.1988 r.w sprawie pomocy materialnej dla osób chorych na celiakię i zespół złego wchłaniania1988 Nr 1, poz. 2
17instrukcja2.II.1988 r.w sprawie funduszu interwencyjnego na świadczenia pomocy społecznej1988 Nr 1, poz. 4
18instrukcja2.II.1988 r.w sprawie pomocy społecznej z tytułu wzrostu cen dla osób nie objętych systemowymi świadczeniami osłonowymi1988 Nr 1, poz. 3
c) Opiekunowie społeczni
19instrukcjal8.IV.1964 rw sprawie tablic informacyjnych dla terenowych opiekunów społecznych1964 Nr 10, poz. 58
20instrukcja26.X.1978 r.w sprawie wywiadów społecznych1976 Nr 21, poz. 75
DZIAŁ V. SZKOLNICTWO I NAUKA
a) Sprawy organizacyjne
1instrukcja1.X.1982 r.w sprawie powołania i działalności szkoleniowych ośrodków na wsi1983 Nr 1, poz. 6
2zarządzenie1.VI.1984 r.w sprawie zasad współdziałania placówek akademii medycznych z placówkami służby zdrowia1984 Nr 7, poz. 39
3zarządzenie31.XII.1984 r.w sprawie organizacji i działalności informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej w resorcie zdrowia i opieki społecznej1985 Nr 1, poz. 4
b) Nauczanie
4 instrukcja19.IV.1968 r.w sprawie przekazywania zwłok akademiom medycznym do celów naukowych1968 Nr 9, poz. 51
5zarządzenie11.VI.1984 r.w sprawie zasad ustalania godzin obliczeniowych zajęć dydaktycznych pracowników naukowo-dydaktycznych akademii medycznych1984 Nr 7, poz. 43
1987 Nr 7, poz. 40
6zarządzenie11.I.1986 r.w sprawie ramowego regulaminu studiów w akademiach medycznych1986 Nr 3, poz. 8
7zarządzenie18.IX.1936 r.w- sprawie warunków odbywania studiów wyższych przez studentów - zawodników osiągających wysoki poziom sportowy w akademiach medycznych1986 Nr 12, poz. 54
8zarządzenie8.I.1987 r.w sprawie zasad opracowywania planów studiów i ramowych programów nauczania studiów dziennych prowadzonych w akademiach medycznych1987 Nr 5, poz. 22
9 zarządzenie26.VI.1987 r.w sprawie określenia liczebności studenckich brygad pracy w akademiach medycznych1987 Nr 9, poz. 58
10zarządzenie24.VIII.l987 r.w sprawie przedłużenia okresu wstępnego stażu pracy absolwentów akademii medycznych1987 Nr 10, poz. 68
c) Średnie szkolnictwo medyczne
11zarządzenie2l.XII.1982 r.w sprawie egzaminu dojrzałości i egzaminu z przygotowania zawodowego w liceach medycznych, kształcących w zawodzie pielęgniarka (pielęgniarz) o specjalności ochrona zdrowia i pielęgnowanie chorych1983 Nr 2, poz. 10
1985 Nr 12, poz. 46
12zarządzenie31.V.1984 r.w sprawie organizowania Olimpiady Pielęgniarstwa i Olimpiady Położnych1984 Nr 7, poz. 41
d) Specjalizacja
13zarządzenie16.XII.1981 r.w sprawie szkolenia specjalizacyjnego pielęgniarek i położnych1982 Nr 1, poz. 2
1985 Nr 9, poz. 33
14zarządzenie1.II.1983 r.w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów farmacji oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w służbie zdrowia i opiece społecznej1983 Nr 3, poz. 19
1986 Nr 7, poz. 26
e) Zatrudnienie w akademiach

medycznych

15zarządzenie10.I.1983 r.w sprawie zastosowania przepisów uchwały Nr 159 Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi do pracowników kotłowni centralnego ogrzewania zatrudnionych w szkołach wyższych, podległych Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej1983 Nr 2, poz. 13
