Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2015.16 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 18 stycznia 2012 r.
w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 1 Zarządzenie określa tryb dokonywania wydatków publicznych związanych z pracami:
1) Komisji do spraw Ochrony Powierzchni;
2) Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny;
3) Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny;
4) komisji powoływanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do zbadania przyczyn i okoliczności wypadku zbiorowego, katastrofy albo niebezpiecznego zdarzenia, zaistniałych w ruchu zakładu górniczego.
§  2. Wydatkami publicznymi, o których mowa w § 1, są:
1) należności za udział w posiedzeniach komisji, o których mowa w § 1;
2) należności za przygotowanie koreferatów do wniosków o wydanie opinii przez komisje, o których mowa w § 1 pkt 1-3, zwanych dalej "koreferatami";
3) należności za przygotowanie ekspertyz oraz innych dokumentów specjalistycznych dla potrzeb komisji, o których mowa w § 1 pkt 4, zwanych dalej "ekspertyzami".
§  3. Należności za udział w posiedzeniach komisji, o których mowa w § 1, nie przysługują pracownikom urzędów górniczych.
§  3a. 2
1. Wydatki publiczne, o których mowa w § 1, są pokrywane z części budżetu państwa, której dysponentem jest Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.
2. Przewodniczący komisji, o których mowa w § 1 pkt 1-3, przygotowują roczne preliminarze wydatków publicznych poszczególnych komisji i przedkładają je do zatwierdzenia Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego w terminie do dnia 31 stycznia roku, którego dotyczą preliminarze.
§  4.
1. Stawki należności za udział w posiedzeniach komisji, o których mowa w § 1, wynoszą dla:
1) Przewodniczącego - 425 zł;
2) Zastępcy Przewodniczącego - 385 zł;
3) Sekretarza - 385 zł;
4) Członka - 350 zł.
2. Stawki należności za udział w posiedzeniach komisji, o których mowa w § 1, obejmują koszty przejazdów na posiedzenia.
3. Należności za udział w posiedzeniach komisji, o których mowa w § 1, są kwotami brutto; z należności tych jest potrącany podatek dochodowy od osób fizycznych.
4. Należności za udział w posiedzeniach komisji, o których mowa w § 1, są wypłacane osobom wchodzącym w skład komisji w kasie Wyższego Urzędu Górniczego lub przelewem na wskazane przez te osoby rachunki bankowe, w terminie 7 dni od daty przedłożenia przez komórki Wyższego Urzędu Górniczego, które sprawują obsługę prac komisji, listy należności za udział w posiedzeniu komisji w Biurze Budżetowo-Finansowym w Wyższym Urzędzie Górniczym.
§  5.
1. Wyboru podmiotu, który przygotuje koreferat, dokonują Przewodniczący komisji, o których mowa w § 1 pkt 1-3.
2. Stawki należności za przygotowanie koreferatów są określane w umowach; stawki te nie mogą przekraczać 2 000 zł brutto.
3. Wzory umów, których przedmiotem są koreferaty, są opracowywane przez Departament Prawny w Wyższym Urzędzie Górniczym, akceptowane przez Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego, umieszczane w extranecie urzędów górniczych i podlegają obowiązkowemu stosowaniu.
4. Umowy przed podpisaniem są parafowane przez dyrektorów komórek Wyższego Urzędu Górniczego, które sprawują obsługę prac komisji.
5. Umowy są podpisywane przez Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego.
6. Płatności należności za przygotowanie koreferatów następują na podstawie rachunków wystawianych przez podmioty, które przygotowały koreferaty.
§  6.
1. Wyboru podmiotu, który przygotuje ekspertyzę, dokonują komisje, o których mowa w § 1 pkt 4, na wniosek Przewodniczących komisji.
2. Stawki należności za przygotowanie ekspertyz są określane w umowach.
3. Departament Prawny w Wyższym Urzędzie Górniczym opracowuje projekty umów, których przedmiotem są ekspertyzy, w oparciu o założenia merytoryczne sporządzone i przekazane przez komórkę Wyższego Urzędu Górniczego, która sprawuje obsługę prac komisji, o której mowa w § 1 pkt 4 oraz zaakceptowane przez Wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego, sprawującego bezpośredni nadzór merytoryczny nad tą komórką - w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaakceptowanych założeń.
4. Przepisy § 5 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.
§  7. Traci moc zarządzenie nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2011 r. Nr 5, poz. 46).
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 5 z dnia 7 stycznia 2016 r. (Dz.Urz.WUG.2016.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
2 § 3a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 5 z dnia 7 stycznia 2016 r. (Dz.Urz.WUG.2016.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.