Dziennik resortowy

Dz.Urz.MRiRW.2013.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 8 lutego 2013 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2012 r. oraz kwot tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2) ) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek, którym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał dotacje celowe w 2012 r. oraz kwoty tych dotacji, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz jednostek, którym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał dotacje celowe w 2012 r. oraz kwoty tych dotacji

1) Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 9.646.000 zł;
2) Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach 10.546.000 zł;
3) Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie 14.893.000 zł;
4) Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 30.864.302 zł;
5) Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu 7.916.000 zł;
6) Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie 45.438.460 zł;
7) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 10.376.200 zł;
8) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach 8.228.200 zł;
9) Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach 43.000 zł;
10) Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR 89.600 zł;
11) Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR 129.100 zł;
12) Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu 2.092.200 zł;
13) Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu 344.800 zł;
14) Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 264.100 zł;
15) Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. w Tulcach 210.900 zł;
16) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 275.700 zł;
17) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 123.900 zł;
18) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 5.703.700 zł;
19) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 15.800 zł;
20) Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie 100.000 zł;
21) Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w Warszawie 3.140.000 zł;
22) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie 78.178.000 zł;
23) Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu 72.916.648,77 zł;
24) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w Warszawie 9.041.443,22 zł;
25) HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie 2.804.688 zł;
26) Krajowa Rada Izb Rolniczych w Warszawie 740.780 zł;
27) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność" w Warszawie 725.780 zł;
28) Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona w Warszawie 500.000 zł;
29) Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych w Warszawie 725.780 zł;
30) Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników w Warszawie 210.000 zł;
31) Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie 755.660 zł;
32) Związek Zawodowy Rolników "Ojczyzna" w Warszawie 180.000 zł;
33) Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Warszawie 100.000 zł;
34) Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Warszawie 38.000 zł;
35) Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku w Warszawie 24.000 zł;
36) Związek Młodzieży Wiejskiej w Warszawie 164.000 zł;
37) Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Warszawie 300.000 zł;
38) Fundacja Polskich Uniwersytetów Ludowych w Warszawie 30.000 zł;
39) Starostwo Powiatowe w Żurominie 27.569 zł;
40) Starostwo Powiatowe w Żninie 19.950 zł;
41) Starostwo Powiatowe w Wadowicach 22.800 zł;
42) Starostwo Powiatowe w Łowiczu 15.200 zł;
43) Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim 25.384 zł;
44) Starostwo Powiatowe w Gnieźnie 13.271,27 zł;
45) Starostwo Powiatowe w Słupcy 51.587 zł;
46) Starostwo Powiatowe w Lublinie 21.500 zł;
47) Starostwo Powiatowe w Suwałkach 22.680 zł.