16zarządzenie9.XI.1983 r.w sprawie zasad obniżania obowiązkowego wymiaru zajęć pracowników naukowo-dydaktycznych pełniących funkcje kierownicze w akademiach medycznych1983 Nr 12, poz. 55
1987 Nr 5, poz. 28
17zarządzenie24.I.1984 r.w sprawie dodatkowych wymagań niezbędnych do zajmowania stanowisk pracowników naukowo-dydaktycznych w akademiach medycznych1984 Nr 2, poz. 8
18zarządzenie24.I.1984 r.w sprawie określenia kwalifikacji wymaganych przy zatrudnianiu na stanowiska pracowników dydaktycznych w akademiach medycznych oraz zasad ich awansowania1984 Nr 2, poz. 9
DZIAŁ VI. ZAWODY SŁUŻBY ZDROWIA
1instrukcja20.VI.1955 r.w sprawie zabiegów, które może wykonywać położna gminna (miejska) i położna izby porodowej1955 Nr 13, poz. 75
1962 Nr 16, poz. 98
2zarządzenie4.VI.1970 r.o postępowaniu w zakresie orzeczeń wydawanych przez komisję kontroli zawodowej oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Ukaranych1970 Nr 13-14, poz. 36
3zarządzenie2.VIII.1377 r.w sprawie trybu przyznawania tytułu wykwalifikowanego robotnika w zawodzie sanitariusza szpitalnego1977 Nr 16, poz. 46
1978 Nr 17, poz. 45
1982 Nr 10, poz. 47
4instrukcja11.VI.1979 r.w sprawie zadań i kwalifikacji zawodowych pracowników medycznych zatrudnionych na niektórych stanowiskach średniego personelu medycznego1979 Nr 8, poz. 22
5zarządzenie7.IX.1981 r.w sprawie wykonywania niektórych czynności zawodowych przez pielęgniarki i położne1981 Nr 12, poz. 45
6zarządzenie30.XII.1981 r.w sprawie nabywania kwalifikacji pielęgniarki przez asystentki pielęgniarskie1982 Nr 1, poz. 4
7instrukcja1.XII.1983 r.w sprawie zatrudnienia i zakresu obowiązków higienistek stomatologicznych1983 Nr 12, poz. 58
8instrukcja27.I.1984 r.w sprawie położnej środowiskowej1984 Nr 2, poz. 10
i Nr 9, poz. 54
DZIAŁ VII. SPRAWY KADROWE ZATRUDNIENIA I PŁAC
a) sprawy kadrowe
1zarządzenie1.VII.1974 r.w sprawie zadań i organizacji służby pracowniczej w resorcie zdrowia i opieki społecznej1974 Nr 17, poz. 70
2zarządzenie25.III.1977 r.w sprawie zadań profilaktycznych domów zdrowia i zasad korzystania z ich świadczeń1977 Nr 7, poz. 23
1978 Nr 14, poz. 37
3wytyczne29.XI.1977 r.w sprawie zasad postępowania przy przechodzeniu pracowników na zaopatrzenie emerytalne lub rentowe1977 Nr 20, poz. 57
4zarządzenie10.III.1986 r.w sprawie określenia obszarów na których występuje niedobór kadr medycznych1986 Nr 5, poz. 17
b) wynagrodzenia i zatrudnienie
5zarządzenie19.III.1963 r.w sprawie szczegółowych przywilejów dla fachowych pracowników służby zdrowia, zatrudnionych w przychodniach zakładowych przy kopalniach siarki1963 Nr 7, poz. 50
6zarządzenie31.VIII.1967 r.w sprawie szczegółowych uprawnień dla fachowych pracowników służby zdrowia w zakładach przemysłowej służby zdrowia przy niektórych zakładach górniczych1967 Nr 18, poz. 73
7instrukcja22.III.1972 r.w sprawie zatrudniania felczerów i starszych felczerów1972 Nr 8, poz. 37
8zarządzenie7.IX.1972 r.w sprawie wydawania posiłków pracownikom zakładów społecznych służby zdrowia i zakładów pomocy społecznej1972 Nr 15, poz. 69
1977 Nr 10, poz. 30
1978 Nr 7, poz. 16
i Nr 17, poz. 44
1982 Nr 8, poz. 36
9zarządzenie24.VII.1979 r.w sprawie określenia kierowniczych i innych samodzielnych stanowisk pracy pracowników ekonomicznych i administracyjnych1975 Nr 17, poz. 59
