Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1989.3.28

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 kwietnia 1989 r.

WYKAZ Nr 7/1989
nadanych stopni naukowych doktora

(Tekst pominięto)