Wykaz jednostek, którym w 2022 r. przyznano dotacje podmiotowe wraz z kwotami tych dotacji. - OpenLEX

Wykaz jednostek, którym w 2022 r. przyznano dotacje podmiotowe wraz z kwotami tych dotacji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2022.139

Akt indywidualny
Wersja od: 29 grudnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 27 grudnia 2022 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2022 r. przyznano dotacje podmiotowe wraz z kwotami tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm. 2 ) ogłasza się wykaz jednostek, którym w 2022 r. przyznano dotacje podmiotowe wraz z kwotami tych dotacji, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz jednostek, którym w 2022 r. przyznano dotacje podmiotowe wraz z kwotami tych dotacji

CzęśćDziałRozdziałNazwa jednostkiKwota (w złotych)
4673073016Uniwersytet Medyczny w Białymstoku9 312 049,00
Gdański Uniwersytet Medyczny5 851 680,00
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach9 586 793,68
Uniwersytet Medyczny w Lublinie9 410 365,00
Uniwersytet Medyczny w Łodzi10 048 763,40
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu7 040 113,86
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie4 102 891,00
Warszawski Uniwersytet Medyczny9 440 081,46
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu6 560 024,00
Ogółem71 352 761,40
73019Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie71 414 679,00
Ogółem71 414 679,00
73095Uniwersytet Medyczny w Białymstoku846 191,00
Gdański Uniwersytet Medyczny859 226,00
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach1 027 180,00
Uniwersytet Medyczny w Lublinie1 642 675,00
Uniwersytet Medyczny w Łodzi1 379 675,00
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu1 219 142,00
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie605 430,00
Warszawski Uniwersytet Medyczny3 937 896,00
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu1 982 585,00
Ogółem13 500 000,00
85185141Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie229 762 000,00
Ogółem229 762 000,00
85195Polskie Laboratorium Antydopingowe w Warszawie2 600 000,00
Narodowy Fundusz Zdrowia688 035 000,00
Agencja Badań Medycznych w Warszawie36 715 000,00
Ogółem727 350 000,00
92192116Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki9 994 000,00
Ogółem9 994 000,00
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.