10instrukcja16.VII.1976 r.w sprawie okresowego zatrudnienia niektórych pielęgniarek i położnych w oddziałach szpitalnych1976 Nr 14, poz. 41
11zarządzenie30.XI.1978 r.w sprawie rodzajów dyżurów zakładowych oraz zasad wynagradzania za te dyżury i za gotowość do pracy1978 Nr 19, poz. 52
1979 Nr 5, poz. 16
1982 Nr 3, poz. 14
12wytyczne2.X.1981 r.w sprawie zaopatrywania pracowników resortu zdrowia i opieki społecznej w napoje, przy pracach wykonywanych w warunkach podwyższonych temperatur lub związanych z dużym obciążeniem fizycznym1981 Nr 11, poz. 43
13zarządzenie30.IV.1982 r.w sprawie zmiany zasad wynagradzania pracowników państwowych przedsiębiorstw uzdrowiskowych1982 Nr 7, poz. 30
i Nr 11, poz. 55
1984 Nr 12, poz. 67
1986 Nr 8, poz. 32
1987 Nr 8, poz. 50
i Nr 9, poz. 56
1988 Nr 2, poz. 9
14zarządzenie8.V.1982 r.w sprawie zmiany zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w zakładach dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji1982 Nr 7, poz. 32
1983 Nr 2, poz. 12
15zarządzenie9.IX.1982 r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych służb inwestycyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej1982 Nr 11, poz. 53
1986 Nr 12, poz. 57
1987 Nr 6, poz. 34
16zarządzenie1.X.1982 r.w sprawie zakresu i charakteru działalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej prowadzonej przez akademie medyczne oraz zasad wynagradzania za tę działalność1982 Nr 11, poz. 54
1983 Nr 9, poz. 46
1985 Nr 2, poz. 6
1986 Nr 12, poz. 61
1987 Nr 10, poz. 66
i Nr 12, poz. 72
1988 Nr 5, poz. 31
17zarządzenie2.III.1984 r.w sprawie zasad obliczania stażu pracy, stanowiącego podstawę do przyznawania dodatku za wysługę lat1984 Nr 4, poz. 20
18zarządzenie4.VI.1985 r.w sprawie zmiany zasad obliczania stażu pracy, stanowiącego podstawę przyznawania dodatku za wysługę lat pracownikom wojewódzkich zakładów dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji1985 Nr 9, poz. 29
19zarządzenie19.XII.1985 r.w sprawie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych lotnictwa sanitarnego1985 Nr 12, poz. 47
1987 Nr 6, poz. 36
i Nr 8, poz. 52
1988 Nr 6, poz. 38
20zarządzenie19.XII.1985 r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego zatrudnionych w kolumnach transportu sanitarnego resortu zdrowi i opieki społecznej oraz w jednostkach organizacyjnych lotnictwa sanitarnego1986 Nr 1, poz. 1
1987 Nr 6, poz. 37
i Nr 8, poz. 51
1988 Nr 6, poz. 37
21zarządzenie23.IX.1988 r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w transporcie samochodowym jednostek organizacyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej1988 Nr 6, poz. 36
22zarządzenie18.I.1986 r.w· sprawie zasad przyznawania dodatku za wysługę lat pracownikom państwowych przedsiębiorstw uzdrowiskowych1986 Nr 3, poz. 9
23zarządzenie2.IV.1996 r.w sprawie zasad przyznawania dodatku za pracę w izbach porodowych1986 Nr 5, poz. 18
1988 Nr 7, poz. 41
24zarządzenie2.IV.1986 r.w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dodatku za pracę w specjalnościach, zakładach, działach lub komórkach, w których występuje szczególny niedobór kadr medycznych1986 Nr 5, poz. 19
1988 Nr 2, poz. 7
25zarządzenie2.IV.1986 r.w sprawie ramowych zasad premiowania pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów1986 Nr 5, poz. 20
1988 Nr 2, poz. 6
