Wykaz jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe wraz z kwotami tych dotacji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2013.5

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 4 lutego 2013 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe wraz z kwotami tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2) ) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe wraz z kwotami tych dotacji, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia 3) .
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

3) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe wraz z kwotami tych dotacji (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2012 r. poz. 100).

ZAŁĄCZNIK

Wykaz jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe wraz z kwotami tych dotacji

CzęśćDziałRozdziałNazwa jednostkiKwota

(w złotych)

4680380306Uniwersytet Medyczny w Białymstoku74.726.253,00
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy64.046.897,00
Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku92.345.562,00
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach137.293.893,00
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie110.496.871,00
Uniwersytet Medyczny w Lublinie111.035.229,00
Uniwersytet Medyczny w Łodzi146.272.077,00
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu122.374.051,00
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie65.258.958,00
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie162.217.196,00
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu107.217.013,00
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie42.321.602,00
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Wydział Nauk Medycznych12.240.704,00
Ogółem1.247.846.306,00
80309Uniwersytet Medyczny w Białymstoku7.396.750,00
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy6.907.638,00
Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku6.351.788,00
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach10.255.510,00
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie8.285.866,00
Uniwersytet Medyczny w Lublinie11.472.298,00
Uniwersytet Medyczny w Łodzi10.135.486,00
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu8.948.339,00
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie4.488.124,00
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie11.191.662,00
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu8.086.678,00
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie65.000,00
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Wydział Nauk Medycznych1.109.501,92
Ogółem94.694.640,92
85185141SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie92.246.000,00
Ogółem92.246.000,00