Dz.Urz.MZ.2018.97

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) ogłasza się wykaz jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).