26zarządzenie19.VI.1986 r.w sprawie zasad wynagradzania sióstr pogotowia i pozostałych pracowników punktów opieki nad chorymi w· domu Polskiego Czerwonego Krzyża oraz opiekunek domowych i organizatorek usług opiekuńczych Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej1986 Nr 8, poz. 33
1987 Nr 6, poz. 31
1988 Nr 2, poz. 8
i Nr 7, poz. 42
27zarządzenie25.VI.1986 r.w sprawie ramowych zasad podwyżek wynagrodzeń oraz kryteriów ocen pracowników1986 Nr 8, poz. 34
1988 Nr 5, poz. 28
28zarządzenie4.VII.1986 r.w sprawie wysokości dodatkowego wynagrodzenia pracowników działalności podstawowej pracujących według zasady wolnego wyboru lekarza oraz zasad jego przyznawania1986 Nr 11, poz. 43
29zarządzenie8.XI.1986 r.w sprawie charakteru i zakresu działalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej oraz innej działalności usługowej prowadzonej na potrzeby społecznego systemu służby zdrowia w jednostkach badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz zasad wynagradzania za tę działalność1986 Nr 12, poz. 59
1987 Nr 10, poz. 67
1988 Nr 5, poz. 32
30zarządzenie22.XII.1986 r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w bibliotekach jednostek organizacyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej1987 Nr 4, poz. 20
31zarządzenie8.VI.1987 r.w sprawie określenia kwalifikacji uznawanych za równorzędne z posiadaniem specjalizacji I lub II stopnia dla pracowników działalności podstawowej z innym niż medyczne wykształceniem wyższym nie objętym szkoleniem specjalizacyjnym1987 Nr 7, poz. 41
32zarządzenie29.I.1988 r.w sprawie rozciągnięcia przepisów· Karty Górnika i zakresu ich stosowania do pracowników jednostek organizacyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej1988 Nr 3, poz. 15
33zarządzenie2.II.1988 r.w sprawie wysokości wynagrodzenia za dyżury zakładowe i za gotowość do pracy doraźnej1988 Nr 2, poz. 5
34zarządzenie2.II.1988 r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w państwowych przedsiębiorstwach uzdrowiskowych1988 Nr 2, poz. 9
35zarządzenie2.II.1988 r.w sprawie zmiany niektórych zasad wynagradzania pracowników zakładów naprawczych sprzętu medycznego (zakładów techniki medycznej) oraz zakładów (warsztatów) ortopedycznych resortu zdrowia i opieki społecznej 1988 Nr 2, poz. 10
36zarządzenie2.II.1988 r.w sprawie szczegółowych zasad obliczania stażu pracy stanowiącego podstawę do przyznawania dodatku za wysługę lat i ramowych zasad premiowania pracowników izb wytrzeźwień1988 Nr 2, poz. 11
37zarządzenie27.IV.1988 r.w sprawie wynagrodzeń ryczałtowych za dodatkowe zadania wykonywane przez pracowników działalności podstawowej1988 Nr 3, poz. 18
i Nr 4, poz. 23
38zarządzenie13.V.1988 r.w sprawie zasad przyznawania wynagrodzeń ryczałtowych pracownikom zatrudnionym w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej1988 Nr 4, poz. 22
DZIAŁ VIII. ZAGADNIENIA EKONOMICZNE
a) Sprawy ekonomiczne
1instrukcja9.IV.1962 r.w sprawie zbioru łożysk ludzkich w· zakładach społecznych służby zdrowia1962 Nr 9, poz. 53
1966 Nr 1, poz. 2
2instrukcja21.II.1966 r.w sprawie ewidencjonowania i rozliczania środków farmaceutycznych, odurzających, artykułów sanitarnych, opakowań oraz innych artykułów przez apteki w zakładach służby zdrowia i zakładach pomocy społecznej1966 Nr 4, poz. 13
