Wykaz jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe w części 26 budżetu państwa "Łączność" oraz kwoty tych dotacji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MAiC.2015.31

Akt indywidualny
Wersja od: 5 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1
z dnia 5 maja 2015 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe w części 26 budżetu państwa "Łączność" oraz kwot tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie, w części 26 budżetu państwa "Łączność" oraz kwot tych dotacji, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 26 budżetu państwa "Łączność" oraz kwot tych dotacji

L.pNazwaKwota przyznanej dotacji celowej w zł
1.Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"6 690 200, 46
RAZEM6 690 200, 46
1 Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).