Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. - OpenLEX

Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2020.2

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 3 stycznia 2020 r.
w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r.

Ogłasza się, że informacje dotyczące wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych są dostępne na stronie internetowej Krajowej Administracji Skarbowej: https://www.gov.pl/web/kas/rachunki-bankowe-urzedow-skarbowych-obowiazujace-od-1012020-r. 2
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 6).