Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2013.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 18 lutego 2013 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z części 38 - Szkolnictwo wyższe oraz kwot tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) ogłasza się wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. (Dz. U. poz. 273), którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz kwot tych dotacji, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2012 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI Z CZĘŚCI 38 – SZKOLNICTWO WYŻSZEORAZ KWOT TYCH DOTACJI

Lp.UczelniaKwota dofinansowania z budżetu państwa w 2012 r.
1.Uniwersytet w Białymstoku2.406.000
2.Uniwersytet Gdański18.778.000
3.Uniwersytet Jagielloński w Krakowie86.006.000
4.Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie332.400
5.Uniwersytet Łódzki38.326.671
6.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu46.583.980
7.Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu4.355.385
8.Uniwersytet Warszawski5.024.000
9.Uniwersytet Wrocławski196.616
10.Uniwersytet Szczeciński3.030.000
11.Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie8.000.000
12.Uniwersytet Rzeszowski3.387.700
13.Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach14.000.000
14.Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu1.138.000
15.Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu5.403.000
16.Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie4.650.000
17.Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy107.234
18.Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie3.819.000
19.Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie900.000
20.Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie291.158
21.Politechnika Częstochowska13.787.811
22.Politechnika Gdańska1.110.000
23.Politechnika Śląska111.844
24.Politechnika Świętokrzyska w Kielcach5.685.800
25.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki1.727.448
26.Politechnika Łódzka65.000
27.Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza3.000.000
28.Politechnika Warszawska7.220.000
29.Politechnika Wrocławska10.000.000
30.Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie5.000.000
31.Akademia Pomorska w Słupsku1.065.130
32.Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie3.182.134
33.Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku3.000.000
34.Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie3.499.236
35.Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu600.000
36.Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie6.352.780
37.Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu1.667.509
38.Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej8.509.000
39.Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie845.100
40.Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży2.538.000
41.Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu906.044
42.Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach3.500.000
Razem330.107.980