1980 Nr 6, poz. 22
3zarządzenie10.XII.1976 r.w sprawie finansowania profilaktycznych domów zdrowia1976 Nr 23-24, poz. 78
4zarządzenie24.XII.1980 r.w sprawie ewidencji zakupu, przerobu i zużycia spirytusu czystego albo skażonego w jednostkach służby zdrowia1981 Nr 1, poz. 4
5zarządzenie4.V.1984 r.w sprawie finansowania działalności klinicznej prowadzonej przez jednostki badawcze1984 Nr 6, poz. 35
6zarządzenie16.VI.1984 rw sprawie zasad planowania i wykorzystania wojewódzkich funduszów przeciwalkoholowych oraz obowiązującej w tym zakresie sprawozdawczości1984 Nr 7, poz. 44
7zarządzenie25.VII.l984 r.w spawie zasad finansowania w akademiach medycznych działalności diagnostycznej, leczniczej i rehabilitacyjnej prowadzonej w ramach szkoły1984 Nr 9, poz. 52
8zarządzenie18.I.1986 r.w sprawie rodzajów działalności finansowej w formie środków specjalnych typu 01 "Usługi i produkcja"1986 Nr 2, poz. 7
b) Opłaty w służbie zdrowia
9zarządzenie5.X.1985 r.w sprawie opłat za korzystanie ze świadczeń dziennych domów pomocy społecznej1985 Nr 11, poz. 42
10zarządzenie5.III.1986 r.w sprawie pobierania należności za usługi świadczone przez zakłady społeczne służby zdrowia osobom zagranicznym1986 Nr 4, poz. 16
11instrukcja5.III.1986 r. w sprawie cen za usługi świadczone przez zakłady społeczne służby zdrowia osobom zagranicznym1986 Nr 4, poz. 4
12zarządzenie17.VI.1987 r.w sprawie cen za badania wykonywane w stacjach sanitarno-epidemiologicznych1987 Nr 7, poz. 42
13zarządzenie27.II.1988 r.w sprawie cen urzędowych za usługi świadczone przez żłobki 1988 Nr 5, poz. 27
DZIAŁ IX. STATYSTYKA MEDYCZNA
1instrukcja28.XII.1982 r.w sprawie zasad wpisywania przyczyn zgonów w kartach zgonu oraz nadzoru nad prawidłowością stwierdzania i symbolizacji przyczyn zgonu1983 Nr 2, poz. 15
2zarządzenie28.III.1983 r.w sprawie badania statystycznego dotyczącego wad wrodzonych u dzieci do lat 2 oraz noworodków martwo urodzonych i niezdolnych do życia1983 Nr 6, poz. 35
i Nr 8, poz. 41
3zarządzenie9.V.1986 r.w sprawie zasad składania sprawozdań z działalności w przedmiocie środków odurzających i psychotropowych1986 Nr 7, poz. 25
4zarządzenie7.VII.1986 r.w sprawie obowiązków sprawozdawczych Państwowej Inspekcji Sanitarnej1986 Nr 10, poz. 39
1987 Nr 9, poz. 60
5zarządzenie9.XII.1986 r.w sprawie obowiązków sprawozdawczych z lecznictwa uzdrowiskowego, zaopatrzenia farmaceutycznego oraz środków odurzających i psychotropowych1987 Nr 3, poz. 12
6zarządzenie14.IV.1987 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych z zakresu zatrudnienia i wynagrodzeń w dziale "ochrona zdrowia i opieka społeczna"1987 Nr 8, poz. 49
1988 Nr 4, poz. 21
7zarządzenie5.VI.1987 r.w sprawie obowiązków sprawozdawczych zakładów służby zdrowia i pomocy społecznej w zakresie sprawozdawczości okresowej1987 Nr 9, poz. 57
8zarządzenie9.X.7987 r.w sprawie obowiązków sprawozdawczych zakładów służby zdrowia i pomocy społecznej w zakresie sprawozdawczości rocznej1987 Nr 11, poz. 71
DZIAŁ X. INWESTYCJE
1instrukcja9.IX.1983 r.w sprawie przyjmowania do eksploatacji zrealizowanych obiektów opieki zdrowotnej i pomocy· społecznej resortu zdrowia i opieki społecznej1983 Nr 9, poz. 48
2zarządzenie29.XII.1985 r.w· sprawie uzupełniających zasad projektowania inwestycji w resorcie zdrowia i opieki· społecznej1986 Nr 2, poz. 4
