Dz.Urz.PKRUS.2019.3

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie wydawania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Kwartalnika pn.: "Ubezpieczenia w Rolnictwie - Materiały i Studia"

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwana dalej "KRUS", wydaje bezpłatny Kwartalnik pn.: "Ubezpieczenia w Rolnictwie - Materiały i Studia", zwany dalej "Kwartalnikiem", oznaczony numerem wydawnictw ciągłych ISSN 1507 - 4757, nadanym przez Bibliotekę Narodową, umieszczony w zbiorach dla bibliotek uprawnionych do otrzymywania bibliotecznych egzemplarzy obowiązkowych, przeznaczony dla pracowników KRUS i ogółu zainteresowanych literaturą przedmiotu.
2.  Misją Kwartalnika jest upowszechnianie i dokumentowanie dorobku naukowego oraz praktycznych rozwiązań z zakresu ubezpieczeń społecznych rolników w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie, uzupełniających te ubezpieczenia różnych form ubezpieczeń majątkowych, osobowych, jak również w odniesieniu do rozwiązań prawnych, organizacyjnych, ekonomiki rolnictwa i problemów społecznych.
§  2. 
1.  Proces przygotowywania (zbierania, oceniania i opracowywania) materiałów do publikacji i rozpowszechniania Kwartalnika organizuje Redakcja Kwartalnika, we współpracy z Biurem Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej Centrali KRUS.
2.  Wprowadza się Regulamin organizacyjny Redakcji Kwartalnika, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  3. 
1.  Prezes KRUS powołuje i odwołuje przewodniczącego Rady Programowej Kwartalnika.
2.  Prezes KRUS powołuje i odwołuje członków Rady Programowej, na wniosek Przewodniczącego Rady Programowej.
3.  Do Rady Programowej Kwartalnika należy:
1) inicjowanie kierunków rozwoju Kwartalnika;
2) propagowanie Kwartalnika;
3) przedstawianie propozycji tematycznych do publikacji w Kwartalniku;
4) ocena poziomu merytorycznego i naukowego publikacji zamieszczanych w Kwartalniku;
5) wykonywanie obowiązków stałych recenzentów materiałów zamawianych do Kwartalnika.
4.  Posiedzenia Rady Programowej zwołuje jej Przewodniczący w porozumieniu z redaktorem naczelnym.
5.  W posiedzeniach Rady Programowej Kwartalnika mogą uczestniczyć także inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego.
6.  Z każdego posiedzenia sporządza się protokół oraz listę obecności.
7.  Pierwsze posiedzenie Rady Programowej Przewodniczący zwołuje w terminie do 90 dni od daty powołania Rady Programowej przez Prezesa KRUS.
§  4. 
1.  Z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego lub członka Rady Programowej przysługuje Przewodniczącemu i każdemu członkowi Rady Programowej zryczałtowane wynagrodzenie w kwocie 400 zł brutto za osobisty udział na każdym posiedzeniu w siedzibie KRUS.
2.  Z osobami wchodzącymi w skład Rady Programowej zostaną zawarte umowy zlecenia, na realizację zadań związanych z pracami w Radzie Programowej.
3.  Podstawą wypłacenia wynagrodzenia jest prawidłowo wystawiony, na podstawie umowy, rachunek za udział w posiedzeniu Rady Programowej, skierowany do Centrali KRUS i potwierdzony przez Dyrektora Biura Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej Centrali KRUS.
§  5.  Przewodniczący Rady Programowej, w terminie do 90 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia, przedstawi Prezesowi KRUS stanowisko dotyczące ewentualnej zmiany dotychczasowego składu Rady Programowej oraz kandydatów do Rady Programowej Kwartalnika.
§  6.  Traci moc zarządzenie nr 34 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wydawania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Kwartalnika pn.: "Ubezpieczenia w Rolnictwie - Materiały i Studia" (Dz. Urz. KRUS poz. 37).
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Redakcji Kwartalnika pn.: "Ubezpieczenia w Rolnictwie - Materiały i Studia"

§  1. 
