Dziennik resortowy

Dz.Urz.MC.2013.19

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lipca 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe w części 43 budżetu państwa "Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne" oraz kwot tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie, w części 43 budżetu państwa "Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne" oraz kwot tych dotacji stanowiący załącznik do obwieszczenia.
______

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 oraz Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ

jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 43 budżetu państwa "Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne" oraz kwot tych dotacji

LP.Nazwa BeneficjentaKwota przyznanej dotacji celowej w zł
1.Białoruskie Stowarzyszenie Literackie BIAŁOWIEŻA13.500,00
2.Białoruskie Towarzystwo Historyczne33.500,00
3.Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne470.300,00
4.Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce173.000,00
5.Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska - Białoruś250.576,00
6.Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael20.000,00
7.Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach10.000,00
8.Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej ELPIS19.000,00
9.Dom Kultury Litewskiej56.000,00
10.Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach42.000,00
11.Fundacja im. Bpa Antanasa Baranauskasa DOM LITEWSKI w Sejnach92.840,00
12.Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego40.000,00
13.Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra5.000,00
14.Fundacja Integracji Społecznej - Prom39.000,00
15.Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich121.250,00
16.Fundacja Miasto17.000,00
17.Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego3.000,00
18.Fundacja MUZYKA CERKIEWNA23.000,00
19.Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego10.000,00
20.Fundacja Ormiańska KZKO53.800,00
21.Fundacja PRO ARTE 200239.600,00
22.Fundacja SHALOM149.200,00
23.Fundacja VILLA SOKRATES34.500,00
24.Gmina Chrząstowice29.520,00
25.Gmina Dobrodzień307,50
26.Gmina Krzanowice12.484,00
27.Gmina Łubniany48.037,81
28.Gmina Prószków39.692,10
29.Gmina Reńska Wieś67.145,70
30.Gmina Somonino146.684,52
31.Gmina Szemud75.191,44
32.Gmina Uście Gorlickie23.486,22
33.Gmina Wyznaniowa Żydowska20.000,00
34.Gminne Centrum Kultury w Gródku76.400,00
35.Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie14.000,00
36.Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach23.900,00
37.Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie24.940,00
38.Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa40.000,00
39.Grodzki Dom Kultury115.600,00
40.Instytut Kaszubski29.900,00
41.Kaszubski Uniwersytet Ludowy20.000,00
42.Kaszëbskô Jednota16.000,00
43.Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa35.000,00
44.Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach54.500,00
45.Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA168.000,00
46.Muzeum Okręgowe w Tarnowie98.800,00
47.Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej z siedzibą w Wejherowie19.000,00
48.Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku7.000,00
49.Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej47.300,00
50.Niemiecka Wspólnota POJEDNANIE I PRZYSZŁOŚĆ9.460,00
51.Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Pile12.800,00
52.Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej37.600,00
53.Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne34.800,00
54.Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Jodły"7.800,00
55.Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie30.000,00
56.Pogotowie Kulturalno Społeczne90.000,00
57.Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata7.500,00
58.Rada Programowa Tygodnika NIWA532.000,00
59.Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS39.200,00
60.Stowarzyszenie Chór Żydowski "CLIL"20.000,00
61.Stowarzyszenie Chóralne DISCANTUS15.000,00
62.Stowarzyszenie Czechów w Polsce18.500,00
63.Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich165.500,00
64.Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce CZEREMOSZ5.000,00
65.STOWARZYSZENIE KULTURALNE "TERRA INCOGNITA"7.000,00
66.Stowarzyszenie Litwinów w Polsce399.100,00
67.Stowarzyszenie Ludności Niemieckiej "Herder" w Morągu23.600,00
68.Stowarzyszenie Łemków198.000,00
69.Stowarzyszenie Mazurskie Związek Polsko - Niemiecki w Olsztynie20.000,00
70.Stowarzyszenie MIDRASZ165.000,00
71.Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej239.000,00
72.Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim18.000,00
73.Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce128.354,00
74.Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach90.800,00
75.Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA29.000,00