i Nr 7, poz. 28
DZIAŁ XI. TECHNIKA I ZAOPATRZENIE
1zarządzenie25.VIII.1955 r.w spawie norm zużycia bielizny, pościeli, odzieży i obuwia w niektórych zakładach społecznych służby zdrowia1955 Nr 17, poz. 88
1971 Nr 11, poz. 56
2zarządzenie25.IV.1967 r.w sprawie koncentracji i usprawnienia organizacji transportu samochodowego w resorcie zdrowia i opieki społecznej1967 Nr 11, poz. 37
3zarządzenie8.XII.1971 r.w sprawie odzysku srebra z odpadów srebronośnych1971 Nr 23-24, poz. 122
4instrukcja5.II.1972 r.w sprawie uproszczonej ewidencji analitycznej materiałów w jednostkach i zakładach budżetowych resortu zdrowia i opieki społecznej1972 Nr 6, poz. 29
5zarządzenie15.VII.1972 r.w sprawie powołania Komisji Oceny Sprzętu Medycznego1972 Nr 20, poz. 92
6instrukcja21.I.1976 r.w sprawie ramowej organizacji wojewódzkich kolumn transportu sanitarnego1976 Nr 3, poz. 8
7zarządzenie12.IV.1977 r.w sprawie ewidencjonowania sprzętu medycznego i medycznej aparatury naukowej1977 Nr 8, poz. 25
8zarządzenie7.VI.1978 r.w sprawie stosowania w jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej legalnych jednostek miar1978 Nr 10, poz. 25
9instrukcja25.IX.1980 r.w sprawie zaopatrywania zakładów stacjonarnej opieki zdrowotnej w lecznicze środki techniczne1980 Nr 7, poz. 28
1983 Nr 9, poz. 49
1985 Nr 12, poz. 49
10instrukcja20.VII.1983 r.w sprawie postępowania ze zbędnymi urządzeniami technicznymi przez jednostki organizacyjne resortu zdrowia i opieki społecznej1983 Nr 8, poz. 42
11zarządzenie16.IV.1984 r.w sprawie działalności normalizacyjnej w resorcie zdrowia i opieki społecznej1984 Nr 5, poz. 30
1985 Nr 5, poz. 16
12zarządzenie4.VI.1985 r.w sprawie norm przydziału i zużycia odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu ochrony osobistej1985 Nr 6, poz. 24
13wytyczne7.VII.1986 r.w sprawie zaopatrywania w niektóre środki techniczne stosowane w diagnostyce i leczeniu cukrzycy·1986 Nr 9, poz. 32
DZIAŁ XII. SPRAWY UZDROWISK I LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO
1instrukcja3.XII.1965 r.w sprawie 24-dniowego okresu leczenia uzdrowiskowego w sanatoriach prowadzonych przez państwowe przedsiębiorstwa uzdrowiskowe1965 Nr 23-24, poz. 129
2instrukcja27.VIII.1969 r.w sprawie wykorzystania warunków naturalnych i bazy leczniczej poszczególnych uzdrowisk dla leczenia określonych chorób1969 Nr 17, poz. 56
3zarządzenie5.I.1971 r.w sprawie kwalifikowania na leczenie uzdrowiskowe1971 Nr 3, poz. 8
1974 Nr 19, poz. 83
1981 Nr 1, poz. 1
4zarządzenie5.I.1971 r.w sprawie trybu wydawania skierowań do sanatoriów uzdrowiskowych i prewentoriów uzdrowiskowych1971 Nr 3, poz. 9
1972 Nr 2, poz. 11
1979 Nr 2, poz. 4
5instrukcja19.III.1971 r.w sprawie składu oraz zasad i zakresu działania wojewódzkich komisji lecznictwa uzdrowiskowego1971 Nr 9, poz. 42
6zarządzenie8.IV.1972 r.w sprawie szczególnych zasad udostępniania leczenia uzdrowiskowego w zakładach prowadzonych przez wyodrębnione służby zdrowia oraz w zakładach przeznaczonych dla ogółu ludności1972 Nr 11, poz. 45
7zarządzenie12.VI.1974 r.w sprawie organizacji i zakresu działania służby geologicznej w· resorcie zdrowia i opieki społecznej1974 Nr 15, poz. 54
