Wydawanie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Biuletynu Informacyjnego pt. "Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2004.2.13

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 4 marca 2004 r.
w sprawie wydawania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Biuletynu Informacyjnego pt. "Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia"

Na podstawie art. 59 ust. 3 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 4 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego pt. "Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia" zarządzam, co następuje:
§  1.
1.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wydaje raz w kwartale bezpłatny Biuletyn Informacyjny pt. "Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia" przeznaczony do kolportowania wśród pracowników KRUS i innych zainteresowanych środowisk.
2.
Celem biuletynu jest dokumentowanie i upowszechnianie dorobku naukowego i praktycznych rozwiązań z zakresu ubezpieczeń społecznych rolników w Polsce i krajach Unii Europejskiej, jak również uzupełniających te ubezpieczenia innych form ubezpieczeń majątkowych i osobowych.
§  2.
1.
Powołuję Radę Programową biuletynu w składzie:

1) Błażej Wierzbowski - przewodniczący

2) Paweł Czechowski - członek

3) Marian Podstawka - członek

4) Wojciech Jóźwiak - członek

5) Danuta Koradecka - członek

6) Andrzej Kosiniak-Kamysz - członek

7) Marek Kłodziński - członek

8) Jerzy Zagórski - członek

2.
Do zadań Rady Programowej należy:
1)
inicjowanie kierunków rozwoju biuletynu,
2)
przedstawianie propozycji tematycznych publikacji,
3)
propagowanie biuletynu,
4)
dokonywanie okresowych ocen biuletynu oraz formułowanie zaleceń dla redakcji biuletynu,
5)
opiniowanie rocznych preliminarzy wydatków związanych z funkcjonowaniem biuletynu.
3.
Posiedzenia Rady Programowej nie rzadziej niż raz w kwartale, zwołuje przewodniczący. W posiedzeniach uczestniczą członkowie Rady Programowej oraz osoby zaproszone przez przewodniczącego. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół oraz listę obecności.
4.
Dla Rady Programowej ustala się zryczałtowane kwoty wynagrodzenia za udział w posiedzeniach dla:

1) przewodniczącego - 800 zł,

2) członków - 500 zł.

5.
Z osobami, o których mowa w ust. 1, zostaną zawarte umowy zlecenia na realizację zadań związanych z pracą w Radzie Programowej. Podstawę do wypłacenia wynagrodzenia i zwrotu kosztów podróży uczestnikom posiedzenia stanowi rachunek potwierdzony przez redaktora naczelnego lub jego zastępcę, który kierowany jest do Wydziału Księgowego Biura Administracji i Inwestycji.
§  3.
1.
Umowę zlecenia z redaktorem naczelnym zawiera Prezes KRUS.
2.
Upoważnia się redaktora naczelnego i jego zastępcę do zawierania umów zlecenia i o dzieło z członkami Rady Programowej, Redakcji, autorami publikacji oraz do zatwierdzania rachunków.
§  4.
1.
Proces przygotowywania (zbierania, oceniania i opracowania) materiałów do publikacji i rozpowszechniania biuletynu organizuje redakcja biuletynu.
2.
Redakcja w swej działalności kieruje się przepisami prawa, a w szczególności prawa prasowego, autorskiego, ustaw o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych oraz zarządzeniami i decyzjami Prezesa KRUS.
§  5.
1.
W skład redakcji biuletynu wchodzą:

1) Marek Ciepliński - redaktor naczelny,

2) Kazimierz Pątkowski - zastępca redaktora naczelnego,

3) Maria Lewandowska - sekretarz redakcji,

4) Jolanta Socha - redaktor techniczny,

5) Barbara Jaworska - członek redakcji.

2.
Wykonywanie zadań, o których mowa w § 4, członkowie redakcji wykonują poza godzinami pracy.
3.
Podstawowym obowiązkiem osób wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2, 3 jest zapewnienie materiałów do publikacji w biuletynie. W tym celu osoby te na bieżąco gromadzą i analizują, w niezbędnym zakresie piśmiennictwo, utrzymują kontakty z jednostkami naukowymi oraz podejmują wszelkie inne działania.
4.
Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie ponosi odpowiedzialność za druk ww. biuletynu.
§  6.
1.
Redaktor naczelny odpowiedzialny jest za całokształt działalności wydawniczej oraz pracę redakcji. W szczególności redaktor naczelny wykonuje obowiązki wynikające z przepisów prawa prasowego, zarządzeń i decyzji Prezesa KRUS, reprezentuje czasopismo i redakcję na zewnątrz, podejmuje decyzje o zwolnieniu materiałów do druku.
2.
Zastępca redaktora naczelnego wykonuje w czasie nieobecności redaktora naczelnego jego obowiązki, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w prawie prasowym do wyłącznej kompetencji redaktora naczelnego.
3.
Organizację pracy i podział zadań określa regulamin organizacyjny redakcji, zatwierdzony przez Prezesa KRUS.
§  7.
1.
Za pracę w redakcji jej członkowie otrzymują następujące miesięczne wynagrodzenia:
1)redaktor naczelny- 120%najniższego wynagrodzenia,
2)z-ca redaktora naczelnego- 110%-"-
3)sekretarz redakcji- 90%-"-
4)redaktor techniczny- 80%-"-
5)członek redakcji- 60%-"-
2.
Podstawą wynagrodzenia za udział w każdym posiedzeniu jest rachunek wystawiany przez poszczególnego członka redakcji, potwierdzony przez redaktora naczelnego lub jego zastępcę, skierowany do Wydziału Księgowego Biura Administracji i Inwestycji.
§  8.
1.
Ustala się honoraria autorskie za publikacje w wysokościach:
1)materiały autorskie - jedna strona maszynopisu:80,00-120,00 zł
2)opracowanie redakcyjne-"-do 20,00 zł
3)wywiad-"-130,00 zł
4)recenzja, komentarz-"-60,00 zł
5)komunikat-"-40,00 zł
6)omówienie aktów prawnych-"-50,00 zł
7)schemat, tabela, rysunek-"-30,00 zł
8)recenzja (opinia) merytoryczna - jedna strona recenzowanego (opiniowanego) materiału:do 20,00 zł
9)opracowanie techniczne - za wydanie:500,00 zł
10)opracowanie składu komputerowego za wydanie:350,00 zł
2.
Wysokość honorariów, o których jest mowa w punkcie 2 i 8 określa w granicach do 20 złotych redakcja biuletynu.
3.
Podstawą wypłaty kwot, o których mowa w ust. 1 jest umowa o dzieło zawarta z redaktorem naczelnym lub jego zastępcą.
§  9.
1.
Biuletyn Informacyjny finansowany będzie ze środków Funduszu Administracyjnego Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
2.
Środki finansowe na koszty związane z wydawaniem biuletynu ujęte są w rocznym planie rzeczowo-finansowym Biura Organizacyjno-Prawnego Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
3.
Zasady bezpłatnego rozpowszechniania biuletynu określi redakcja biuletynu w regulaminie, o którym mowa w § 6 ust. 3.
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2004 r.