1.  Redakcja Kwartalnika pn.: "Ubezpieczenia w Rolnictwie - Materiały i Studia", zwana dalej "Redakcją", organizuje proces przygotowywania materiałów do druku (zamawiania, recenzowania i opracowywania) i rozpowszechniania Kwartalnika.
2.  Redakcja w swej działalności kieruje się przepisami prawa, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.), zarządzeniem nr 34 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. Urz. KRUS poz. 35) oraz innymi zarządzeniami i decyzjami Prezesa KRUS.
§  2. 
1.  W skład Redakcji wchodzą:
1) redaktor naczelny;
2) zastępca redaktora naczelnego;
3) sekretarz naukowy;
4) sekretarz redakcji;
5) redaktor techniczny;
6) redaktor językowy;
2.  Członków Redakcji powołuje i odwołuje Prezes KRUS. W przypadku braku powołania redaktora naczelnego, funkcję tę sprawuje Prezes KRUS.
3.  Podstawowym obowiązkiem członków Redakcji, wymienionych w ust. 1, jest uczestniczenie w pracach i w posiedzeniach Redakcji oraz Rady Programowej, a także planowanie i realizacja procesu wydawniczego Kwartalnika poprzez zapewnianie materiałów do publikacji w Kwartalniku. W tym celu członkowie Redakcji na bieżąco gromadzą i analizują piśmiennictwo, utrzymują kontakty z jednostkami naukowymi oraz podejmują wszelkie inne działania w celu zapewnienia najwyższej merytorycznej jakości wydawnictwa.
4.  Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie ponosi odpowiedzialność za skład i łamanie oraz druk Kwartalnika.
§  3. 
1.  Redaktor naczelny w szczególności:
1) wykonuje obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe, zarządzeń i decyzji Prezesa KRUS;
2) reprezentuje Kwartalnik na zewnątrz w porozumieniu z Biurem Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej Centrali KRUS;
3) podejmuje decyzje o zwolnieniu materiałów autorskich do druku w przypadku nieobecności zastępcy redaktora naczelnego;
4) dba o różnorodność publikowanych materiałów oraz o wybór autorów z najwyższymi kwalifikacjami.
2.  Zastępca redaktora naczelnego w szczególności:
1) podejmuje decyzje o zwolnieniu materiałów autorskich do druku;
2) wykonuje obowiązki redaktora naczelnego w czasie jego nieobecności spowodowanej urlopem wypoczynkowym, chorobą lub inną usprawiedliwioną nieobecnością.
3.  Sekretarz naukowy w szczególności:
1) odpowiada za inicjowanie kontaktów ze środowiskami eksperckimi w celu pozyskiwania materiałów naukowych;
2) dokłada szczególnej staranności, aby publikacje były zgodne z zakresem tematycznym wydawnictwa, uwzględniały szeroki kontekst problemowy i aktualne wyniki badań;
3) kwalifikuje publikacje na etapie wstępnym i formułuje wnioski i propozycje dla zastępcy redaktora naczelnego.
4.  Sekretarz redakcji w szczególności:
1) koordynuje cykl produkcyjny Kwartalnika;
2) odpowiada za składanie ankiet ewaluacyjnych na portalu Polskiej Bibliografii Naukowej, warunkującej udział Kwartalnika w weryfikacji punktowanych czasopism naukowych według kryteriów i w terminach ogłaszanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
3) reprezentuje Kwartalnik na zewnątrz w porozumieniu z redaktorem naczelnym;
4) dba o różnorodność publikowanych materiałów oraz o wybór autorów z najwyższymi kwalifikacjami.
5.  Redaktor techniczny w szczególności:
1) dokonuje adiustacji tekstu, przygotowuje materiały do druku pod względem techniczno- typograficznym i graficznym;
2) jest odpowiedzialny za ostateczny kształt publikacji przed wysłaniem jej do drukarni oraz za jakość techniczną wydawnictwa;
3) dokonuje korekty składu wydawniczego Kwartalnika i przedkłada ostateczną korektę składu każdego wydania redaktorowi naczelnemu / zastępcy redaktora naczelnego w celu zwolnienia wydania do druku;
4) upowszechnia na stronie internetowej KRUS elektroniczne wydania Kwartalnika wraz ze spisem treści każdego wydania;
5) prowadzi archiwum wydań Kwartalnika;
6) w realizacji cyklu wydawniczego Kwartalnika współdziała z sekretarzem redakcji.
