Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1991.15.75

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lutego 1994 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 18 grudnia 1991 r.
w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

1. W celu ułatwienia dokonywania wpłat na rachunki urzędów skarbowych ogłasza się wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych w banku obsługującym, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
2. 1 Terytorialny zasięg działania poszczególnych urzędów skarbowych został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 1991 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych (Dz. U. nr 56, poz. 241 i Nr 116, poz. 501, z 1992 r. Nr 44, poz. 195 i z 1993 r. Nr 69, poz. 334 i Nr 113, poz. 497).
3. Wymienione w skrócie w rubryce 2 wykazu rodzaje rachunków bankowych oznaczają:

1) d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego do gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu:

- przekazanych przez państwowe jednostki budżetowe dochodów realizowanych we własnym zakresie,

2) j.b. - bieżący rachunek bankowy służący finansowaniu urzędu skarbowego jako państwowej jednostki budżetowej.

4. 2 W wymienionych w rubryce 3 numerach rachunków bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów budżetowych ("d") ostatni człon numeru rachunku "222"oznaczający konto - "rozliczenie dochodów budżetowych" należy rozwijać stosownie do rodzaju dokonywanej wpłaty dopisując myślniki i numer subkonta, tj.:

1 - podatek dochodowy od osób prawnych,

2 - podatek obrotowy, podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier.

3 - podatek dochodowy od osób fizycznych,

5 - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,

7 - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na subkonatach: 222-1, 222-2, 222-3, 222-7 gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej.

Konto 223 należy rozwijać dopisując myślnik i numer subkonta 1 - dochody.

5. Zamieszczenie znaku "*" w rubryce 1, przy nazwie i adresie urzędu skarbowego oznaczają informację, iż w urzędzie skarbowym funkcjonuje kasa do dokonywania wpłat gotówkowych.
6. Zamieszczenie znaku "**" w rubryce 2 przy symbolu rodzaju rachunku bankowego "d" oznacza informację, że na rachunek ten dokonują wpłat wyłącznie państwowe i spółdzielcze osoby prawne.
7. Zamieszczenie znaku "***" w rubryce 2 przy symbolu rodzaju rachunku bankowego "d" oznacza, iż na rachunek ten dokonują wpłat wyłącznie osoby fizyczne, osoby prawne, z wyłączeniem państwowych i spółdzielczych, oraz podmioty nie będące osobami prawnymi.
8. Uchyla się obwieszczenie Ministerstwa Finansów z dnia 12 czerwca 1987 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 7, poz. 18).

ZAŁĄCZNIK 3

WYKAZ

numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

(pominięto)

1 Ust. 2 zmieniony przez pkt 1 obwieszczenia z dnia 25 stycznia 1994 r. (Dz.Urz.MF.94.3.6) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 18 lutego 1994 r.
2 Ust. 4 zmieniony przez pkt 1 obwieszczenia z dnia 4 sierpnia 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.15.70) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 30 sierpnia 1993 r.
3 Załącznik:

- zmieniony przez obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 1992 r. o sprostowaniu błędów (Dz.Urz.MF.92.2.9).

- zmieniony przez pkt 2 obwieszczenia z dnia 4 sierpnia 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.15.70) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 30 sierpnia 1993 r.

- zmieniony przez pkt 2 obwieszczenia z dnia 25 stycznia 1994 r. (Dz.Urz.MF.94.3.6) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 18 lutego 1994 r.