Wykaz jednostek, dla których na 2008 rok zaplanowano dotacje celowe na wydatki inwestycyjne oraz kwoty tych dotacji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2008.3.39

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 lipca 2008 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie wykazu jednostek, dla których na 2008 rok zaplanowano dotacje celowe na wydatki inwestycyjne oraz kwoty tych dotacji

Na podstawie art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek otrzymujących dotacje celowe na wydatki inwestycyjne oraz kwoty dotacji zaplanowane w ustawie budżetowej w części 24 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ JEDNOSTEK OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE CELOWE NA WYDATKI INWESTYCYJNE ORAZ KWOTY DOTACJI ZAPLANOWANE W USTAWIE BUDŻETOWEJ W CZ. 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA 2008 R.

DziałRozdział§ §InwestorUstawa budżetowa na 2008 r.

(w złotych)

12345
część 24 ogółem154.600.000
750Administracja publiczna2.300.000
75075001Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego2.300.000
801Oświata i wychowanie14.500.000
80180132Szkoły artystyczne14.500.000
801801326050Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Świdniku3.000.000
801801326050Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kwidzynie450.000
801801326050Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Bielsku Podlaskim1.541.000
801801326050Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zamościu3.116.000
801801326050Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach4.645.000
801801326050Zespół Szkół Plastycznych w Zakopanem1.248.000
801801326050Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Choszcznie0
801801326060Centrum Edukacji Artystycznej500.000
803Szkolnictwo wyższe15.000.000
80380306Działalność dydaktyczna12.000.000
803803066220Akademia Muzyczna w Bydgoszczy1.700.000
803803066220Akademia Muzyczna w Gdańsku500.000
803803066220Akademia Muzyczna w Łodzi600.000
803803066220Akademia Muzyczna w Warszawie1.500.000
803803066220Akademia Muzyczna we Wrocławiu2.000.000
803803066220Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach1.500.000
803803066220Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie500.000
803803066220Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi1.000.000
803803066220Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu200.000
803803066220Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie1.500.000
803803066220Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi1.000.000
80380309Pomoc materialna dla studentów i doktorantów3.000.000
803803096220Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie1.500.000
803803096220Akademia Muzyczna w Krakowie1.500.000
854Edukacyjna opieka wychowawcza1.500.000
85485410Internaty i bursy szkolne1.500.000
854854106050Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy1.000.000
854854106060Centrum Edukacji Artystycznej500.000
921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego121.300.000
92192101Instytucje kinematografii600.000
921921016220Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych300.000
921921016220Wytwórnia Filmowa CZOŁÓWKA300.000
92192102Polski Instytut Sztuki Filmowej200.000
921921026220Polski Instytut Sztuki Filmowej200.000
92192106Teatry2.800.000
921921066220Narodowy Stary Teatr w Krakowie800.000
921921066220Teatr Wielki - Opera Narodowa2.000.000
92192108Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele1.100.000
921921086220Filharmonia Narodowa1.100.000
92192110Galerie i biura wystaw artystycznych300.000
921921106220Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie300.000
92192113Centra kultury i sztuki24.570.000
921921136220Narodowy Instytut Fryderyka Chopina22.500.000
921921136220Instytut Adama Mickiewicza1.220.000
921921136220Narodowe Centrum Kultury400.000
921921136220Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku450.000
92192114Pozostałe instytucje kultury2.660.000
921921146220Filmoteka Narodowa500.000
921921146220Instytut Teatralny w Warszawie1.000.000
921921146220Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"500.000
921921146220Dom Pracy Twórczej w Wigrach200.000
921921146220Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach460.000
92192116Biblioteki12.500.000
921921166220Biblioteka Narodowa12.500.000
92192117Archiwa23.720.000
921921176050Archiwum Akt Nowych1.000.000
921921176050Archiwum Państwowe w Bydgoszczy1.700.000
921921176050Archiwum Państwowe w Katowicach1.050.000
921921176050Archiwum Państwowe w Kielcach3.750.000
921921176050Archiwum Państwowe w Krakowie400.000
921921176050Archiwum Państwowe w Lublinie500.000
921921176050Archiwum Państwowe w Poznaniu950.000
921921176050Archiwum Państwowe w Rzeszowie400.000
921921176050Archiwum Państwowe w Siedlcach600.000
921921176050Archiwum Państwowe w Szczecinie1.150.000
921921176050Archiwum Państwowe w Toruniu300.000
921921176050Archiwum Państwowe w Gorzowie150.000
921921176050Archiwum Państwowe w Łodzi400.000
921921176050Archiwum Państwowe m.st. Warszawy750.000
921921176050Archiwum Państwowe we Wrocławiu600.000
921921176050Centralne Archiwum Cyfrowe (d. Archiwum Dokumentacji Mechanicznej) 1.200.000
921921176050Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych1.100.000
921921176060Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych7.720.000
92192118Muzea24.350.000
921921186220Muzeum Narodowe w Krakowie1.400.000
921921186220Muzeum Narodowe w Poznaniu1.500.000
921921186220Muzeum Narodowe w Warszawie1.400.000
921921186220Zamek Królewski w Warszawie11.000.000
921921186220Zamek Królewski na Wawelu1.400.000
921921186220Muzeum Łazienki Królewskie300.000
921921186220Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu600.000
921921186220Państwowe Muzeum na Majdanku1.000.000
921921186220Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku200.000
921921186220Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka500.000
921921186220Muzeum Zamkowe w Malborku500.000
921921186220Muzeum Historii Polski4.200.000
921921186220samorządowe instytucje kultury350.000
92192119Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków500.000
921921196220Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych100.000
921921196220Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków400.000
92192195Pozostała działalność28.000.000
921921956050Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego18.000.000
921921956230Narodowy Zakład im. Ossolińskich10.000.000