76.Stowarzyszenie Pogranicza4.000,00
77.Stowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej "SERENCZA"17.000,00
78.Stowarzyszenie Romów w Krakowie58.100,00
79.Stowarzyszenie Romów w Polsce748.000,00
80.Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM107.130,00
81.Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach269.424,00
82.Stowarzyszenie Wspólnota Rosyjska17.000,00
83.Stowarzyszenie ZIEMIA PUCKA347.900,00
84.Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej2.100,00
85.Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe49.500,00
86.Środkowo-Europejskie Centrum Szkolenia Młodzieży37.000,00
87.Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej KAŁE JAKHA85.000,00
88.Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej "OJCZYZNA" w Kwidzynie12.000,00
89.Towarzystwo Kultury Białoruskiej152.050,00
90.Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi31.000,00
91.Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej71.000,00
92.Towarzystwo Słowaków w Polsce433.100,00
93.Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i okolic z siedzibą w Bartoszycach10.080,00
94.Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze8.775,00
95.Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim287.389,25
96.Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu266.200,00
97.Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce666.000,00
98.Towarzystwo Ukraińskie129.000,00
99.Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie65.000,00
100.Zjednoczenie Łemków w Gorlicach221.200,00
101.Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie457.300,00
102.Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Baninie7.000,00
103.Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie20.200,00
104.Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP20.000,00
105.Związek Karaimów Polskich43.150,00
106.Związek Młodzieży Białoruskiej76.000,00
107.Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczpospolitej Polskiej67.000,00
108.Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce847.060,00
109.Związek Ormian w Polsce im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach138.500,00
110.Związek Romów Polskich516.000,00
111.Związek Romów Polskich - Oddział w Gorzowie Wielkopolskim48.000,00
112.Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur51.700,00
113.Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej58.400,00
114.Związek Ukraińców Podlasia349.000,00
115.Związek Ukraińców w Polsce1.170.500,00
116.Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT25.000,00
117.AGEMA Ewa Zaborowska62.000,00
118.Best Complex Beata Staniszewska420.000,00
119.Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce710.000,00
120.Centrum Edukacji i Warunków Współpracy189.850,68
121.Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa1.109.545,00
122.Emic Lab, A.M. Chodynicka, J. Więckowska - s.c.144.411,34
123.Fundacja Integracji Społecznej PROM873.080,00
124.Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie/Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim95.704,92
125.Gmina Wrocław280.000,00
126.Gmina Zawiercie /Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej562.082,31
127.Instalterm Nowoczesne Systemy Grzewcze Jarosław Dziwiński174.912,00
128.Miasto Jasło276.812,17
129.Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu którego działa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy229.183,53
130.Miasto Zabrze/ Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu70.315,00
131.Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach750.000,00
132.Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku282.147,85
133.Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy87.922,00
134.Ośrodek Szkolenia Białecki Sp. z o.o.720.500,00
135.Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie "Radio dla Ciebie"400.933,94
136.Polskie Towarzystwo Dysleksji - Oddział Terenowy 494.465.286,31
137.Powiat Kłodzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie201.769,00
138.Powiat Nowosądecki/Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego585.684,07
139.Radomskie Stowarzyszenie Romów "Romano Waśt" (Pomocna Dłoń)456.955,00
140.Stowarzyszenie "Godność i Praca"Klub Integracji Społecznej70.579,68
141.Stowarzyszenie Integracji Społecznej "RAZEM"122.600,00
142.Stowarzyszenie Kulturalno -Społeczne Romów "Centrum Kultury Romów w Polsce"350.275,00
143.Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Pomocy Rodzinie "Równe Szanse"187.738,24
144.Stowarzyszenie Romów w Krakowie102.486,20
145.Stowarzyszenie Romów w Polsce170.000,00
146.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu460.328,21
147.Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie500.000,00
148.Związek Romów Polskich2.333.709,80
149.Żarska Spółdzielnia Socjalna108.742,00
RAZEM30.857.281,79