6.  Redaktor językowy w szczególności:
1) dokonuje redakcji i korekty językowej materiałów przeznaczonych do druku obejmujących sprawdzanie tekstu pod względem językowym (ortografia, gramatyka i interpunkcja), leksykalno-stylistycznym oraz logicznym lub nadzoruje opracowanie redakcyjne materiałów przeznaczonych do druku;
2) uzgadnia z autorami materiałów korektę redakcyjną lub skróty materiałów.
§  4. 
1.  Biuro Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej Centrali KRUS realizuje zadania dotyczące wydawania Kwartalnika "Ubezpieczenia w Rolnictwie - Materiały i Studia".
2.  Do zadań Dyrektora Biura Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej Centrali KRUS należy:
1) opracowywanie i monitorowanie wykonania planu kosztów Funduszu Administracyjnego na wynagrodzenia bezosobowe, związane zwłaszcza z wynagrodzeniem za pracę Rady Programowej i członków Redakcji, zamawianiem recenzji naukowych i materiałów autorskich oraz opracowań redakcyjnych materiałów;
2) zawieranie umów cywilnoprawnych związanych z działalnością Kwartalnika oraz potwierdzanie prawidłowości wystawienia rachunków.
§  5. 
1.  Członkowie Redakcji niebędący pracownikami KRUS otrzymują następujące miesięczne wynagrodzenie, na podstawie umowy cywilnoprawnej:
1) redaktor naczelny /zastępca redaktora naczelnego - 130% minimalnego wynagrodzenia;
2) sekretarz naukowy - 120% minimalnego wynagrodzenia;
3) sekretarz redakcji - 100% minimalnego wynagrodzenia.
2.  Redaktor techniczny oraz redaktor językowy, niebędący pracownikami KRUS, pobierają na podstawie umowy cywilnoprawnej odpowiednio 5 zł brutto i 8 zł brutto za jedną stronę A4 materiału, o którym mowa w § 6 ust. 2
3.  Umowę z redaktorem naczelnym zawiera Prezes KRUS lub osoba przez niego upoważniona, a z pozostałymi członkami Redakcji - Dyrektor Biura Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej Centrali KRUS.
4.  Podstawą do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 jest rachunek, prawidłowo wystawiony na podstawie umowy i doręczony do Centrali KRUS.
§  6. 
1.  Ustala się honoraria autorskie za publikacje w wysokości:
1) materiały autorskie (kwota za jedną stronę A4 materiału)-80,00-120,00 zł;
2) recenzja naukowa -- 400 zł za recenzję;
3) recenzja, nota, komentarz --II-- 60,00 zł;
4) omówienie aktów prawnych --II-- 50,00 zł;
5) schemat, tabela, rysunek --II-- 30,00 zł.
2.  Jedna strona A4 materiału oznacza wydruk komputerowy o parametrach 1800 znaków ze spacjami, czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,5 wiersza.
3.  Podstawą wypłaty kwot, o których mowa w ust. 1, jest umowa o dzieło zawarta z autorem.
4.  Wynagrodzenia bezosobowe związane z wydawaniem Kwartalnika będą finansowane z § 4170 Funduszu Administracyjnego Centrali KRUS i będą zgłaszane przez Dyrektora Biura Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej Centrali KRUS do planu kosztów budżetu zadaniowego Funduszu Administracyjnego dla Biura Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej Centrali KRUS.
§  7. 
1.  Wydanie Kwartalnika "Ubezpieczenia w Rolnictwie - Materiały i Studia" w formie papierowej jest wersją pierwotną (referencyjną).
2.  Informacje o Kwartalniku są dostępne na stronie wydawcy: www.krus.gov.pl.