Dz.Urz.MON.2018.198

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 marca 2019 r.

DECYZJA Nr 173/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem

Na podstawie art. 2 pkt 1 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138 i 2182), w związku z § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:
§  1.  1  W związku z "Wykazem jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych", który stanowi załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 236), wprowadza się "Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem", określony w załączniku do decyzji.
§  2.  Jednostki organizacyjne wymienione w załączniku do decyzji są podporządkowane - na podstawie odrębnych przepisów - Ministrowi Obrony Narodowej lub osobom zajmującym kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej albo dyrektorom (szefom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.
§  3. 
1.  Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej wymienieni w załączniku do decyzji wykonują, w stosunku do podporządkowanych im jednostek organizacyjnych, czynności przewidziane w odrębnych przepisach, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec cywilnych kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku do decyzji, z wyłączeniem spółek prawa handlowego, wykonują Minister Obrony Narodowej lub, na podstawie imiennego upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa lub Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych.
§  4.  Traci moc decyzja Nr 35/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 41 i 137).
§  5.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 2  

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH WRAZ Z ICH PODPORZĄDKOWANIEM

1 § 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 3/MON z dnia 18 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.MON.2019.5) zmieniającej nin. decyzję z dniem 18 stycznia 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 39/MON z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.Urz.MON.2019.47) zmieniającej nin. decyzję z dniem 18 marca 2019 r.

2 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 3/MON z dnia 18 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.MON.2019.5) zmieniającej nin. decyzję z dniem 18 stycznia 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 39/MON z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.Urz.MON.2019.47) zmieniającej nin. decyzję z dniem 18 marca 2019 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.