Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1989.2.19

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 kwietnia 1989 r.

WYKAZ Nr 3/1989
nadanych stopni naukowych doktora habilitowanego

(Tekst pominięto)