Wykaz jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2013.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 4 lutego 2013 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2) ) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia3) .
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

3) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2012 r. poz. 102).

ZAŁĄCZNIK

Wykaz jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji

CzęśćDziałRozdziałNazwa jednostkiKwota

(w złotych)

4685185143Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku13.928.746,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy4.897.069,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku4.302.566,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu2.645.375,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach7.673.651,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach2.115.614,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie6.817.572,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie3.610.972,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi4.696.947,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie2.917.093,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu2.314.366,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu6.064.220,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu2.570.291,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu1.434.133,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie3.508.550,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku1.646.668,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie3.710.195,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu2.082.626,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie7.932.880,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu4.525.000,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze2.295.633,00
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie927.838,00
Ogółem92.618.005,00
85152Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoprofilaktyczne RETURN we Wrocławiu2.500,00
Fundacja Pomorski Dom Nadziei w Gdańsku83.000,00
Fundacja na Rzecz Różnorodności POLISTREFA w Krakowie3.500,00
Fundacja Edukacji Społecznej w Warszawie170.520,00
Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia w Lublinie50.364,00
Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II WZRASTANIE w Lipniku30.216,00
Kampania Przeciw Homofobii w Warszawie6.000,00
Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej "RES HUMANAE" w Warszawie10.000,00
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Bydgoszczy2.200,00
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Olsztynie32.967,00
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Koszalinie20.000,00
Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS "BĄDŹ z NAMI" w Warszawie112.500,00
Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" w Mikołowie3.000,00
Stowarzyszenie FAROS w Białymstoku46.000,00
Górnośląskie Stowarzyszenie WSPÓLNOTA w Chorzowie100.304,00
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE w Lublinie23.000,00
NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Puławach3.500,00
Ogólnopolska Sieć osób Żyjących z HIV/AIDS "SIEĆ PLUS" w Warszawie14.845,00
Towarzystwo Rozwoju Rodziny w Opolu Poradnia Przedmałżeńska i Rodzinna NZOZ23.000,00
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Słupsku12.250,00
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Gorzowie Wlkp.23.910,00
Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU w Szczecinie77.500,00
Społeczny Komitet ds. AIDS w Warszawie173.641,00
Stowarzyszenie PROGRAM STACJA w Warszawie4.500,00
Stowarzyszenie Solidarni "PLUS" Zarząd Główny w Wandzinie5.000,00
Stowarzyszenie Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "PODWALE SIEDEM" we Wrocławiu70.000,00
Stowarzyszenie Wolontariuszy RAZEM w Toruniu35.280,00
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Zakażonym Wirusami Hepatotropowymi HEPA HELP w Łodzi33.000,00
Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Ełku21.820,00
Stowarzyszenie NADZIEJA RODZINIE w Kielcach79.800,00
Stowarzyszenie MONAR w Warszawie23.000,00
Towarzystwo Rozwoju Inicjatyw Społecznych UNISON we Wrocławiu62.410,00
Towarzystwo Rozwoju Rodziny oddział w Zielonej Górze23.720,00
Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy" w Warszawie10.500,00
Ogółem1.393.747,00
85153Fundacja "Arka" w Łodzi55.000,00
Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "Nadzieja" w Bielsko-Białej35.000,00
Fundacja "Praesterno" w Warszawie649.000,00
Ogólnopolska Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii w Toruniu20.000,00
ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii w Warszawie70.000,00
Fundacja "Arka Nadziei" w Tomaszowie Mazowieckim12.200,00
Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej w Warszawie42.000,00
Fundacja Zmian Społecznych "Kreatywni" w Gdyni10.000,00
Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "Maraton" w Warszawie51.000,00
Fundacja "PHAROS" w Zduńskiej Woli12.000,00
Powiślańska Fundacja Społeczna w Warszawie85.000,00
Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej "Res Humanae" w Warszawie98.370,00
Fundacja "Poradnia OD-DO" w Opolu30.000,00
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga" w Białymstoku70.000,00
Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy "DROGA" w Olsztynku15.000,00
Stowarzyszenie "Eleuteria" w Warszawie39.000,00
Górnośląskie Stowarzyszenie "Familia" w Gliwicach59.000,00
Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i ich Bliskim "FALOCHRON" w Częstochowie13.000,00
Stowarzyszenie "Jestem" we Wrocławiu15.000,00
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Uzależnionych i Współuzależnionych "Joker" w Nowym Dworku9.783,00
Stowarzyszenie "Jump 93" w Warszawie120.000,00
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan" w Radomiu468.000,00
Stowarzyszenie "Monar" w Warszawie1.196.860,00
Stowarzyszenie "MY" w Poznaniu10.000,00
Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" w Kielcach15.000,00
Stowarzyszenie "Ordo ex Chao" w Warszawie34.000,00
Stowarzyszenie "PADRE" Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja w Chęcinach10.000,00
Stowarzyszenie "POGOTOWIE SPOŁECZNE" w Poznaniu10.000,00
Stowarzyszenie "Pomoc Socjalna" w Warszawie195.000,00
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" w Warszawie167.000,00
Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" w Częstochowie37.000,00
Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoprofilaktyczne "Return" we Wrocławiu100.000,00
Stowarzyszenie Wzajemnej Samopomocy "Samaria" w Świebodzinie30.000,00
Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym "Subsidium" w Zgorzelcu22.000,00
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "Szansa" w Pławniowicach78.000,00
Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Społeczna "Teen Challenge" w Dretyniu40.000,00
Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności w Warszawie33.000,00
Stowarzyszenie "Aslan" w Warszawie30.000,00
Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej w Częstochowie44.900,00
Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU w Szczecinie10.000,00
Stowarzyszenie Lambda w Warszawie15.000,00
Stowarzyszenie "Mierz Wysoko" w Warszawie20.000,00
Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko w Gdańsku98.515,00
Towarzystwo Nowa Kuźnia w Lublinie127.000,00
Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej Parasol w Krakowie88.000,00
Podkarpackie Stowarzyszenie Porta w Markowej30.000,00
Stowarzyszenie "Pracownia Rozwoju Osobistego" w Opolu51.000,00
Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków w Krakowie30.000,00
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Warszawie332.900,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Rodziny w Chorzowie9.800,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Program Stacja w Białymstoku20.000,00
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie "SUKURS" w Olsztynie9.000,00
Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym Kuźnia w Ostrowcu Świętokrzyskim79.800,00
Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu30.000,00
Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji Wspólna w Warszawie38.000,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny Dom" w Wildze40.000,00
Stowarzyszenie Nauczycieli "Zdrowa Szkoła" w Starachowicach38.580,00
Górnośląskie Stowarzyszenie "Wspólnota" w Chorzowie8.100,00
Ogółem5.106.808,00
85154Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Łodzi30.000,00
ETOH- Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych w Warszawie281.600,00
Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki "Spójrz Inaczej" w Starachowicach24.000,00
Pracownia Alternatywnego Wychowania w Łodzi29.400,00
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" w Warszawie368.690,00
Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczynie20.470,00
Fundacja "Światło-Życie" w Katowicach19.530,00
Fundacja "Zdrowie-Trzeźwość" w Bełchatowie115.000,00
Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie30.000,00
Ogółem918.690,00
85156Narodowy Fundusz Zdrowia235.485.009,00
Ogółem235.485.009,00
85195Fundacja Pomocy Dzieci z Chorobą Nowotworową w Warszawie149.020,00
Stowarzyszenie "Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne" w Elblągu97.500,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych "Niebieski Parasol" w Olsztynie154.350,00
Polski Komitet Zwalczania Raka w Warszawie513.800,00
Poznańskie Towarzystwo "Amazonki" w Poznaniu22.200,00
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie189.400,00
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie13.490,00
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi103.981,00
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie305.107,00
Powiat Kluczborski w Kluczborku9.425.835,55
Powiat Goleniowski w Goleniowie12.261,87
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku26.089.946,90
Gmina Morąg w Morągu2.133.307,59
Powiat Otwocki w Otwocku2.653.017,02
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach813.749,81
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu1.010.000,00
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Religi w Zabrzu40.000,00
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie505.000,00
Narodowy Fundusz Zdrowia13.636.000,00
Naczelna Izba Aptekarska w Warszawie54.626,00
Białostocka Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku5.597,00
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku Białej6.473,00
Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska w Bydgoszczy14.990,00
Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska w Częstochowie4.250,00
Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska w Gdańsku23.745,00
Kaliska Okręgowa Izba Aptekarska w Kaliszu4.881,00
Śląska Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach61.352,00
Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska w Kielcach10.618,00
Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie4.554,00
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie25.171,00
Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska w Lublinie25.714,00
Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi34.909,00
Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie7.692,00
Opolska Okręgowa Izba Aptekarska w Opolu3.211,00
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska w Poznaniu17.605,00
Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska w Rzeszowie19.609,00
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Szczecinie7.580,00
Dolnośląska Okręgowa Izba Aptekarska we Wrocławiu24.724,00
Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska w Zielonej Górze4.102,00
Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie69.347,00
Naczelna Izba Lekarska w Warszawie403.376,00
Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku74.892,00
Beskidzka Okręgowa Izba Lekarska w Bielsku - Białej40.696,00
Bydgoska Okręgowa Izba Lekarska w Bydgoszczy48.445,00
Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie27.600,00
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku140.677,00
Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wlkp.13.727,00
Śląska Izba Lekarska w Katowicach193.716,00
Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach54.775,00
Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie20.567,00
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie183.845,00
Lubelska Izba Lekarska w Lublinie120.123,00
Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi155.653,00
Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Lekarska w Olsztynie42.042,00
Okręgowa Izba Lekarska w Opolu38.040,00
Okręgowa Izba Lekarska w Płocku16.747,00
Wielkopolska Okręgowa Izba Lekarska w Poznaniu164.990,00
Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie50.627,00
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie71.448,00
Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie19.172,00
Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu36.610,00
Okręgowa Izba Lekarska im. prof. Jana Nielubowicza w Warszawie351.516,00
Dolnośląska Okręgowa Izba Lekarska we Wrocławiu169.900,00
Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze23.816,00
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej22.907,03
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku61.586,95
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej64.824,13
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy80.528,92
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie18.621,88
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie25.301,46
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie44.743,69
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu22.577,35
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku125.045,99
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp.36.327,41
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze39.511,14
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu41.321,50
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach329.594,49
Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych w Kielcach102.298,18
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie31.376,14
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie40.440,80
Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie190.100,76
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie47.658,29
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lesznie25.831,94
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie97.232,98
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży22.021,47
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi172.593,17
Nowosądecka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu28.810,92
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur w Olsztynie78.044,45
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu71.457,61
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce25.293,89
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Pile30.309,78
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego w Płocku25.809,54
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu117.756,30
Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku36.332,07
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu51.393,06
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie93.418,73
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego w Siedlcach32.277,12
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej w Sieradzu23.553,45
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku28.125,05
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach16.944,29
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie77.176,16
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie41.945,16
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu42.656,54
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu54.021,65
Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie283.554,31
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku29.000,48
Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu173.805,70
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zamościu39.738,50
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze43.041,94
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie727.787,80
Ogółem64.576.416,91