Dziennik resortowy

Dz.Urz.MZ.2012.73

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 września 2012 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2012 roku oraz kwot tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2) ) w związku z art. 11 ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 273), ogłasza się wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do ustawy budżetowej na rok 2012 wraz z przyznanymi kwotami dotacji celowych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do ustawy budżetowej na rok 2012 wraz z przyznanymi kwotami dotacji celowych

CzęśćDziałRozdziałNazwa jednostkiKwota (w złotych)
4685185152Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoprofilaktyczne RETURN we Wrocławiu2.500
Fundacja Pomorski Dom Nadziei w Gdańsku83.000
Fundacja na Rzecz Różnorodności POLISTREFA w Krakowie3.500
Fundacja Edukacji Społecznej w Warszawie155.520
Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia w Lublinie57.740
Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II WZRASTANIE w Lipniku28.000
Kampania Przeciw Homofobii w Warszawie6.000
Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej "RES HUMANAE"w Warszawie10.000
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Bydgoszczy2.200
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Olsztynie32.967
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Koszalinie20.000
Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS "BĄDŹ z NAMI" w Warszawie112.500
Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" w Mikołowie3.000
Stowarzyszenie FAROS w Białymstoku46.000
Górnośląskie Stowarzyszenie WSPÓLNOTA w Chorzowie98.000
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE w Lublinie23.000
NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Puławach3.500
Ogólnopolska Sieć osób Żyjących z HIV/AIDS "SIEĆ PLUS" w Warszawie15.000
Poradnia Przedmałżeńska i Rodzinna TRR NZOZ w Opolu23.000
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Słupsku10.300
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Gorzowie Wlkp.23.000
Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU w Szczecinie77.500
Społeczny Komitet ds. AIDS w Warszawie158.500
Stowarzyszenie PROGRAM STACJA w Warszawie4.500
Stowarzyszenie Solidarni "PLUS" Zarząd Główny w Wandzinie5.000
Stowarzyszenie Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "PODWALE SIEDEM" we Wrocławiu70.000
Stowarzyszenie Wolontariuszy RAZEM w Toruniu35.280
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Zakażonym Wirusami Hepatotropowymi HEPA HELP w Łodzi33.000
Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Ełku21.000
Stowarzyszenie NADZIEJA RODZINIE w Kielcach42.000
Stowarzyszenie MONAR w Warszawie23.000
Stowarzyszenie NADZIEJA RODZINIE w Kielcach31.000
Towarzystwo Rozwoju Inicjatyw Społecznych UNISON we Wrocławiu65.000
Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze26.000
Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy" w Warszawie10.500
85185153Fundacja "Arka" w Łodzi55.000
Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "Nadzieja" w Bielsko-Białej35.000
Fundacja "Praesterno" w Warszawie649.000
Ogólnopolska Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii w Toruniu20.000
ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii w Warszawie70.000
Fundacja "Arka Nadziei" w Tomaszowie Mazowieckim12.200
Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej w Warszawie42.000
Fundacja Zmian Społecznych "Kreatywni" w Gdyni10.000
Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "Maraton" w Warszawie51.000
Fundacja "PHAROS" w Zduńskiej Woli12.000
Powiślańska Fundacja Społeczna w Warszawie85.000
Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej "RES HUMANAE" w Warszawie98.370
Fundacja "Poradnia OD-DO" w Opolu30.000
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga" w Białymstoku70.000
Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy "DROGA" w Olsztynku15.000
Stowarzyszenie "Eleuteria" w Warszawie39.000
Górnośląskie Stowarzyszenie "Familia" w Gliwicach59.000
Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i ich Bliskim "FALOCHRON" w Częstochowie13.000
Stowarzyszenie "Jestem" we Wrocławiu15.000
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Uzależnionych i Współuzależnionych "Joker" w Nowym Dworku10.000
Stowarzyszenie "Jump 93" w Warszawie120.000
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan" w Radomiu468.000
Stowarzyszenie "Monar" w Warszawie1.196.860
Stowarzyszenie "MY" w Poznaniu10.000
Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" w Kielcach15.000
Stowarzyszenie "Ordo ex Chao" w Warszawie34.000
Stowarzyszenie "PADRE" Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja w Chęcinach10.000
Stowarzyszenie "POGOTOWIE SPOŁECZNE" w Poznaniu10.000
Stowarzyszenie "Pomoc Socjalna" w Warszawie195.000
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" w Warszawie167.000
Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" w Częstochowie37.000
Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoprofilaktyczne "Return" we Wrocławiu100.000
Stowarzyszenie Wzajemnej Samopomocy "Samaria" w Świebodzinie30.000
Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym "Subsidium" w Zgorzelcu22.000
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "Szansa" w Pławniowicach78.000
Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Społeczna "Teen Challenge"w Dretyniu40.000
Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności w Warszawie33.000
Stowarzyszenie "Aslan" w Warszawie30.000
Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej w Częstochowie44.900
Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU w Szczecinie10.000
Stowarzyszenie Lambda w Warszawie15.000
Stowarzyszenie "Mierz Wysoko" w Warszawie20.000
Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko w Gdańsku110.000
Towarzystwo Nowa Kuźnia w Lublinie127.000
Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej Parasol w Krakowie88.000
Podkarpackie Stowarzyszenie Porta w Markowej30.000
Stowarzyszenie "Pracownia Rozwoju Osobistego" w Opolu51.000
Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków w Krakowie30.000
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Warszawie332.900
Stowarzyszenie Na Rzecz Rodziny w Chorzowie9.800
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Program Stacja w Białymstoku20.000
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie "SUKURS' w Olsztynie9.000
Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym Kuźnia w Ostrowcu Świętokrzyskim79.800
Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu30.000
Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji Wspólna w Warszawie38.000
Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny Dom" w Wildze40.000
Stowarzyszenie Nauczycieli "Zdrowa Szkoła" w Starachowicach38.580
Górnośląskie Stowarzyszenie "Wspólnota" w Chorzowie8.100
85185154Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Łodzi30.000
ETOH- Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych w Warszawie281.600
Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki "Spójrz Inaczej" w Starachowicach24.000
Pracownia Alternatywnego Wychowania w Łodzi29.400
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" w Warszawie368.690
Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczynie20.470
Fundacja "Światło-Życie" w Katowicach19.530
Fundacja "Zdrowie-Trzeźwość" w Bełchatowie115.000
Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie30.000
85185195Narodowy Fundusz Zdrowia7.136.000