Wykaz jednostek, którym w 2021 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2022.14

Akt indywidualny
Wersja od: 27 maja 2022 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2021 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek, którym w 2021 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2021 R. PRZYZNANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI:

W CZĘŚCI 21 - GOSPODARKA MORSKA

I. Dotacja podmiotowa na zadania związane z utrzymaniem statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr morskich:

1. Uniwersytet Morski w Gdyni 19.777.017,00 zł

2. Akademia Morska w Szczecinie 16.797.983,00 zł

II. Dotacja podmiotowa na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej:

1. Uniwersytet Morski w Gdyni 217.309,32 zł

2. Akademia Morska w Szczecinie 76.152,00 zł

III. Dotacja podmiotowa na świadczenia dla studentów i doktorantów:

1. Uniwersytet Morski w Gdyni 5.934.365,00 zł

2. Akademia Morska w Szczecinie 3.037.635,00 zł

IV. Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji dotyczących modernizacji zespołu obiektów dydaktycznych:

1. Uniwersytet Morski w Gdyni 1.500.000,00 zł

2. Akademia Morska w Szczecinie 8.000.000,00 zł

V. Dotacja celowa na utrzymywanie w stałej gotowości do realizacji zadania wskazanego w Programie Mobilizacji Gospodarki na lata 2017-2026:

1. Morska Stocznia Remontowa "Gryfia" S.A z siedzibą w Szczecinie 8.300.000,00 zł

W CZĘŚCI 22 - GOSPODARKA WODNA

I. Dotacja celowa na realizację zadań określonych w art. 240 ust. 2-5 ustawy prawo wodne:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 764.199.914,55 zł II. Dotacja celowa na realizację zadań państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej:

1. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

91.583.000,00 zł

III. Dotacja celowa na realizację zadań państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących:

1. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

11.829.000,00 zł

IV. Dotacja celowa na realizację zadań państwowej służby hydrogeologicznej:

1. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy 19.807.443,57 zł

V. Dotacja celowa na realizację zadań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 562.855.578,88 zł

2. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

26.634.920,57 zł

VI. Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie spraw obronnych:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 1.146.632,01 zł

VII. Dotacja celowa na realizację zadań na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 70.812.233,35 zł

VIII. Dotacja celowa na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w 2021 roku w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 1.346.530,72 zł

IX. Dotacja celowa na realizację projektu "Program badań nowych zanieczyszczeń wód podziemnych na potrzeby monitoringu substancji z listy obserwacyjnej" oraz na realizację projektu "Rozbudowa systemu automatycznej aparatury pomiarowej i transmisji danych MWP - wyposażenie nie mniej niż 300 punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w automatyczne urządzenia pomiarowe":

1. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy 356.012,82 zł

X. Dotacja celowa na roboty pogłębiarskie Zbiornika Włocławskiego w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na obszarach przyległych:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 1.375.484,40 zł

XI. Dotacja celowa na usuwanie szkód powodziowych powstałych na wodach i urządzeniach wodnych administrowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w lipcu 2021 r.:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 15.752.973,88 zł

W CZĘŚCI 39 - TRANSPORT

I. Dotacja celowa na dofinansowanie przekazywanej przez organizatorów przewozów o charakterze użyteczności publicznej rekompensaty - wsparcie finansowe przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym:

1. PKP Intercity S.A. 43.873.730,00 zł

2. Polregio S.A. 22.076.845,00 zł

3. Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o 6.315.661,00 zł

4. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 5.136.443,00 zł

5. Koleje Śląskie Sp. z o.o. 4.908.584,00 zł

6. Koleje Dolnośląskie S.A. 3.478.208,00 zł

7. Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. 3.955.944,00 zł

8. Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o 1.235.181,00 zł

9. Koleje Małopolskie Sp. z o.o. 701.046,00 zł

10. Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. 404.140,00 zł

II. Dotacja celowa na sfinansowanie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach usług publicznych:

1. PKP Intercity S.A. 701.000.000,00 zł

III. Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych na budowę i przebudowę dworców kolejowych:

1. Polskie Koleje Państwowe S.A. 17.500.415,11 zł

IV. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 263.038.905,33 zł

V. Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej w przypadku lotów zwolnionych z opłat nawigacyjnych:

1. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 15.631.171,00 zł

2. Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. 566.639,00 zł

3. Warmia i Mazury Sp. z o.o. 167.286,00 zł

VI. Dotacja podmiotowa dla uczelni kształcącej personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego:

1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 9.220.900,00 zł

2. Politechnika Rzeszowska 6.084.100,00 zł

3. Lotnicza Akademia Wojskowa 4.205.576,24 zł

4. Politechnika Śląska 2.677.355,50 zł

5. Politechnika Poznańska 1.447.600,00 zł

IX. Dotacja celowa na realizację inwestycji na liniach kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym:

1. PKP Intercity S.A. 86.510.000,00 zł

2. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 43.388.000,00 zł

1 Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej - transport, żegluga śródlądowa, gospodarka morska oraz gospodarka wodna na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).