Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MC.2013.20

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lipca 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe w części 43 budżetu państwa "Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne" oraz kwot tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie, w części 43 budżetu państwa "Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne" oraz kwot tych dotacji, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
______

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 oraz Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ

jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie w części 43 budżetu państwa "Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne" oraz kwot tych dotacji

LP.Nazwa BeneficjentaKwota przyznanej dotacji celowej w zł
1.Białoruskie Towarzystwo Historyczne23.320,00
2.Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne48.900,00
3.Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach3.600,00
4.Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach200.000,00
5.Fundacja im. Bpa Antanasa Baranauskasa DOM LITEWSKI w Sejnach125.246,00
6.Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra5.500,00
7.Fundacja Jewish Community Centre4.000,00
8.Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich36.110,00
9.Fundacja Miasto5.100,00
10.Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa25.950,00
11.Instytut Kaszubski20.000,00
12.Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa4.350,00
13.Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach16.000,00
14.Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA32.000,00
15.Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Nidzicy11.100,00
16.Niemieckie Towarzystwo Oświatowe35.000,00
17.Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Pile16.350,00
18.Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej26.500,00
19.Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne9.450,00
20.Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Jodły"8.000,00
21.Stowarzyszenie Chór Żydowski "CLIL"6.000,00
22.Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce10.000,00
23.Stowarzyszenie Litwinów w Polsce44.000,00
24.Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego9.000,00
25.Stowarzyszenie Łemków21.700,00
26.Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej8.400,00
27.Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce63.556,10
28.Stowarzyszenie Romów w Krakowie36.840,00
29.Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM12.000,00
30.Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach21.500,00
31.Stowarzyszenie Wspólnota Rosyjska3.690,00
32.Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej12.000,00
33.Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej "OJCZYZNA" w Kwidzynie9.000,00
34.Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej18.000,00
35.Towarzystwo Słowaków w Polsce28.800,00
36.Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i okolic z siedzibą w Bartoszycach4.800,00
37.Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze14.000,00
38.Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim91.700,00
39.Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu70.000,00
40.Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce116.800,00
41.Towarzystwo Ukraińskie18.000,00
42.Zjednoczenie Łemków w Gorlicach24.800,00
43.Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie147.200,00
44.Związek Karaimów Polskich12.136,00
45.Związek Młodzieży Białoruskiej19.100,00
46.Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce55.000,00
47.Związek Ormian w Polsce im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach12.100,00
48.Związek Romów Polskich20.000,00
49.Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur20.000,00
50.Związek Śląskich Kobiet Wiejskich6.000,00
51.Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej9.100,00
52.Związek Ukraińców Podlasia23.000,00
53.Związek Ukraińców w Polsce187.300,00
RAZEM1.811.998,10