8zarządzenie27.XI.1974 r.w sprawie właściwości leczniczych warunków naturalnych i wykorzystania bazy leczniczej w miejscowościach, na które rozciągnięte zostały niektóre przepisy o uzdrowiskach1974 Nr 23, poz. 94
1981 Nr 10, poz. 38
9zarządzenie12.XII.1979 r.w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać złoża torfu leczniczego (borowiny) nadające się do celów leczniczych1980 Nr 2, poz. 6
10instrukcja9.III.1982 r.w sprawie katechizacji dzieci i młodzieży przebywających w sanatoriach i prewentoriach resortu zdrowia i opieki społecznej1982 Nr 5, poz. 25
11zarządzenie14.I.1983 r.w sprawie zaliczenia poszczególnych uzdrowisk do odpowiednich kategorii1983 Nr 2, poz. 14
12zarządzenie14.X.1983 r.w· sprawie szczegółowych zasad tworzenia i gospodarowania scentralizowanym funduszem kapitalnych remontów w państwowych przedsiębiorstwach uzdrowiskowych1983 Nr 12, poz. 54
1986 Nr 3, poz. 10
13zarządzenie10.VII.1984 r.w sprawie norm finansowych oraz zasad, trybu i terminów rozliczeń za usługi lecznictwa uzdrowiskowego1984 Nr 9, poz. 46
1985 Nr 9, poz. 30
14wytyczne10.VII.1984 r.w sprawie prowadzenia sanatoriów dla małych dzieci pod opieką matek1984 Nr 9, poz. 55
15zarządzenie16.V.1985 r.w sprawie szczegółowych przepisów o prowadzeniu ruchu i gospodarki złożem w uzdrowiskowych zakładach górniczych oraz określenia stanowisk pracy wymagających szczegółowych kwalifikacji oraz sposobu ich stwierdzania1985 Nr 7, poz. 26
16zarządzenie11.VIII.1987 r.w sprawie ustanowienia norm branżowych1987 Nr 10, poz. 6
17zarządzenie28.II.1988 r.w sprawie określenia stanowisk kierownictwa oraz wyższego, średniego i niższego dozoru ruchu w jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej1988 Nr 3, poz. 16
DZIAŁ XIII. SPRAWY PREZYDIALNE I INNE
1zarządzenie25.VIII.1975 r.w sprawie posiadania, używania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej i amunicji w podległych jednostkach organizacyjnych1975 Nr 21, poz. 75
2zarządzenie3.III.1978 r.w sprawie ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej uprawnionych do wydawania ocen i opinii1978 Nr 7, poz. 17
3zarządzenie21.X.1980 r.w sprawie służbowych wyjazdów za granicę pracowników resortu zdrowia i opieki społecznej oraz wizyt cudzoziemców w jednostkach tego resortu1980 Nr 8, poz. 30
4zarządzenie24.XII.1982 r.w sprawie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg w jednostkach organizacyjnych oraz przedsiębiorstwach resortu zdrowia i opieki społecznej1983 Nr 1, poz. 5
5zarządzenie11.I.1984 r.w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej w resorcie zdrowia i opieki społecznej1984 Nr 2, poz. 7
6wytyczne26.I.1984 r.w sprawie rekrutacji pracowników służby zdrowia do pracy w polskich placówkach leczniczych za granicą1984 Nr 2, poz. 12
7zarządzenie10.XI.1984 r.w sprawie określenia komórek statutowych Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej upoważnionych do rejestracji i kontroli urządzeń poligraficznych jednostek organizacyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej1984 Nr 12, poz. 66
8instrukcja2.V.1985 r.w sprawie rozdzielnika bezpłatnej prenumeraty Dziennika Urzędowego Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej1985 Nr 5, poz. 23
9zarządzenie29.XII.1987 r.w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w resorcie zdrowia i opieki społecznej1988 Nr 1, poz. 1