Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2013.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 kwietnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w roku 2012 przyznano dotacje celowe w części 40 - Turystyka oraz kwoty tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) w związku z art. 11 ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 273) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do ustawy budżetowej na rok 2012, którym w roku 2012 przyznano dotacje celowe, w części 40 - Turystyka, w dziale 630 - Turystyka, rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki oraz kwoty tych dotacji, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
______

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, i poz. 1548.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do ustawy budżetowej, którym w roku 2012 przyznano dotacje celowe w części 40 - Turystyka, w dziale 630 - Turystyka, rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki oraz kwoty tych dotacji.

Nazwa organizacjiKwota dotacji w zł
Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich64.460,83*
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna186.804,72
Polska Federacja Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne100.011,00
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze238.062,57
Śląska Organizacja Turystyczna36.107,41
Stowarzyszenie Gmin "Polskie Zamki Gotyckie"19.792,55
Polska Federacja Campingu i Caravaningu62.528,11
Małopolska Organizacja Turystyczna37.249,18*
Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych52.000,00
Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"18.599,99
Polska Izba Turystyki158.802,30
Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK10.000,00
Krakowski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących LAJKONIK29.472,50
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna47.569,50
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego97.644,48
Forum Turystyki Regionów160.000,00
Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna25.151,89
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna67.893,40
Fundacja NADwyraz77.000,00
Społeczny Instytut Ekologiczny41.007,97*
Fundacja Marka Kamińskiego23.905,74
Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna30.279,37
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna45.324,82
Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa27.409,39
Gminna Organizacja Turystyczna w Sianowie65.129,81
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego61.100,00*
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR94.639,31
Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe35.000,00
Fundacja Wiatrak11.233,06
* kwoty dotyczą ostatecznego rozliczenia umów i nie pokrywają się z danymi w Sprawozdaniu finansowym za 2012 r.

SUMA: 1.924.179,90

Uzasadnienie

Obowiązek wydania obwieszczenia wynika z art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Dysponentem środków budżetu państwa w części 40 - Turystyka jest Minister Sportu i Turystyki.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) Minister Sportu i Turystyki zleca realizację zadań publicznych z zakresu turystyki organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność statutową w dziedzinie turystyki, dofinansowując je w ramach dotacji celowej budżetu państwa. Dofinansowanie może być udzielone w obszarach zgodnych z przyjętymi przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2008 r. Kierunkami rozwoju turystyki do 2015 roku" oraz priorytetami na dany rok. Na rok 2012 przyjęto następujące priorytety:

1. Kreowanie oraz rozwój produktów turystycznych;
2. Rozwój zasobów ludzkich poprzez kształcenie kadr dla turystyki oraz szkolenie i doskonalenie kadr zawodowych i społecznych;
3. Kształtowanie przestrzeni turystycznej.

Warunkiem ubiegania się o dotację było złożenie odpowiedniego wniosku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2012.

Dotacje wypłacane i rozliczane są na podstawie umów zawieranych między organizacjami spoza sektora finansów publicznych a Ministrem Sportu i Turystyki, reprezentowanego przez właściwego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystki działającego na podstawie upoważnienia Ministra Sportu i Turystyki.